Home

Besluit van de Raad van 10 oktober 1994 houdende benoeming van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding

Besluit van de Raad van 10 oktober 1994 houdende benoeming van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding

Besluit van de Raad van 10 oktober 1994 houdende benoeming van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding

Publicatieblad Nr. C 294 van 22/10/1994 blz. 0001 - 0003


BESLUIT VAN DE RAAD van 10 oktober 1994 houdende benoeming van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding (94/C 294/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 128,

Gelet op het besluit van de Raad van 2 april 1963 houdende vaststelling van de algemene beginselen voor de toepassing van een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de beroepsopleiding (1), inzonderheid op het vierde beginsel,

Gelet op het besluit van de Raad van 18 december 1963 houdende vaststelling van het statuut van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding (2),

Gezien de door de Regeringen der Lid-Staten bij de Raad ingediende voordrachten,

Overwegende dat de Raad bij zijn besluit van 25 november 1991 (3) de gewone leden en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding heeft benoemd voor het tijdvak van 25 november 1991 tot en met 24 november 1993;

Overwegende dat de gewone leden en de plaatsvervangende leden van voornoemd Comité moeten worden benoemd voor een tijdvak van twee jaar,

BESLUIT:

Artikel 1

Tot gewoon lid of plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding worden voor het tijdvak van 10 oktober 1994 tot en met 9 oktober 1996 benoemd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

De Raad zal later overgaan tot de benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden die de Belgische Regering en de Belgische werknemers- en werkgeversorganisaties vertegenwoordigen.

Artikel 3

Dit besluit wordt ter informatie in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.

Gedaan te Luxemburg, 10 oktober 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

Th. WAIGEL

(1) PB nr. 63 van 20. 4. 1963, blz. 1338/63.

(2) PB nr. 190 van 30. 12. 1963, blz. 3090/63. Besluit gewijzigd bij besluit van 9 april 1968 (PB nr. L 91 van 12. 4. 1968, blz. 26).

(3) PB nr. C 29 van 6. 2. 1992, blz. 1.