Home

VERORDENING (EG) Nr. 1225/94 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1994 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de andere dan de traditionele importeurs worden toegewezen uit hoofde van de communautaire kwantitatieve contingenten die voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China werden geopend

VERORDENING (EG) Nr. 1225/94 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1994 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de andere dan de traditionele importeurs worden toegewezen uit hoofde van de communautaire kwantitatieve contingenten die voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China werden geopend

VERORDENING (EG) Nr. 1225/94 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1994 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de andere dan de traditionele importeurs worden toegewezen uit hoofde van de communautaire kwantitatieve contingenten die voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China werden geopend

Publicatieblad Nr. L 136 van 31/05/1994 blz. 0040 - 0042


VERORDENING (EG) Nr. 1225/94 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1994 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de andere dan de traditionele importeurs worden toegewezen uit hoofde van de communautaire kwantitatieve contingenten die voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China werden geopend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 520/94 van de Raad van 7 maart 1994 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van kwantitatieve contingenten (1), inzonderheid op artikel 2, leden 4 en 5, en artikel 10,

Gelet op Verordening (EG) nr. 747/94 van de Commissie van 30 maart 1994 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor het beheer van kwantitatieve contingenten die op bepaalde produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China van toepassing zijn (2), inzonderheid op artikel 1, lid (2), en artikel 7, lid 2, tweede en derde streepje,

Overwegende dat de Lid-Staten de Commissie overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 747/94 kennis hebben gegeven van de ontvangen aanvragen voor vergunningen tot gebruikmaking van het aan de andere dan de traditionele importeurs toegewezen gedeelte van de vorengenoemde kwantitatieve contingenten, onder vermelding van de datum en het uur van ontvangst van elk van deze aanvragen;

Overwegende dat uit het onderzoek van al deze aanvragen in de eerste plaats blijkt dat deze voor bepaalde produkten tot de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 747/94 vastgestelde maximumhoeveelheid kunnen worden ingewilligd; dat het dienstig is, voor de niet geheel benutte gedeelten van de contingenten, het communautaire saldo te vermelden evenals de datum met ingang waarvan de aanvragers, onder de in artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 520/94 vastgestelde voorwaarden, een nieuwe aanvraag kunnen indienen;

Overwegende dat evenwel is gebleken dat, voor andere produkten, de in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 520/94 bedoelde methode niet toepasbaar is omdat het aantal aanvragen dat terzelfder tijd werd ontvangen, het toe te wijzen gedeelte van het contingent sterk overschrijdt en de autoriteiten van de Lid-Staten bepaalde moeilijkheden ondervinden bij de toepassing van de genoemde regeling;

Overwegende dat het derhalve dienstig is, overeenkomstig artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 520/94, ten einde een optimale benutting van de contingenten te garanderen, een alternatieve methode vast te stellen waarbij elk gedeelte van de contingenten wordt toegewezen naar rata van het aantal aanvragen dat de Commissie ter kennis wordt gebracht; dat bij toepassing van deze methode voor de produkten van GN-code 8527 29 echter geen economisch verantwoorde hoeveelheden kunnen worden toegewezen; dat voor dit gedeelte van het contingent derhalve later een herverdeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 520/94 zal plaatsvinden;

Overwegende dat het bij Verordening (EG) nr. 520/94 ingestelde Comité geen advies heeft uitgebracht over de in deze verordening vervatte maatregelen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor de in bijlage I bij deze verordening vermelde produkten deelt de Commissie de Lid-Staten mede welke aanvragen voor invoervergunningen ten belope van de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 747/94 vastgestelde maximale hoeveelheden kunnen worden ingewilligd. In voorkomend geval wordt voor de betrokken produkten van de genoemde bijlage het beschikbare communautaire saldo vermeld.

2. Ten belope van het beschikbare communautaire saldo mogen importeurs die overeenkomstig het bepaalde in lid 1 een vergunning hebben ontvangen en kunnen aantonen dat zij de totale hoeveelheid waarvoor de vergunning werd afgegeven daadwerkelijk hebben ingevoerd, met ingang van 15 juli 1994, 10.00 uur, Brusselse tijd, bij de bevoegde nationale instanties een nieuwe vergunningaanvraag indienen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 520/94 is deze procedure voor de genoemde importeurs van toepassing totdat het contingent is uitgeput. De aanvragen worden de Commissie door de bevoegde nationale instanties in chronologische volgorde van ontvangst ter kennis gebracht met ingang van 15 juli 1994, 10.00 uur, Brusselse tijd.

De Commissie onderzoekt en bevestigt deze aanvragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 2, tweede en derde streepje, van Verordening (EG) nr. 747/94.

Artikel 2

Voor de in bijlage II bij deze verordening genoemde produkten worden alle aanvragen voor invoervergunningen ingewilligd ten belope van de in de genoemde bijlage vermelde hoeveelheden.

Artikel 3

Indien de toepassing van het bepaalde in de artikelen 1 en 2 ten gevolge heeft dat een grotere hoeveelheid of een groter bedrag wordt toegewezen dan is gevraagd, wordt slechts de gevraagde hoeveelheid of het gevraagde bedrag toegekend.

Artikel 4

Het gedeelte van het contingent dat op de produkten van GN-code 8527 29 betrekking heeft, zal worden herverdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 520/94.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 mei 1994.

Voor de Commissie

Leon BRITTAN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 66 van 10. 3. 1994, blz. 1.

(2) PB nr. L 87 van 31. 3. 1994, blz. 83.

BIJLAGE I

Lijst van produkten waarvoor de aanvragen in chronologische volgorde van ontvangst kunnen worden ingewilligd "" ID="1">Schoeisel vallende onder GS/GN-codes> ID="2">ex 6402 19 (*)> ID="3">2 623 271 paar"> ID="2">ex 6402 99 (*)"> ID="2">ex 6404 11 (*)> ID="3">609 633 paar"> ID="2">6404 19 10> ID="3">2 864 860 paar"> ID="1">Keuken- en tafelgerei, van porselein> ID="2">6911 10> ID="3">nihil"> ID="1">Keuken- en tafelgerei van keramische stoffen, andere dan porselein> ID="2">6912 00> ID="3">nihil"> ID="1">Speelgoed vallende onder GS/GN-codes> ID="2">9503 90> ID="3">nihil"">

(1)() Uitgezonderd volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel met een cif-prijs per paar van 12 of meer ecu, voor sportieve bezigheden, voorzien van een gegoten zool - niet gespoten - bestaande uit een of meer lagen, vervaardigd uit synthetische materialen, speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken zoals luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die de schokken opvangen of neutraliseren, of met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid.

BIJLAGE II

Lijst van produkten waarvoor de aanvragen verhoudingsgewijs kunnen worden ingewilligd "" ID="1">Handschoenen> ID="2">4203 29> ID="3">23 716 ecu"> ID="1">Schoeisel vallende onder GS/GN-codes> ID="2">ex 6403 19 (*)> ID="3">912 paar"> ID="2">6403 51> ID="3">927 paar"> ID="2">6403 59"> ID="2">ex 6403 91 (*)> ID="3">2 035 paar"> ID="2">ex 6403 99 (*)"> ID="1">Glaswerk voor tafel-, keuken-, of toiletgebruik, enz.> ID="2">7013> ID="3">2,584 ton"> ID="1">Ontvangtoestellen voor radio-omroep vallende onder GS/GN-code> ID="2">8527 21> ID="3">771 stuks"> ID="1">Speelgoed vallende onder GS/GN-codes> ID="2">9503 41> ID="3">20 485 ecu"> ID="2">9503 49> ID="3">10 889 ecu"">

(1)() Uitgezonderd volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel met een c.i.f.-prijs per paar van 12 of meer ecu, voor sportieve bezigheden, voorzien van een gegoten zool - niet gespoten - bestaande uit een of meer lagen, vervaardigd uit synthetische materialen, speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken zoals luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die de schokken opvangen of neutraliseren, of met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid.