Home

Verordening (EG) nr. 1267/94 van de Commissie van 1 juni 1994 houdende toepassing van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen inzake de wederzijdse erkenning van bepaalde gedistilleerde dranken

Verordening (EG) nr. 1267/94 van de Commissie van 1 juni 1994 houdende toepassing van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen inzake de wederzijdse erkenning van bepaalde gedistilleerde dranken

Verordening (EG) nr. 1267/94 van de Commissie van 1 juni 1994 houdende toepassing van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen inzake de wederzijdse erkenning van bepaalde gedistilleerde dranken

Publicatieblad Nr. L 138 van 02/06/1994 blz. 0007 - 0008
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 57 blz. 0218
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 57 blz. 0218


VERORDENING (EG) Nr. 1267/94 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 1994 houdende toepassing van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen inzake de wederzijdse erkenning van bepaalde gedistilleerde dranken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3280/92 (2), en met name op artikel 11, lid 1,

Overwegende dat de Europese Unie met de Verenigde Staten van Amerika een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wederzijdse erkenning en bescherming van bepaalde gedistilleerde dranken heeft gesloten; dat in deze overeenkomst is bepaald dat binnen een bepaalde termijn de wettelijke bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan de in de overeenkomst bepaalde verplichtingen te voldoen, ten uitvoer moeten worden gelegd; dat, om ervoor te zorgen dat voor de vorenbedoelde produkten de vastgestelde garanties inzake controle en bescherming effectief gelden, de lijst moet worden opgesteld van de produkten waarop de door de Europese Unie gesloten overeenkomsten betrekking hebben;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Uitvoeringscomité voor gedistilleerde dranken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De aanduidingen van produkten die voorkomen op de lijst in de bijlage bij de onderhavige verordening en die van oorsprong zijn uit de in deze lijst vermelde derde landen mogen alleen worden gebruikt voor produkten die zijn vervaardigd overeenkomstig de wetten en besluiten van de betrokken derde landen.

2. Voor de in lid 1 bedoelde produkten gelden de in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1576/89 bedoelde maatregelen inzake bescherming en controle in de sector gedistilleerde dranken, onder de in de overeenkomst met de betrokken derde landen bepaalde voorwaarden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 1 juni 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 160 van 12. 6. 1989, blz. 1.

(2) PB nr. L 327 van 13. 11. 1992, blz. 3.

BIJLAGE

"" ID="1">Tennessee whisky / Tennessee whiskey> ID="2">Verenigde Staten van Amerika"> ID="1">Bourbon whisky / Bourbon whiskey / "Bourbon" als aanduiding voor Bourbon whiskey> ID="2">Verenigde Staten van Amerika">