Home

94/1059/EG: Beschikking van de Commissie van 16 december 1994 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in Frankrijk onder doelstelling 2 vallende regio Poitou-Charentes (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

94/1059/EG: Beschikking van de Commissie van 16 december 1994 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in Frankrijk onder doelstelling 2 vallende regio Poitou-Charentes (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

94/1059/EG: Beschikking van de Commissie van 16 december 1994 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in Frankrijk onder doelstelling 2 vallende regio Poitou-Charentes (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 384 van 31/12/1994 blz. 0080 - 0082


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 december 1994 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in Frankrijk onder doelstelling 2 vallende regio Poitou-Charentes (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (94/1059/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de cooerdinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2082/93 (2), en met name op artikel 10, lid 1, laatste alinea,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité voor de ontwikkeling en omschakeling van de regio's en van het Comité uit hoofde van artikel 124 van het Verdrag,

Overwegende dat de procedure voor de programmering van de structurele bijstandsverlening in het kader van doelstelling 2 is omschreven in artikel 9, leden 8 tot en met 10, van Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de cooerdinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2081/93 (4); dat evenwel, om de programmeringsprocedures te vereenvoudigen en te versnellen, in artikel 5, lid 2, laatste alinea, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 is bepaald dat de Lid-Staten de inlichtingen die zijn vereist voor het plan voor regionale en sociale omschakeling als bedoeld in artikel 9, lid 8, van Verordening (EEG) nr. 2052/88, en de uit hoofde van artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 vereiste inlichtingen kunnen samenvoegen in een enkel programmeringsdocument, en dat in artikel 10, lid 1, laatste alinea, van laatstgenoemde verordening is bepaald dat de Commissie in dat geval een enkele beschikking geeft die betrekking heeft op dit enig document en die zowel de in artikel 8, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 bedoelde elementen als de in artikel 14, lid 3, laatste alinea, van die verordening bedoelde bijstandsverlening van de Fondsen omvat;

Overwegende dat de Commissie met haar Beschikking 94/169/EG (5) een eerste lijst van onder doelstelling 2 vallende industriële gebieden met afnemende economische activiteit voor de periode van 1994 tot en met 1996 heeft vastgesteld;

Overwegende dat de Franse Regering op 28 april 1994 bij de Commissie het enig programmeringsdocument als bedoeld in artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 voor de regio Poitou-Charentes heeft ingediend; dat dit document de gegevens als bedoeld in artikel 9, lid 8, van Verordening (EEG) nr. 2052/88, en in artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 bevat; dat de uitgaven in het kader van dit enig document overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4253/88, vanaf 1 januari 1994 voor bijstand in aanmerking komen;

Overwegende dat het door deze Lid-Staat ingediende enig programmeringsdocument de beschrijving bevat van de gekozen prioritaire zwaartepunten en de aanvragen om bijstand uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF), alsmede gegevens over het voor de uitvoering van het enig programmeringsdocument beoogde gebruik van middelen van de Europese Investeringsbank (EIB) en van de andere financieringsinstrumenten;

Overwegende dat de Commissie op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4253/88, in het kader van het partnerschap, voor de cooerdinatie en de samenhang tussen de bijstand uit de Fondsen en die van de EIB en de andere financieringsinstrumenten, met inbegrip van die van de EGKS en van de andere acties met structureel karakter, dient zorg te dragen;

Overwegende dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4253/88, de EIB bij de opstelling van het enig programmeringsdocument betrokken is geweest; dat zij zich bereid heeft verklaard om overeenkomstig de voor haar geldende statutaire bepalingen tot de verwezenlijking van dit document bij te dragen; dat het echter niet mogelijk is, in dit stadium een nauwkeurige raming te geven van het bedrag der communautaire leningen dat zal bijdragen tot de financiering;

Overwegende dat in artikel 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1866/90 van de Commissie van 2 juli 1990 tot regeling van het gebruik van de ecu bij de besteding van de middelen van de Structuurfondsen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2745/94 (2), is bepaald dat de in de beschikkingen van de Commissie tot goedkeuring van een enig programmeringsdocument de vastgestelde communautaire bijstand voor de gehele periode en de jaarlijkse verdeling ervan in ecu moeten luiden, tegen de prijzen van het jaar waarin de beschikking is gegeven, en dat deze worden geïndexeerd; dat deze jaarlijkse verdeling verenigbaar moet zijn met de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2052/88 vastgestelde progressie van de vastleggingskredieten; dat de indexering met één enkel percentage per jaar gebeurt, namelijk het percentage dat jaarlijks op de begroting van de Gemeenschap wordt toegepast en voortvloeit uit de voorschriften voor de technische aanpassing van de financiële vooruitzichten;

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 4254/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2083/93 (4), is bepaald voor welke acties een financiële bijdrage uit het EFRO kan worden verleend;

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 4255/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot het Europees Sociaal Fonds (5), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2084/93 (6), is bepaald voor welke acties een financiële bijdrage uit het ESF kan worden verleend;

Overwegende dat het enig programmeringsdocument met instemming van de betrokken Lid-Staat in het kader van het in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2052/88 bedoelde partnerschap is vastgesteld;

Overwegende dat het enig programmeringsdocument aan de in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 4253/88 gestelde voorwaarden voldoet en de in dat artikel voorgeschreven gegevens bevat;

Overwegende dat artikel 9, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 bepaalt dat de Lid-Staten de Commissie passende financiële gegevens verstrekken om de controle op de inachtneming van het additionaliteitsbeginsel mogelijk te maken; dat de analyse, in het kader van het partnerschap, van de gegevens verstrekt door de Franse autoriteiten, deze controle nog niet heeft mogelijk gemaakt; dat het daarom passend is de betalingen op te schorten na het eerste voorschot voorzien in artikel 21, lid 2, van dezelfde verordening, totdat de Commissie de inachtneming van het additionaliteitsbeginsel heeft gecontroleerd;

Overwegende dat deze bijstandsverlening voldoet aan de in artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 4253/88 gestelde voorwaarden en bijgevolg ten uitvoer wordt gelegd via een geïntegreerde benadering die een financiering door verscheidene Fondsen behelst;

Overwegende dat in artikel 1 van het Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EGKS, EG, Euratom) nr. 2730/94 (8), is bepaald dat juridische verbintenissen die zijn aangegaan voor maatregelen waarvan de tenuitvoerlegging zich over meer dan één begrotingsjaar uitstrekt, een uiterste uitvoeringsdatum dienen te bevatten die bij het toekennen van steun tegenover de begunstigde in de juiste vorm moet worden aangegeven;

Overwegende dat aan alle andere voorwaarden voor de toekenning van bijstand uit het EFRO en het ESF is voldaan,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in Frankrijk onder doelstelling 2 vallende regio Poitou-Charentes tijdens de periode van 1 januari 1994 tot en met 31 december 1996 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het enig programmeringsdocument behelst de volgende hoofdpunten:

a) de voor de gezamenlijke actie in aanmerking genomen prioritaire zwaartepunten, de gekwantificeerde specifieke doelstellingen en het verwachte effect ervan alsmede de samenhang ervan met het economische, sociale en regionale beleid in Frankrijk;

de prioritaire zwaartepunten zijn:

1. voortzetting en uitbreiding van de reconversie-acties,

2. waardering van de troeven op het gebied van werkgelegenheid,

3. versterking van de ontwikkelingsacties,

4. ontwikkeling van de technologie-overdrachten, onderzoek en opleiding;

b) de bijstand van de Structuurfondsen zoals aangegeven in artikel 4;

c) de nadere bepalingen voor de tenuitvoerlegging van het enig programmeringsdocument, die omvatten:

- de bepalingen inzake toezicht en evaluatie,

- de bepalingen betreffende de financiële uitvoering,

- de voorschriften met betrekking tot de inachtneming van het communautaire beleid op de onderscheiden terreinen;

d) de bepalingen inzake verificatie van de additionaliteit;

e) de bepalingen volgens welke de milieu-instanties bij de uitvoering van het enig programmeringsdocument worden betrokken;

f) de beschikbaarstelling van de middelen voor de technische bijstand, die nodig is voor de voorbereiding, de uitvoering of de aanpassing van de betrokken acties.

Artikel 3

Met het oog op indexering is de verdeling van de vastgestelde maximale bijstand van de Structuurfondsen over de betrokken jaren als volgt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 4

De in het kader van dit enig programmeringsdocument toegekende bijstand van de Structuurfondsen bedraagt ten hoogste 53,3 miljoen ecu.

De voorwaarden waarop de financiële bijstand wordt toegekend, inclusief de financiële bijdrage van de Fondsen aan elk van de verschillende prioritaire zwaartepunten en maatregelen, zijn vermeld in het financieringsplan en in de nadere voorschriften voor de tenuitvoerlegging, die een integrerend deel van het enig programmeringsdocument uitmaken.

De behoeften aan nationale financiële middelen, namelijk ongeveer 77 miljoen ecu voor de openbare sector, kunnen gedeeltelijk worden gedekt door communautaire leningen met name van de EGKS en van de EIB.

Artikel 5

1. De totale beschikbare communautaire bijstand is als volgt over de Structuurfondsen verdeeld:

- EFRO43,600 miljoen ecu,

- ESF 9,700 miljoen ecu.

2. De betalingsverplichting voor de eerste tranche wordt vastgesteld op:

- EFRO13,859 miljoen ecu,

- ESF 3,083 miljoen ecu.

De betalingsverplichtingen voor de volgende tranches zullen worden gebaseerd op het financieringsplan van het enig programmeringsdocument en op zijn stand van uitvoeringen.

3. De financiële bijstand zal worden opgeschort na de betaling van het eerste voorschot voorzien in artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4253/88, totdat de Commissie de inachtneming van het additionaliteitsbeginsel gecontroleerd zal hebben aan de hand van de gegevens verstrekt door de Lid-Staat.

Artikel 6

De verdeling van de bijstand over de Structuurfondsen en de toekenningsvoorwaarden voor deze bijstand kunnen later wijzigingen ondergaan naar gelang van de aanpassingen waartoe volgens de procedure van artikel 25, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 4253/88, met inachtneming van de beschikbare financiële middelen en de begrotingsvoorschriften, wordt besloten.

Artikel 7

De communautaire steun heeft betrekking op de uitgaven in verband met de onder dit enig programmeringsdocument vallende werkzaamheden waarvoor uiterlijk op 31 december 1996 in de Lid-Staat juridisch verbindende maatregelen zijn genomen en de benodigde financiële middelen specifiek zijn vastgelegd. De uiterste datum waarop de uitgaven voor deze acties moeten zijn gedaan om in aanmerking te kunnen worden genomen, wordt vastgesteld op 31 december 1998.

Artikel 8

Het enig programmeringsdocument moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Gemeenschapsrecht, en met name overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 6, 30, 48, 52, 59, 92 en 93 van het EG-Verdrag en in de communautaire richtlijnen betreffende de cooerdinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten.

Artikel 9

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Frankrijk.

Gedaan te Brussel, 16 december 1994.

Voor de Commissie Bruce MILLAN Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 374 van 31. 12. 1988, blz. 1.

(2) PB nr. L 193 van 31. 7. 1993, blz. 20.

(3) PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 9.

(4) PB nr. L 193 van 31. 7. 1993, blz. 5.

(5) PB nr. L 81 van 24. 3. 1994, blz. 1.

(1) PB nr. L 170 van 3. 7. 1990, blz. 36.

(2) PB nr. L 290 van 11. 11. 1994, blz. 4.

(3) PB nr. L 374 van 31. 12. 1988, blz. 15.

(4) PB nr. L 193 van 31. 7. 1993, blz. 34.

(5) PB nr. L 374 van 31. 12. 1988, blz. 21.

(6) PB nr. L 193 van 31. 7. 1993, blz. 39.

(7) PB nr. L 356 van 31. 12. 1977, blz. 1.

(8) PB nr. L 293 van 12. 11. 1994, blz. 7.