Home

VERORDENING (EG) Nr. 704/94 VAN DE COMMISSIE van 29 maart 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2137/93 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de wijnbouwsector

VERORDENING (EG) Nr. 704/94 VAN DE COMMISSIE van 29 maart 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2137/93 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de wijnbouwsector

VERORDENING (EG) Nr. 704/94 VAN DE COMMISSIE van 29 maart 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2137/93 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de wijnbouwsector

Publicatieblad Nr. L 085 van 30/03/1994 blz. 0005 - 0006


VERORDENING (EG) Nr. 704/94 VAN DE COMMISSIE van 29 maart 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2137/93 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de wijnbouwsector

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1566/93 (2), en met name op artikel 56, lid 4,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2137/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de wijnbouwsector en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 646/86 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 213/94 (4), dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat het, wegens verstoringen van de wereldmarkt en de noodzaak om controlemaatregelen te blijven uitvoeren, noodzakelijk is de restituties bij uitvoer naar Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republieken Servië en Montenegro, Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Hongarije en Roemenië tijdelijk te schorsen;

Overwegende dat het Comité van beheer voor wijn geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2137/93 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Vóór 1 juni 1994 kunnen geen aanvragen voor restituties worden ingediend voor de in de bijlage, voetnoot 1, bestemming 09, onder b), vermelde landen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 154 van 25. 6. 1993, blz. 39.

(3) PB nr. L 191 van 31. 7. 1993, blz. 91.

(4) PB nr. L 27 van 1. 2. 1994, blz. 44.

BIJLAGE

>(1)"> ID="1">2009 60 11> ID="2">100> ID="3">01; 02; 04> ID="4">1,04 ecu/% vol/hl (2)"> ID="1">2009 60 19"> ID="1">2009 60 51"> ID="1">2009 60 71"> ID="1">2204 30 91"> ID="1">2204 30 99"> ID="1">2204 21 25> ID="2">110> ID="3">02; 09> ID="4">4,40 ecu/hl"> ID="1">2204 21 35"> ID="1">2204 29 25"> ID="1">2204 29 35"> ID="1">2204 21 25> ID="2">190> ID="3">02> ID="4">1,44 ecu/% vol/hl (3)"> ID="1">2204 21 29"> ID="1">2204 21 35"> ID="1">2204 21 39"> ID="1">2204 29 25> ID="4">1,32 ecu/% vol/hl (3)"> ID="1">2204 29 29> ID="3">09"> ID="1">2204 29 35"> ID="1">2204 29 39"> ID="1">2204 21 25> ID="2">910> ID="3">02; 09> ID="4">4,40 ecu/hl"> ID="1">2204 29 25"> ID="1">2204 21 49> ID="2">910> ID="3">02; 09> ID="4">13,80 ecu/hl"> ID="1">2204 21 59"> ID="1">2204 29 49"> ID="1">2204 29 59""

NB: De produktcodes zijn gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3567/93 (PB nr. L 327 van 28. 12. 1993, blz. 1).

>

(1) De bestemmingen zijn:

01 Venezuela.

02 Alle landen van het Afrikaanse continent met uitzondering van die welke uitdrukkelijk zijn genoemd onder 09.

04 Alle andere bestemmingen met uitzondering van Zweden en de landen welke uitdrukkelijk zijn genoemd onder 09.

09 Alle andere bestemmingen met uitzondering van de volgende derde landen en gebieden:

a) - alle landen van het Amerikaanse continent als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 208/93 van de Commissie (PB nr. L 25 van 2. 2. 1993, blz. 11)

- Algerije

- Australië

- Oostenrijk

- Cyprus

- Israël

- Marokko

- Zuid-Afrika

- Zwitserland

- Tunesië en

- Turkije;

b) en tot en met 31 mei 1994:

- Bulgarije

- de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

- Hongarije

- Roemenië

- Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Republieken Servië en Montenegro.

(2) Potentieel alcohol-volumegehalte als gedefinieerd in bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 822/87.

(3) Totaal alcohol-volumegehalte als gedefinieerd in bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 822/87.