Home

94/960/EG: Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vastelling van een controleregeling om de Finse rundveebeslagen verder als officieel brucellosevrij te kunnen erkennen

94/960/EG: Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vastelling van een controleregeling om de Finse rundveebeslagen verder als officieel brucellosevrij te kunnen erkennen

94/960/EG: Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vastelling van een controleregeling om de Finse rundveebeslagen verder als officieel brucellosevrij te kunnen erkennen

Publicatieblad Nr. L 371 van 31/12/1994 blz. 0025 - 0025
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0241
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0241


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 december 1994 tot vaststelling van een controleregeling om de Finse rundveebeslagen verder als officieel brucellosevrij te kunnen erkennen (94/960/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/42/EG (2), en met name op artikel 3, lid 13,

Overwegende dat in Finland meer dan 99,8 % van de rundveebeslagen officieel als brucellosevrij in de zin van artikel 2, onder e), van Richtlijn 64/432/EEG erkend zijn en sedert ten minste tien jaar aan de voorwaarden voor deze erkenning voldoen; dat er sedert ten minste drie jaar geen enkele abortus als gevolg van besmetting met brucellose is geconstateerd;

Overwegende dat, om deze erkenning te kunnen handhaven, controlemaatregelen moeten worden vastgesteld om de juistheid van de erkenning te waarborgen; dat deze maatregelen afgestemd moeten zijn op de specifieke gezondheidssituatie van de rundveebeslagen in Finland;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Om de Finse rundveebeslagen verder als officieel brucellosevrij te kunnen erkennen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- wanneer wordt vermoed dat runderen met brucellose zijn besmet, dient daarvan aangifte te worden gedaan bij de bevoegde autoriteiten en dient bij de dieren een officieel onderzoek op brucellose te worden verricht, bestaande uit ten minste twee serologische tests, met name een complementbindingsreactie, alsmede een microbiologisch onderzoek van adequate, in geval van abortus genomen monsters;

- zolang het vermoeden niet is weerlegd door de gunstige uitkomsten van de onder het eerste streepje voorgeschreven tests, wordt ten aanzien van het beslag waartoe het verdachte dier of de verdachte dieren behoren, de status van als officieel brucellosevrij erkend beslag geschorst.

Artikel 2

Gegevens in verband met positieve beslagen, zowel als een epizooetiologisch verslag, dienen onverwijld aan de Commissie te worden meegedeeld.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. 121 van 29. 7. 1964, blz. 1977/64.(2) PB nr. L 201 van 4. 8. 1994, blz. 26.