Home

AANBEVELING VAN DE RAAD van 21 maart 1994 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) voor het begrotingsjaar 1992

AANBEVELING VAN DE RAAD van 21 maart 1994 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) voor het begrotingsjaar 1992

AANBEVELING VAN DE RAAD van 21 maart 1994 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) voor het begrotingsjaar 1992

Publicatieblad Nr. L 084 van 29/03/1994 blz. 0047 - 0047


AANBEVELING VAN DE RAAD van 21 maart 1994 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) voor het begrotingsjaar 1992 (94/183/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 206,

Gelet op de Vierde ACS-EEG-Overeenkomst ondertekend te Lomé op 15 december 1989,

Gelet op Besluit 91/482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap (1),

Gelet op het Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap (2), ondertekend te Brussel op 16 juli 1990, inzonderheid op artikel 33, lid 3,

Gelet op het Financieel Reglement van 29 juli 1991 van toepassing op het zevende Europees Ontwikkelingsfonds (3), inzonderheid op de artikelen 69 tot en met 77,

Na onderzoek van de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF), die op 31 december 1992 zijn vastgesteld, alsmede van het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1992 waaraan de antwoorden van de Commissie zijn gehecht (4),

Overwegende dat krachtens artikel 33, lid 3, van het Intern Akkoord aan de Commissie voor het beheer van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) kwijting wordt verleend door het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad;

Overwegende dat de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) door de Commissie gedurende het begrotingsjaar 1992 over het geheel genomen bevredigend is geweest,

BEVEELThet Europees Parlement AAN de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) voor het begrotingsjaar 1992.

Gedaan te Brussel, 21 maart 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

Y. PAPANTONIOU

(1) PB nr. L 263 van 19. 9. 1991, blz. 1.

(2) PB nr. L 229 van 17. 8. 1991, blz. 288.

(3) PB nr. L 266 van 21. 9. 1991, blz. 1.

(4) PB nr. C 309 van 16. 11. 1993, blz. 231 t/m 254 en 353 t/m 360.