Home

VERORDENING (EG) Nr. 995/94 VAN DE COMMISSIE van 29 april 1994 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 157 000 ton gerst uit oogsten van 1984 tot 1990 die in het bezit is van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk

VERORDENING (EG) Nr. 995/94 VAN DE COMMISSIE van 29 april 1994 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 157 000 ton gerst uit oogsten van 1984 tot 1990 die in het bezit is van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk

VERORDENING (EG) Nr. 995/94 VAN DE COMMISSIE van 29 april 1994 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 157 000 ton gerst uit oogsten van 1984 tot 1990 die in het bezit is van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk

Publicatieblad Nr. L 111 van 30/04/1994 blz. 0057 - 0059


VERORDENING (EG) Nr. 995/94 VAN DE COMMISSIE van 29 april 1994 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 157 000 ton gerst uit oogsten van 1984 tot 1990 die in het bezit is van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2193/93 van de Commissie (2), en met name op artikel 13,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 120/94 (4), de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van granen door de interventiebureaus zijn vastgesteld;

Overwegende dat het bij de huidige marktsituatie dienstig is een permanente inschrijving te openen voor de uitvoer van 157 000 ton gerst uit oogsten van 1984 tot 1990 die in het bezit is van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk aan het begin van het verkoopseizoen 1994/1995;

Overwegende dat de voorgenomen inschrijving voor de uitvoer van voorraden van het interventiebureau specifiek is in die zin dat ze wordt geopend aan het einde van het verkoopseizoen, vanaf mei 1994, maar betrekking heeft op leveringen die pas zullen kunnen plaatsvinden vanaf het nieuwe verkoopseizoen 1994/1995, tussen 1 juli en 30 september 1994; dat bijgevolg moet worden afgeweken van artikel 16, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 waarin is bepaald dat de termijn tussen de aanvaarding van de offerte en de betaling ten hoogste één maand mag bedragen, en ook moet worden afgeweken van artikel 16, tweede alinea, van die verordening, omdat bij toepassing daarvan de overeengekomen prijs reeds bij afhaling van het graan in het pakhuis van het interventiebureau in juli, met maandelijkse verhogingen zou worden vermeerderd terwijl de uitvoer niet eerder kan plaatshebben;

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de Commissie (5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 547/94 (6), als ontstaansfeit voor de omrekening van de interventieoffertes de datum van betaling van het graan geldt; dat deze regel dient te worden toegepast op de verkopen in het kader van deze verordening, onverminderd de mogelijkheid tot vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers overeenkomstig de artikelen 13 tot en met 17 van Verordening (EEG) nr. 1068/93;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk houdt onder de bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 vastgestelde voorwaarden een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 157 000 ton gerst uit oogsten van 1984 tot 1990 die in zijn bezit is.

Artikel 2

1. De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 157 000 ton gerst uit oogsten van 1984 tot 1990 voor uitvoer naar alle derde landen. De afwikkeling van de douaneformaliteiten bij uitvoer moet plaatsvinden in de periode tussen 1 juli en 30 september 1994.

2. De 157 000 ton gerst uit oogsten van 1984 tot 1990 is opgeslagen in Engeland.

Artikel 3

1. De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2131/93, tot en met 30 september 1994.

2. De offertes die in het kader van deze openbare inschrijving worden ingediend, worden slechts in aanmerking genomen indien ze vergezeld gaan van een schriftelijke verbintenis om uit te voeren in de periode tussen 1 juli en 30 september 1994. De offertes mogen niet vergezeld gaan van aanvragen voor uitvoercertificaten in het kader van artikel 44 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (7).

Artikel 4

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2131/93, loopt de termijn voor de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrijving af op 5 mei 1994 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2. De termijn voor de indiening van de offertes voor volgende deelinschrijvingen loopt telkens af op donderdag om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

3. De laatste deelinschrijving loopt af op 25 augustus 1994 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

4. De offertes moeten worden ingediend bij het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk.

Artikel 5

Ten aanzien van vóór 1 juli 1994 ingediende offertes gelden de volgende bepalingen:

- in afwijking van het bepaalde in artikel 16, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 moet het graan uiterlijk op 31 juli 1994 worden afgehaald;

- in afwijking van het bepaalde in artikel 16, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 is de bij uitvoer te betalen prijs die welke in de offerte is vermeld;

- onverminderd de mogelijkheid tot vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers worden de offertes omgerekend aan de hand van de op het ogenblik van betaling van het graan geldende landbouwomrekeningskoers.

Artikel 6

Onverminderd het bepaalde in artikel 17, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 wordt de in artikel 17, lid 2, tweede streepje, van die verordening bedoelde waarborg pas vrijgegeven nadat het bewijs is geleverd dat de afwikkeling van de douaneformaliteiten bij uitvoer heeft plaatsgevonden in de periode van 1 juli tot en met 30 september 1994.

Artikel 7

Het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk stelt de Commissie uiterlijk twee uur na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de offertes in kennis van de ontvangen inschrijvingen. Zij moeten worden doorgezonden overeenkomstig het schema van bijlage I en via de in bijlage II vermelde oproepnummers.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 april 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.

(2) PB nr. L 196 van 5. 8. 1993, blz. 22.

(3) PB nr. L 191 van 31. 7. 1993, blz. 76.

(4) PB nr. L 21 van 26. 1. 1994, blz. 1.

(5) PB nr. L 108 van 1. 5. 1993, blz. 106.

(6) PB nr. L 69 van 12. 3. 1994, blz. 1.

(7) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.

BIJLAGE I

BIJLAGE II

Uitsluitend de volgende oproepnummers in Brussel mogen worden gebruikt (DG VI-C-1, ter attentie van de heer Thibault of de heer Brus):

- telex: 22037 AGREC B

22070 AGREC B (Griekse lettertekens)

- telefax: 295 01 32

295 25 15

296 10 97.