Home

94/990/EG: Beschikking van de Commissie van 21 december 1994 tot vaststelling, voor Oostenrijk, van het aantal Animo-eenheden dat voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking komt (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

94/990/EG: Beschikking van de Commissie van 21 december 1994 tot vaststelling, voor Oostenrijk, van het aantal Animo-eenheden dat voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking komt (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

94/990/EG: Beschikking van de Commissie van 21 december 1994 tot vaststelling, voor Oostenrijk, van het aantal Animo-eenheden dat voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking komt (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 378 van 31/12/1994 blz. 0067 - 0067


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1994

tot vaststelling, voor Oostenrijk, van het aantal Animo-eenheden dat voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking komt

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(94/990/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 91/539/EEG van de Commissie van 4 oktober 1991 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Beschikking 91/426/EEG (Animo) (1), gewijzigd bij bijlage I.V.E, tweede deel, punt 16, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, en met name op artikel 1 bis,

Overwegende dat de Oostenrijkse autoriteiten de Commissie hebben meegedeeld hoeveel Animo-eenheden als bedoeld in artikel 1 van Beschikking 91/398/EEG van de Commissie van 19 juli 1991 betreffende een computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten (Animo) (2) op hun grondgebied moeten worden geïnstalleerd;

Overwegende dat moet worden bepaald hoeveel eenheden voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking komen;

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het aantal eenheden als bedoeld in artikel 1 van Beschikking 91/398/EEG dat in aanmerking komt voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de installatie van het computernetwerk Animo in Oostenrijk, bedraagt 74.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Oostenrijk.

Gedaan te Brussel, 21 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 294 van 25. 10. 1991, blz. 47.

(2) PB nr. L 221 van 9. 8. 1991, blz. 30.