Home

VERORDENING (EG) Nr. 1296/94 VAN DE COMMISSIE van 3 juni 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3378/91 houdende nadere regels voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden

VERORDENING (EG) Nr. 1296/94 VAN DE COMMISSIE van 3 juni 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3378/91 houdende nadere regels voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden

VERORDENING (EG) Nr. 1296/94 VAN DE COMMISSIE van 3 juni 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3378/91 houdende nadere regels voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden

Publicatieblad Nr. L 141 van 04/06/1994 blz. 0026 - 0026


VERORDENING (EG) Nr. 1296/94 VAN DE COMMISSIE van 3 juni 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3378/91 houdende nadere regels voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 230/94 (2), inzonderheid op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 3378/91 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1053/94 (4), bepaalde hoeveelheden interventieboter te koop worden aangeboden en inschrijvingen worden gehouden om met name de minimumprijzen vast te stellen voor de in ongewijzigde staat of na verwerking uit te voeren boter; dat in artikel 1 van die verordening is bepaald dat de te koop aangeboden boter vóór 1 juni 1991 door het interventiebureau ingeslagen moet zijn;

Overwegende dat op grond van de ontwikkeling van de botervoorraden en de beschikbare hoeveelheden de verkoop moet worden uitgebreid tot vóór 1 juli 1991 ingeslagen boter;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3378/91 wordt "1 juni 1991" vervangen door "1 juli 1991".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 juni 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 30 van 3. 2. 1994, blz. 1.

(3) PB nr. L 319 van 21. 11. 1991, blz. 40.

(4) PB nr. L 115 van 6. 5. 1994, blz. 5.