Home

VERORDENING (EG) Nr. 1270/94 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 1994 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China

VERORDENING (EG) Nr. 1270/94 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 1994 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China

VERORDENING (EG) Nr. 1270/94 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 1994 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China

Publicatieblad Nr. L 138 van 02/06/1994 blz. 0032 - 0032


VERORDENING (EG) Nr. 1270/94 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 1994 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3669/93 (2), en met name op artikel 29, lid 2,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2707/72 van de Raad (3) is vastgesteld hoe de vrijwaringsmaatregelen in de sector groenten en fruit worden toegepast;

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 1859/93 van de Commissie (4) uit derde landen in de Gemeenschap ingevoerd knoflook slechts in het vrije verkeer mag worden gebracht als een invoercertificaat wordt overgelegd;

Overwegende dat in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1213/94 van de Commissie (5) is bepaald dat in de periode tot en met 31 augustus 1994 invoercertificaten worden afgegeven voor 5 000 ton van de totale hoeveelheid van 10 000 ton die geldt voor de periode van 31 mei 1994 tot en met 31 mei 1995;

Overwegende dat, de reeds afgegeven invoercertificaten meegerekend, met de op 31 mei 1994 aangevraagde hoeveelheden de vastgestelde maximumhoeveelheid is overschreden; dat derhalve moet worden bepaald in welke mate invoercertificaten kunnen worden afgegeven voor de betrokken aanvragen; dat bijgevolg tot en met 31 augustus 1994 de afgifte van invoercertificaten voor aanvragen die zijn ingediend op of na 1 juni 1994 moet worden geschorst,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De invoercertificaten die op 31 mei 1994 op grond van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1859/93 zijn aangevraagd voor knoflook van GN-code 0703 20 00 van oorsprong uit China worden, rekening houdend met de gegevens waarover de Commissie op 1 juni 1994 beschikt, afgegeven voor 40,3 % van de gevraagde hoeveelheid.

Voor bovengenoemde produkten wordt de afgifte van invoercertificaten voor aanvragen die zijn ingediend op of na 1 juni 1994 tot en met 31 augustus 1994 geschorst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 juni 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 1 juni 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 338 van 31. 12. 1993, blz. 26.

(3) PB nr. L 291 van 28. 12. 1972, blz. 3.

(4) PB nr. L 170 van 13. 7. 1993, blz. 10.

(5) PB nr. L 133 van 28. 5. 1994, blz. 36.