Home

VERORDENING (EG) Nr. 1426/94 VAN DE RAAD van 8 juni 1994 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten (chemische produkten en aanverwante sectoren)

VERORDENING (EG) Nr. 1426/94 VAN DE RAAD van 8 juni 1994 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten (chemische produkten en aanverwante sectoren)

VERORDENING (EG) Nr. 1426/94 VAN DE RAAD van 8 juni 1994 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten (chemische produkten en aanverwante sectoren)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de produktie van de in deze verordening bedoelde produkten in de Gemeenschap momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is dat in bepaalde gevallen de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief slechts gedeeltelijk worden geschorst, met name op grond van een in de Gemeenschap bestaande produktie, en dat zij in de andere gevallen geheel worden geschorst;

Overwegende dat de Gemeenschap tot taak heeft om beslissingen te nemen betreffende schorsing van de autonome rechten;

Overwegende dat het moeilijk is de ontwikkeling van de economische situatie in de betrokken sectoren voor de nabije toekomst nauwkeurig te beoordelen en dat het derhalve wenselijk is aan deze schorsingen slechts een tijdelijk karakter te geven door de geldigheidsduur ervan aan te passen aan het belang van de communautaire produktie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten vermeld in de tabellen in de bijlage worden geschorst tot op het percentage dat bij elk produkt is aangegeven.

Deze schorsingen gelden:

- van 1 juli tot en met 31 december 1994 voor de in tabel I vermelde produkten,

- van 1 juli 1994 tot en met 30 juni 1995 voor de in tabel II vermelde produkten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 8 juni 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

E. PAPAZOI

BIJLAGE

TABEL I "" ID="1">ex 2846 10 00> ID="2">*10> ID="3">Mengsels op basis van lanthanideverbindingen, met een gehalte aan cerium, uitgedrukt in ceriumdioxyde, van 60 % tot 70 % en bevattende niet meer dan 1 % zirkoniumoxyde, aluminiumoxyde of ijzeroxyde> ID="4">0"> ID="1">ex 2905 50 90> ID="2">*10> ID="3">2,2-Bis(broommethyl)propaandiol> ID="4">0"> ID="1">ex 2918 29 50> ID="2">*10> ID="3">Galluszuur, met een zuiverheid van 99,7 % of meer berekend op de droge stof (acidimetrisch gemeten), met een vochtgehalte van minder dan 10 %, een gehalte aan zwavelhoudende as van minder dan 0,06 %, een gehalte aan ijzer van minder dan 8 mg/kg en een jodium-kleurindex van niet meer dan 3 (DIN 6162)> ID="4">0"> ID="1">ex 2930 90 80> ID="2">*17> ID="3">3,3& prime;-Thiodipropionzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*45> ID="3">2& prime;-Anilino-6& prime;-diëthylamino-3& prime;-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9& prime;-xantheen]-3-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2935 00 00> ID="2">*50> ID="3">3-[1-(7-Hexadecaan-1-sulfonamidoindool-3-yl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]indool-7-carbonzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 50 00> ID="2">*10> ID="3">Claritromycine (INN)> ID="4">2,7"> ID="1">ex 2941 90 00

ex 3004 20 90> ID="2">*03

*60> ID="3"> Amfotericine B (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*25> ID="3">Sisomycinesulfaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 3003 20 00> ID="2">*10> ID="3">Preparaten van 17-allyl-1,14-dihydroxy-12-[2-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1-methylvinyl]-23,25-dimethoxy-13,19,21,27-tetramethyl-11,28-dioxa-4-azatricyclo[22.3.1.0]octacos-18-een-2,3,10,16-tetraon (tacrolimus (INN))> ID="4">0"> ID="1">ex 3004 39 90> ID="2">*10> ID="3">Preparaten bevattende des-1-alanine-[125-serine] interleukine-2 (menselijk), verkregen uit een genetisch gemanipuleerd Escherichia coli> ID="4">0"> ID="1">ex 3806 90 00> ID="2">20> ID="3">Hydroabiëthylalcohol> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 19 00> ID="2">*13> ID="3">Katalysatoren, bestaande uit titaantetrachloride gefixeerd op een drager van magnesiumdichloride, gesuspendeerd in minerale olie, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polypropyleen (1) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*18> ID="3">Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende:

- 70 of meer doch niet meer dan 78 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde

en

- 19 of meer doch niet meer dan 26 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde> ID="4">5,2"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*19> ID="3">Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende:

- 54 of meer doch niet meer dan 62 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde

en

- 36 of meer doch niet meer dan 44 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde> ID="4">5,2"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*23> ID="3">Mengsels van 2-(perfluoralkyl)ethaanthiolen met perfluoralkylketens met een lengte van 6 of meer doch niet meer dan 20 koolstofatomen> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*34> ID="3">Preparaten, in hoofdzaak bestaande uit alkalineasfaltsulfonaat:

- met een relatieve dichtheid van 0,9 of meer doch niet meer dan 1,5

en

- die voor 70 of meer gewichtspercenten oplossen in water> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*36> ID="3">Mengsels van lithiumdiisopropylamide (lithiumzout van diisopropylamine) en magnesiumbis(diisopropylamide) (magnesiumzout van diisopropylamine), opgelost in organische oplosmiddelen> ID="4">0"> ID="1">ex 3901 90 00> ID="2">*92> ID="3">Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur> ID="4">4"> ID="1">ex 3901 90 00> ID="2">*93> ID="3">Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 3903 90 00> ID="2">*40> ID="3">Copolymeren van styreen en 2-ethylhexylacrylaat of van styreen en n-butylacrylaat, bevattende:

- 10 of meer doch niet meer dan 16 mole% acrylaat,

- niet meer dan 0,2 mg/kg natrium

en

- niet meer dan 0,1 mg/kg calcium> ID="4">0"> ID="1">ex 3907 99 10> ID="2">*30> ID="3">Vloeibaar-kristal copolyester waarvan het smeltpunt niet lager ligt dan 270 °C, al dan niet met toevoeging van vulstoffen> ID="4">0"> ID="1">ex 3911 90 10> ID="2">*10> ID="3">Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen), in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39> ID="4">3,5"> ID="1">ex 3912 90 10> ID="2">*20> ID="3">Cellaburaat (INN) in de vorm van poeder, geen weekmakers bevattend:

- bevattende 25 of meer gewichtspercenten butyryl (volgens de methode ASTM D 817-72)

en

- een viscositeit van niet meer dan 57 poise (volgens de methode ASTM D 817-72),

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van houtbeschermingsmiddelen, van verf of vernis voor motorvoertuigen en luchtvaartuigen en van drukinkt (2) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3917 32 31> ID="2">*92> ID="3">Isolatieslang (krimpkous) van polymeren van ethyleen, al dan niet aan de binnenzijde bekleed met een smeltlijm, bestemd voor kerninstallaties (3) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3919 90 31

ex 3921 90 19> ID="2">*10

*70> ID="3"> Reflecterende, gelaagde foliën, gemetalliseerd, bestaande uit een folie van polyester en ten minste een tweede folie van polyester of een andere kunststof, aan één zijde voorzien van een kleeflaag, al dan niet beschermd door een verwijderbare folie, op rollen met een breedte van 150 cm of meer en een bruto gewicht van 75 kg of meer> ID="4">0"> ID="1">ex 3919 90 31

ex 3920 62 10

ex 3921 90 19> ID="2">*30

*20

*60> ID="3"> Folien van polyethyleentereftalaat met een dikte van niet meer dan 25 micrometer:

- hetzij alleen gekleurd in de massa,

- hetzij gekleurd in de massa en aan een zijde gemetalliseerd> ID="4">0"> ID="1">ex 3919 90 31

ex 3920 62 10

ex 3920 62 90

ex 3920 63 00

ex 3920 69 00> ID="2">*40

*40

*20

*30

*30> ID="3"> Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen, bestemd voor de vervaardiging van veilighedsetiketten of -insignes (stickers, badges, e.d.), veiligheidskleding en toebehoren daarvan, schooltassen en andere tassen en dergelijke bergingsmiddelen (4) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3919 90 61> ID="2">*92> ID="3">Foliën van polyvinylchloride met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag holle glazen bolletjes met een diameter van niet meer dan 100 micrometer die in lijm zijn ingebed> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 62 10> ID="2">*10> ID="3">Foliën van polyethyleentereftalaat, met een dikte van minder dan 10 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van digitale audiocassettes (5) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 62 10> ID="2">*35> ID="3">Foliën van polyethyleentereftalaat, met een dikte van 100 of meer doch niet meer dan 150 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van fotopolymere hoogdrukplaten (6) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 62 10

ex 3921 90 19> ID="2">*60

*25> ID="3"> Foliën van polyethyleentereftalaat, aan één of beide zijden voorzien van een laag van chemisch gewijzigd polyester en met een totale dikte van 7 of meer doch niet meer dan 11 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van videobanden met een magnetische laag van metaalpigmenten en en breedte van 8 mm of van 12,7 mm (7) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 50> ID="2">*24> ID="3">Foliën geheel bestaande uit polyvinylalcohol, met een dikte van niet meer dan 1 mm en bevattende:

- niet meer dan 2 gewichtspercenten niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen, berekend als vinylacetaat,

en

- 5 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten glycerol als weekmaker,

bestemd voor de vervaardiging van dakramen (8) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 5503 10 19> ID="2">*10> ID="3">Textielvezels, enkel bestaande uit vezels van aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van m-fenyleendiamine en isoftaalzuur, bestemd voor ander gebruik dan de vervaardiging van produkten bedoeld bij de hoofdstukken 60 tot en met 65 of van produkten die worden gebruikt voor de vervaardiging van vorenbedoelde produkten (9) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 5503 10 19> ID="2">*30> ID="3">Textielvezels, bestaande uit:

- 1 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van poly(p-fenyleentereftaalamide)

en

- 85 of meer gewichtspercenten vezels van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van m-fenyleendiamine en isoftaalzuur> ID="4">5"> ID="1">ex 5504 10 00> ID="2">*10> ID="3">Viscosevezels, geheel modal (ISO)> ID="4">0"> ID="1">ex 5911 90 90> ID="2">*40> ID="3">Staafjes van acrylvezel, met een lengte van niet meer dan 50 cm, bestemd voor de vervaardiging van viltstiftpunten (10) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 6903 20 90> ID="2">*10> ID="3">Garens van keramische continuvezels, waarvan elke vezel bevat:

- 12 of meer gewichtspercenten diboortrioxyde

- niet meer dan 26 gewichtspercenten siliciumdioxyde

en

- 60 of meer gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde> ID="4">0"> ID="1">ex 6903 90 80

ex 6909 19 00> ID="2">*10

*40> ID="3"> Berylliumoxide, met een zuiverheid van meer dan 99 gewichtspercenten, in de vorm van voorvormstukken, staven, blokken of platen> ID="4">0"> ID="1">ex 7011 20 00> ID="2">*40> ID="3">Schermen van glas:

- met een diagonaal van 366,4 mm (± 1,5 mm) en waarvan de afmetingen 246,4 × 315,4 mm (± 1,5 mm) bedragen,

- met een diagonaal van 544,5 mm (± 1,5 mm) en waarvan de afmetingen 358 × 454 mm (± 1,5 mm) bedragen,

- met een diagonaal van 639,3 mm (± 3 mm) en waarvan de afmetingen 527 × 413,6 mm (± 2 mm) bedragen

of

- met een diagonaal van 838,2 mm (± 1,5 mm) en waarvan de afmetingen 549,9 × 695,6 mm (± 1,5 mm) bedragen,

en met een opstaande rand, bestemd voor de vervaardiging van kathodestraalbuizen voor kleurenweergave (11) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 8421 99 00> ID="2">*91> ID="3">Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunststof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunststof heengaan, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder> ID="4">0"> ID="1">ex 8421 99 00

ex 5911 90 90> ID="2">*92

*30> ID="3"> Delen van toestellen, voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van kunststof die zijn aangebracht op een drager van weefsel of van gebonden textielvlies en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis, geborgen in een cilindervormige omhulling van kunststof met een wanddikte van niet meer dan 4 mm, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder met een wanddikte van 5 mm of meer> ID="4">0"> ID="1">ex 8421 99 00> ID="2">*93> ID="3">Delen van separatoren voor het scheiden of zuiveren van gassen uit gasmengsels, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, geborgen in een al dan niet geperforeerde omhulling waarvan de lengte 300 of meer doch niet meer dan 3 700 mm en de diameter niet meer dan 500 mm bedraagt> ID="4">0"">

TABEL II "" ID="1">ex 2707 99 11> ID="2">*10> ID="3">Ruwe lichte oliën, bevattende:

- 10 of meer gewichtspercenten vinyltoluenen,

- 10 of meer gewichtspercenten indeen

en

- 1 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten naftaleen> ID="4">0"> ID="1">ex 2712 20 00> ID="2">*10> ID="3">Synthetische paraffine met een molecuulgewicht van 460 of meer doch niet meer dan 1 560> ID="4">0"> ID="1">ex 2712 90 90> ID="2">*20> ID="3">Mengsels van 1-alkenen bevattende 80 of meer gewichtspercenten 1-alkenen met een ketenlengte van 24 of meer doch niet meer dan 28 koolstofatomen> ID="4">0"> ID="1">ex 2804 29 00> ID="2">*10> ID="3">Helium> ID="4">0"> ID="1">ex 2805 30 10> ID="2">*10> ID="3">Legering van cerium met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 47 of meer gewichtspercenten cerium> ID="4">0"> ID="1">ex 2810 00 00> ID="2">*10> ID="3">Diboortrioxyde> ID="4">0"> ID="1">ex 2811 19 00> ID="2">*10> ID="3">Sulfamidezuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2811 29 90> ID="2">*10> ID="3">Telluurdioxyde> ID="4">0"> ID="1">ex 2818 30 00> ID="2">*10> ID="3">Aluminiumhydroxydeoxyde in de vorm van pseudoboehmiet> ID="4">4"> ID="1">ex 2819 90 00> ID="2">*10> ID="3">Chroomdioxyde> ID="4">9"> ID="1">ex 2820 90 00> ID="2">*10> ID="3">Mangaanoxyde met een gehalte aan mangaan van 77 of meer gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 2825 90 10> ID="2">*10> ID="3">Calciumhydroxyde, met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, in de vorm van deeltjes, waarvan:

- niet meer dan 1 gewichtspercent een grootte heeft van meer dan 75 micrometer

en

- niet meer dan 4 gewichtspercenten een grootte heeft van minder dan 1,3 micrometer> ID="4">0"> ID="1">ex 2827 39 00> ID="2">*10> ID="3">Kopermonochloride, met een zuiverheid van 96 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 2827 60 00> ID="2">*10> ID="3">Titaantetrajodide> ID="4">0"> ID="1">ex 2836 91 00> ID="2">*20> ID="3">Lithiumcarbonaat, in de vorm van een poeder en bevattende één of meer van de volgende onzuiverheden in de aangegeven concentraties:

- 2 mg/kg of meer arseen

- 200 mg/kg of meer calcium

- 200 mg/kg of meer chloriden

- 20 mg/kg of meer ijzer

- 150 mg/kg of meer magnesium

- 20 mg/kg of meer zware metalen

- 300 mg/kg of meer kalium

- 300 mg/kg of meer natrium

- 200 mg/kg of meer sulfaten,

bepaald volgens de methoden vermeld in de Europese Farmacopee> ID="4">0"> ID="1">2840 11 00

2840 20 10> ID="3"> Natriumboraten, watervrij> ID="4">0"> ID="1">ex 2840 19 00> ID="2">*10> ID="3">Dinatriumtetraboraatpentahydraat> ID="4">0"> ID="1">ex 2843 90 90> ID="2">*10> ID="3">Carboplatin (INN)> ID="4">0"> ID="1">2845 10 00> ID="3">Zwaar water (deuteriumoxyde) (Euratom)> ID="4">0"> ID="1">2845 90 10> ID="3">Deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan, verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze produkten bevatten (Euratom)> ID="4">0"> ID="1">ex 2902 90 90> ID="2">*10> ID="3">Vinyltoluenen> ID="4">0"> ID="1">ex 2902 90 90> ID="2">*15> ID="3">1,2-Di(3,4-xylyl)ethaan> ID="4">0"> ID="1">ex 2902 90 90> ID="2">*40> ID="3">p-Cymeen> ID="4">0"> ID="1">ex 2902 90 90> ID="2">*45> ID="3">2-Methylnaftaleen> ID="4">0"> ID="1">ex 2902 90 90> ID="2">*60> ID="3">1,3-Diïsopropylbenzeen> ID="4">0"> ID="1">ex 2902 90 90> ID="2">*70> ID="3">1,2,4,5-Tetramethylbenzeen (Dureen)> ID="4">0"> ID="1">ex 2903 30 10> ID="2">*10> ID="3">Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan)> ID="4">0"> ID="1">ex 2903 30 38> ID="2">*10> ID="3">Dibroommethaan> ID="4">0"> ID="1">ex 2903 59 00> ID="2">*10> ID="3">1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dieen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide, van polyethyleen, van synthetische rubber of van polystyreen (12) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 2903 59 00> ID="2">*20> ID="3">Hexachloorcyclopentadieen> ID="4">0"> ID="1">ex 2903 69 00> ID="2">*10> ID="3">Mengsels van isomeren van di- of tetrachloortricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen> ID="4">0"> ID="1">ex 2904 10 00> ID="2">*30> ID="3">Natrium-p-styreensulfonaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2904 20 90> ID="2">*10> ID="3">Nitromethaan> ID="4">0"> ID="1">ex 2904 20 90> ID="2">*20> ID="3"> Nitroëthaan> ID="4">0"> ID="1">ex 2904 20 90> ID="2">*30> ID="3">1-Nitropropaan> ID="4">0"> ID="1">ex 2904 20 90> ID="2">*40> ID="3">2-Nitropropaan> ID="4">0"> ID="1">ex 2904 90 10> ID="2">*40> ID="3">Tosylchloride> ID="4">0"> ID="1">ex 2905 16 90> ID="2">*10> ID="3">Octaan-2-ol> ID="4">0"> ID="1">ex 2905 19 10> ID="2">*10> ID="3">Kalium-tert-butoxyde> ID="4">0"> ID="1">2905 21 00> ID="3">Allylalcohol> ID="4">0"> ID="1">ex 2905 39 90> ID="2">*10> ID="3">Butaan-1,3-diol> ID="4">0"> ID="1">ex 2905 39 90> ID="2">*20> ID="3">2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol> ID="4">0"> ID="1">2906 11 00> ID="3">Menthol> ID="4">0"> ID="1">ex 2906 19 00> ID="2">*10> ID="3">Labd-14-een-8,13-diol> ID="4">0"> ID="1">ex 2906 29 90> ID="2">*10> ID="3">2,2& prime;-(m-Fenyleen)dipropaan-2-ol> ID="4">0"> ID="1">ex 2907 15 00> ID="2">*10> ID="3">1-Naftol> ID="4">0"> ID="1">ex 2907 21 00> ID="2">*10> ID="3">Resorcinol> ID="4">0"> ID="1">ex 2907 29 90> ID="2">*50> ID="3">Dinatrium-1,4-dihydroantraceen-9,10-diolaat, in de vorm van een waterige oplossing> ID="4">0"> ID="1">ex 2909 19 00> ID="2">*10> ID="3">1,2-Bis(2-chloorethoxy)ethaan> ID="4">0"> ID="1">2909 30 10> ID="3">Difenylether> ID="4">0"> ID="1">ex 2909 30 30> ID="2">*10> ID="3">2-Broom-6-methoxynaftaleen> ID="4">0"> ID="1">ex 2909 30 30> ID="2">*20> ID="3">1,2-Bis(2,4,6-tribroomfenoxy)ethaan, bestemd voor de vervaardiging van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)(13) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 2909 44 00> ID="2">*10> ID="3">2-Hexyloxyethanol> ID="4">0"> ID="1">ex 2909 49 10> ID="2">*20> ID="3">2-(2-Chloorethoxy)ethanol> ID="4">0"> ID="1">ex 2910 90 00> ID="2">*30> ID="3">2,3-Epoxypropaan-1-ol (glycidol)> ID="4">0"> ID="1">ex 2910 90 00> ID="2">*40> ID="3">Perfluorepoxypropaan> ID="4">0"> ID="1">ex 2912 49 00> ID="2">*10> ID="3">3-Fenoxybenzaldehyd> ID="4">0"> ID="1">ex 2914 19 00> ID="2">*10> ID="3">5-Methylhexaan-2-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2914 49 00> ID="2">*10> ID="3">11a,17,21-Trihydroxy-16v-methylpregna-1,4-dieen-3,20-dion> ID="4">0"> ID="1">ex 2914 50 00> ID="2">*30> ID="3">2& prime;-Hydroxyacetofenon> ID="4">0"> ID="1">ex 2914 50 00> ID="2">*40> ID="3">4& prime;-Hydroxyacetofenon> ID="4">0"> ID="1">ex 2914 69 00> ID="2">*10> ID="3">1,4-Naftochinon> ID="4">0"> ID="1">ex 2914 69 00> ID="2">*30> ID="3">Ubidecarenon (INN) (coënzym Q10)> ID="4">0"> ID="1">ex 2914 69 00> ID="2">*40> ID="3">Idebenone (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2915 60 10> ID="2">*10> ID="3">1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleendiïsobutyraat> ID="4">0"> ID="1">ex 2915 90 80> ID="2">*20> ID="3">Trimethylorthoacetaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2916 12 90> ID="2">*10> ID="3">2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2916 14 90> ID="2">*10> ID="3">2,3-Epoxypropylmethacrylaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2916 19 90> ID="2">*30> ID="3">Crotonzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2916 20 00> ID="2">*10> ID="3">Methyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2916 20 00> ID="2">*20> ID="3">3-Fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2916 39 00> ID="2">*10> ID="3">Methyl-3-chloorbenzoaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2916 39 00> ID="2">*20> ID="3">3,5-Dichloorbenzoylchloride> ID="4">3,6"> ID="1">ex 2916 39 00> ID="2">*30> ID="3">Felbinac (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2917 13 00> ID="2">*10> ID="3">Azelaïnezuur en sebacinezuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2917 19 90> ID="2">*20> ID="3">Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethaansulfonaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2917 19 90> ID="2">*30> ID="3">Docusaatnatrium (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2917 39 10> ID="2">*10> ID="3">Esters of anhydride van tetrabroomftaalzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2917 39 90> ID="2">*10> ID="3">Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2917 39 90> ID="2">*15> ID="3">Isoftaloyldichloride, bevattende niet meer dan 0,8 gewichtspercent tereftaloyldichloride> ID="4">0"> ID="1">ex 2917 39 90> ID="2">*25> ID="3">Naftaleen-1,4,5,8-tetracarbonzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2917 39 90> ID="2">*30> ID="3">Tetrachloorftaalzuuranhydride> ID="4">0"> ID="1">ex 2917 39 90> ID="2">*70> ID="3">Natrium-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzeensulfonaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2918 19 10> ID="2">*10> ID="3">Appelzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2918 19 90> ID="2">*20> ID="3">2,2-Bis(hydroxymethyl)propionzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2918 19 90> ID="2">*30> ID="3">Dinoprost (INN), bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik bedoeld bij post 3004(14) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 2918 19 90> ID="2">*40> ID="3">Ammonium-(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethylbutyryloxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-dimethyl-1-naftyl]-3,5-dihydroxyheptanoaat> ID="4">3,5"> ID="1">ex 2918 19 90> ID="2">*50> ID="3">Natriumzout van pravastatine (INNM)> ID="4">3,5"> ID="1">ex 2918 29 30> ID="2">*10> ID="3">2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2918 90 00> ID="2">*10> ID="3">Dinoproston (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2918 90 00> ID="2">*30> ID="3">Alprostadil (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2918 90 00> ID="2">*50> ID="3">2,6-Dimethoxybenzoëzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2918 90 00> ID="2">*60> ID="3">Trepibuton (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2918 90 00> ID="2">*70> ID="3">Dicamba (ISO)> ID="4">0"> ID="1">ex 2920 90 10> ID="2">*10> ID="3">Diëthylsulfaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2920 90 80> ID="2">*10> ID="3">O,O& prime;-Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet)> ID="4">0"> ID="1">ex 2920 90 80> ID="2">*30> ID="3">O,O& prime;-Bis(2,4-di-tert-butylfenyl)pentaërytritolbis(fosfiet)> ID="4">0"> ID="1">ex 2920 90 80> ID="2">*60> ID="3">Tetraethylorthosilicaat, met een zuiverheid van 99,99 of meer gewichtspercenten en bevattende:

- niet meer dan 1,0 microgram per kilogram calcium,

- niet meer dan 1,0 microgram per kilogram chroom,

- niet meer dan 2,0 microgram per kilogram ijzer

en

- niet meer dan 2,0 microgram per kilogram natrium,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8542 (15) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 19 90> ID="2">*20> ID="3">1,1,3,3-Tetramethylbutylamine> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 19 90> ID="2">*30> ID="3">Triallylamine> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 29 00> ID="2">*10> ID="3">N,N,N& prime;,N& prime;-Tetrabutylhexamethyleendiamine> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 29 00> ID="2">*20> ID="3">Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 29 00> ID="2">*30> ID="3">Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamine> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 30 90> ID="2">*10> ID="3">Cyclohex-1,3-yleendiamine (1,3-diaminocyclohexaan)> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 30 90> ID="2">*20> ID="3">Dicyclohexyl(methyl)amine> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 43 90> ID="2">*10> ID="3">5-Amino-2-chloortolueen-4-sulfonzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 45 00> ID="2">*10> ID="3">3-Aminonaftaleen-1,5-disulfonzuur, mononatriumzout> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 49 10> ID="2">*10> ID="3">a& prime;,a& prime;,a& prime;-Trifluor-2,3-xylidine> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 49 10> ID="2">*20> ID="3">Pendimethaline (ISO)> ID="4">3,5"> ID="1">ex 2921 51 10> ID="2">*10> ID="3">m-Fenyleendiamine, met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en bevattende:

- niet meer dan 1 gewichtspercent water,

- niet meer dan 200 mg/kg o-fenyleendiamine

en

- niet meer dan 450 mg/kg p-fenyleendiamine> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 59 00> ID="2">*20> ID="3">m-Fenyleenbis(methylamine)> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 59 00> ID="2">*30> ID="3">2,2& prime;-Dichloor-4,4& prime;-methyleendianiline> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 59 00> ID="2">*40> ID="3">4,4& prime;-Bi-o-toluidine> ID="4">0"> ID="1">ex 2921 59 00> ID="2">*50> ID="3">1,8-Naftyleendiamine> ID="4">0"> ID="1">ex 2922 19 00> ID="2">*20> ID="3">Trometamol(INN)-zout van dinoprost (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2922 19 00> ID="2">*30> ID="3">1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol> ID="4">0"> ID="1">ex 2922 19 00> ID="2">*50> ID="3">Tulobuterolhydrochloride (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2922 19 00> ID="2">*60> ID="3">2-[2-(Dimethylamino)ethyl(methyl)amino]ethanol> ID="4">0"> ID="1">ex 2922 29 00> ID="2">*10> ID="3">2-Methyl-N-fenyl-p-anisidine> ID="4">0"> ID="1">ex 2922 49 80> ID="2">*10> ID="3">Tranexamzuur (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2922 49 80> ID="2">*20> ID="3">v-Alanine> ID="4">0"> ID="1">ex 2922 49 80> ID="2">*30> ID="3">Gabapentin (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2922 50 00> ID="2">*20> ID="3">Metipranolol (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2922 50 00> ID="2">*50> ID="3">2-(4-Dibutylaminosalicyloyl)benzoëzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2922 50 00> ID="2">*60> ID="3">Nadolol (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2924 10 00> ID="2">*20> ID="3">2-Acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur, alsmede natrium- en ammoniumzouten daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2924 10 00> ID="2">*30> ID="3">N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide> ID="4">0"> ID="1">ex 2925 11 00> ID="2">*20> ID="3">Saccharine en het natriumzout daarvan> ID="4">0"> ID="1">2925 19 10> ID="3">3,3& prime;,4,4& prime;,5,5& prime;,6,6& prime;-Octabroom-N,N& prime;-ethyleendiftaalimide> ID="4">0"> ID="1">ex 2925 19 90> ID="2">*10> ID="3">N-Fenylmaleïmide> ID="4">0"> ID="1">ex 2925 20 00> ID="2">*10> ID="3">Dicyclohexylcarbodiimide> ID="4">0"> ID="1">ex 2926 90 90> ID="2">*15> ID="3">Methacrylonitril> ID="4">0"> ID="1">ex 2926 90 90> ID="2">*20> ID="3">2-(3-Fenoxyfenyl)propiononitril> ID="4">0"> ID="1">ex 2926 90 90> ID="2">*30> ID="3">Isoftalonitril> ID="4">6"> ID="1">ex 2926 90 90> ID="2">*60> ID="3">Etocrileen (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2926 90 90> ID="2">*70> ID="3">Octocrileen (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2926 90 90> ID="2">*80> ID="3">2-Cyaanaceetamide> ID="4">0"> ID="1">ex 2926 90 90> ID="2">*85> ID="3">Alkyl- of alkoxyalkylesters van cyaanazijnzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2927 00 00> ID="2">*10> ID="3">2,2& prime;-Dimethyl-2,2& prime;-azodipropionamidinedihydrochloride> ID="4">0"> ID="1">ex 2927 00 00> ID="2">*20> ID="3">4-Anilino-2-methoxybenzeendiazoniumhydrogeensulfaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2928 00 00> ID="2">*30> ID="3">Robenidinehydrochloride (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2928 00 00> ID="2">*50> ID="3">3,3& prime;-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N& prime;-bipropionamide> ID="4">0"> ID="1">ex 2928 00 00> ID="2">*60> ID="3">2,4,6-Trichloorfenylhydrazine> ID="4">0"> ID="1">ex 2928 00 00> ID="2">*70> ID="3">N,N-Bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine> ID="4">0"> ID="1">ex 2929 10 90> ID="2">*10> ID="3">Mengsels van isomeren van methyleendicyclohexyldiïsocyanaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2929 10 90> ID="2">*30> ID="3">3,3& prime;-Dimethylbifenyl-4,4& prime;-diyldiïsocyanaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2929 10 90> ID="2">*40> ID="3">m-Isopropenyl-a,a-dimethylbenzylisocyanaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2929 10 90> ID="2">*50> ID="3">m-Fenyleendiïsopropylideendiïsocyanaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2930 90 10> ID="2">*10> ID="3">Natriumzout van cilastatine (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2930 90 80> ID="2">*01> ID="3">2,2& prime;-Thiodiëthylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]> ID="4">0"> ID="1">ex 2930 90 80> ID="2">*04> ID="3">Thiofenol> ID="4">0"> ID="1">ex 2930 90 80> ID="2">*05> ID="3">Probucol (INN)> ID="4">3,8"> ID="1">ex 2930 90 80> ID="2">*06> ID="3">Ethoprofos (ISO)> ID="4">0"> ID="1">ex 2930 90 80> ID="2">*07> ID="3">Netobimine (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2930 90 80> ID="2">*09> ID="3">3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim> ID="4">0"> ID="1">ex 2930 90 80> ID="2">*11> ID="3">Thiofanaat-methyl (ISO)> ID="4">0"> ID="1">ex 2930 90 80> ID="2">*13> ID="3">Mengsels van isomeren bestaande uit 4-methyl-2,6-bis(methylthio)-m-fenyleendiamine en 2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-fenyleendiamine> ID="4">0"> ID="1">ex 2930 90 80> ID="2">*15> ID="3">4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol> ID="4">0"> ID="1">ex 2931 00 80> ID="2">*10> ID="3">2-Difenylfosfinobenzoëzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2931 00 80> ID="2">*20> ID="3">Chloordifenylfosfine> ID="4">0"> ID="1">ex 2931 00 80> ID="2">*30> ID="3">Bis(2-chloorethyl)-2-chloorethylfosfonaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2931 00 80> ID="2">*40> ID="3">Natriumfenylfosfinaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2931 00 80> ID="2">*50> ID="3">Bis(2-chloorethyl)vinylfosfonaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 11 00> ID="2">*10> ID="3">Tetrahydrofuraan, bevattende te zamen niet meer dan 40 mg/l tetrahydro-2-methylfuraan en tetrahydro-3-methylfuraan, bestemd voor de vervaardiging van a-4-hydroxybutyl-o-hydroxypoly(oxytetramethyleen) (16) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 13 00> ID="2">*10> ID="3">Tetrahydrofurfurylalcohol> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 19 00> ID="2">*40> ID="3">Furaan met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*10> ID="3">Glucurolacton (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*15> ID="3">2& prime;-Anilino-6& prime;-[ethyl(isopentyl)amino]-3& prime;-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9& prime;-xantheen]-3-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*20> ID="3">1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naftoëzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*30> ID="3">13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8a-lacton> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*40> ID="3">3& prime;-Chloor-6& prime;-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan-1(3H),9& prime;-xantheen]-3-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*55> ID="3">2& prime;-(2-Chlooranilino)-6& prime;-dibutylaminospiro[isobenzofuraan-1(3H),9& prime;-xantheen]-3-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*60> ID="3">6& prime;-(N-Ethyl-p-toluïdino)-2& prime;-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9& prime;-xantheen]-3-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*61> ID="3">2& prime;-Anilino-3& prime;-methyl-6& prime;-methyl(propyl)aminospiro[isobenzofuraan-1(3H),9& prime;-xantheen]-3-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*62> ID="3">6& prime;-Diethylamino-3& prime;-methyl-2& prime;-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuraan-1(3H),9& prime;-xantheen]-3-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*65> ID="3">Lovastatine (INN)> ID="4">4"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*70> ID="3">2& prime;-Anilino-6& prime;-(N-ethyl-p-toluïdino)-3& prime;-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9& prime;-xantheen]-3-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*75> ID="3">2& prime;-Anilino-6& prime;-ethyl(isobutyl)amino-3& prime;-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9& prime;-xantheen]-3-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*76> ID="3">2& prime;-Anilino-6& prime;-cyclohexyl(methyl)amino-3& prime;-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9& prime;-xantheen]-3-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*80> ID="3">Etoposide (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 29 90> ID="2">*85> ID="3">Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftaleen-2-carboxylaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 90 50

ex 3004 90 99> ID="2">*10

*20> ID="3"> (2S,5R,7S,10R,13S)-4,10-Diacetoxy-2-benzoyloxy-1,7-dihydroxy-9-oxo-5,20-epoxytax-11-een-13-yl-(3S)-benzamido-2-hydroxy-3-fenylpropionaat (paclitaxel)> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 90 79> ID="2">*30> ID="3">Glucosaminehydrochloride (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2932 90 79> ID="2">*70> ID="3">Bendiocarb (ISO)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 21 00> ID="2">*10> ID="3">Hydantoïne> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 21 00> ID="2">*20> ID="3">2-(3-Benzyl-2,5-dioxoimidazolidine-1-yl)-2& prime;-chloor-5& prime;-(3-dodecylsulfonyl-2-methylpropionamido)-4,4-dimethyl-3-oxovaleeranilide> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 29 90> ID="2">*10> ID="3">Enoximone (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 29 90> ID="2">*20> ID="3">Reactieprodukten bestaande uit de methylesters van (+/-)-6-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-m-toluylzuur en van (+/-)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-p-toluylzuur

(Imazamethabenz-methyl)> ID="4">4"> ID="1">ex 2933 29 90> ID="2">*30> ID="3">2-Butyl-4-chloor-1-[2& prime;-(2-trityl-2H-tetrazool-5-yl)bifenyl-4-ylmethyl]imidazool-5-ylmethanol> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*01> ID="3">Carpipraminedihydrochloride (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*06> ID="3">2,3,5,6-Tetrachloorpyridine> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*11> ID="3">3,6-Dichloorpyridine-2-carbonzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*12> ID="3">2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-carboxylaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*14> ID="3">(RS)-1-[2-(4-Chloorbenzhydryloxy)ethyl]piperidine en zouten daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*15> ID="3">2-Butoxyethyl(3,5,6-trichloor-2-pyridyloxy)acetaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*17> ID="3">3,5-Dichloor-2,4,6-trifluorpyridine> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*18> ID="3">Pyridine-2,3-dicarbonzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*22> ID="3">Nicorandil (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*23> ID="3">5-Methyl-2-pyridylamine> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*24> ID="3">Methylester van fluroxypyr (ISO)> ID="4">4"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*25> ID="3">Nilvadipine (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*26> ID="3">Roxatidineacetaathydrochloride (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 39 80> ID="2">*27> ID="3">4-Methylpyridine> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 40 90> ID="2">*10> ID="3">Quinaprilhydrochloride (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 59 90> ID="2">*20> ID="3">1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octaan (triëthyleendiamine)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 59 90> ID="2">*30> ID="3">Amproliumhydrochloride (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 59 90> ID="2">*70> ID="3">1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazine-1-yl-1,8-nafthyridine-3-carbonzuur en zouten en esters daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 69 90> ID="2">*10> ID="3">2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenol> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 69 90> ID="2">*20> ID="3">1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 69 90> ID="2">*30> ID="3">1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 79 00> ID="2">*20> ID="3">Carteololhydrochloride (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*11> ID="3">Octrizol (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*13> ID="3">(2S)-1-(3-Acetylthio-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*15> ID="3">2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*18> ID="3">Captopril (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*19> ID="3">Tryptofaan, met een zuiverheid van niet meer dan 98,5 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 2309 (17) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*23> ID="3">2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-butylfenol> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*24> ID="3">2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*25> ID="3">Bumetrizool (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*26> ID="3">Ethacridinelactaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*27> ID="3">2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*28> ID="3">6,6& prime;-Di-2H-benzotriazool-2-yl-4,4& prime;-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2& prime;-methyleendifenol> ID="4">0"> ID="1">ex 2933 90 80> ID="2">*29> ID="3">Methyl ester van tolmetin (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2934 90 60> ID="2">*10> ID="3">Clotiazepam (INN)> ID="4">4"> ID="1">ex 2934 90 60> ID="2">*30> ID="3">Teniposide (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2934 90 60> ID="2">*40> ID="3">Etizolam (INN)> ID="4">4"> ID="1">ex 2934 90 60> ID="2">*50> ID="3">Tichiziumbromide (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2934 90 70> ID="2">*10> ID="3">Ofloxacine (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2934 90 70> ID="2">*30> ID="3">Natriumzout van pirenoxine (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2934 90 99> ID="2">*11> ID="3">Zotepin (INN)> ID="4">4"> ID="1">ex 2934 90 99> ID="2">*14> ID="3">2-Chloordibenz[bf][1,4]oxazepin-11(10H)-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2934 90 99> ID="2">*16> ID="3">(6R,7R)-3-Acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-fenylaceetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur en zouten en esters daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2934 90 99> ID="2">*19> ID="3">Adenosinefosfaat (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2934 90 99> ID="2">*31> ID="3">p-Methoxybenzyl-3-chloormethyl-7-(2-fenylaceetamido)-3-cefem-4-carboxylaat> ID="4">0"> ID="1">ex 2934 90 99

ex 3004 90 99> ID="2">*34

*15> ID="3"> 2& prime;,3& prime;-Dideoxyïnosine> ID="4">0"> ID="1">ex 2934 90 99> ID="2">*35> ID="3">7-Chloor-5-methyl-2H-1,4-benzothiazin-3-(4H)-on> ID="4">0"> ID="1">ex 2934 90 99> ID="2">*36> ID="3">1-[2-(1,3-Dioxaan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromide> ID="4">0"> ID="1">ex 2935 00 00> ID="2">*30> ID="3">Sulfathiazol (INN) en zouten daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2935 00 00> ID="2">*35> ID="3">3-{1-[7-(Hexadecylsulfonylamino)-1H-indool-3-yl]-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indool-7-sulfonamide> ID="4">0"> ID="1">ex 2935 00 00> ID="2">*60> ID="3">Sulfadimethoxine (INN) en het natriumzout daarvan> ID="4">3,3"> ID="1">ex 2935 00 00> ID="2">*65> ID="3">Metosulam (ISO)> ID="4">0"> ID="1">ex 2936 24 00> ID="2">*10> ID="3">Dexpanthenol (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2936 29 10> ID="2">*10> ID="3">Foliumzuur (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2937 10 90> ID="2">*10> ID="3">Protirelinetartraat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2937 22 00> ID="2">*10> ID="3">Mometasonfuroaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2937 22 00> ID="2">*20> ID="3">Alclometason-17,21-dipropionaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2937 29 90> ID="2">*10> ID="3">Methylprednisolon (INN) en zouten en esters daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2937 99 00> ID="2">*10> ID="3">Calcitonine (INN) van varkens> ID="4">0"> ID="1">ex 2937 99 00> ID="2">*20> ID="3">Calcitonine (INN) van zalm, en zouten daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2937 99 00> ID="2">*30> ID="3">Des-1-alanine-[125-serine] interleukine-2 (menselijk)> ID="4">0"> ID="1">2939 30 00> ID="3">Cafeïne en zouten daarvan> ID="4">6"> ID="1">ex 2939 90 90

ex 3004 40 90> ID="2">*10

*10> ID="3"> Irinotecan (INN) en zouten daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2940 00 90> ID="2">*30> ID="3">Ribose> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 10 90

ex 3004 10 10> ID="2">*10

*10> ID="3"> Natriumzout van piperacilline (INNM)> ID="4">3,6"> ID="1">ex 2941 10 90> ID="2">*20> ID="3">Piperacilline (INN)> ID="4">4,1"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*01> ID="3">Cefaclor (INN) en hydraten, zouten en esters daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00

ex 3004 20 90> ID="2">*02

*10> ID="3"> Amikacine (INN) en zouten daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*04> ID="3">Clindamycine (INN) en zouten en esters daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*05> ID="3">Lincomycine (INN) en zouten en esters daarvan, bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen bedoeld bij post 3003 of 3004 (18) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*06> ID="3">Tobramycine (INN) en zouten daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*08> ID="3">Monensine (INN) en zouten daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*09> ID="3">Spectinomycinedihydrochloridepentahydraat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*13> ID="3">Midecamycine (INN) en acetaten daarvan> ID="4">2,7"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*14> ID="3">Natriumzout van cefoxitine (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*15> ID="3">Cefradine (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*16> ID="3">Kitasamicine (INN) en het tartraat daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*19> ID="3">Josamycine (INN)> ID="4">2,7"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*20> ID="3">Josamycinepropionaat (INNM)> ID="4">2,7"> ID="1">ex 2941 90 00

ex 3004 20 90> ID="2">*21

*30> ID="3"> Mitomycine (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00

ex 3004 20 90> ID="2">*23

*20> ID="3"> Bleomycinesulfaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*24> ID="3">Dibekacinesulfaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*26> ID="3">Spectinomycinesulfaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*27> ID="3">Netilmycinesulfaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*28> ID="3">Ribostamycinesulfaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*29> ID="3">Neomycinesulfaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*31> ID="3">Aztreonam (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*32> ID="3">Imipenem (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*33> ID="3">Cefotetan (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*34> ID="3">Natriumzout van ceftizoxime (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*35> ID="3">Kanamycinesulfaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*36> ID="3">Cefotiamdihydrochloride (INNM) en esters daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*37> ID="3">Cefmenoximhemihydrochloride (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00

ex 3004 20 90> ID="2">*38

*50> ID="3"> Vancomycine (INN) en zouten en esters daarvan> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*39> ID="3">Cefixime (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*41> ID="3">Pirarubicine (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*42> ID="3">Rokitamycine (INN)> ID="4">2,7"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*43> ID="3">Ceftibuteen (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*44> ID="3">1-(Isopropoxycarbonyloxy)ethyl ester van cefpodoxime (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*45> ID="3">Ivermectin (INN)> ID="4">2,7"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*46> ID="3">Florfenicol (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*47> ID="3">Isepamicinesulfaat (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 2941 90 00> ID="2">*48> ID="3">Loracarbef (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 3002 10 10> ID="2">*10> ID="3">Antitetanus-immunoglobuline> ID="4">0"> ID="1">ex 3002 10 10> ID="2">*20> ID="3">Antitetanus-immunoplasma> ID="4">0"> ID="1">ex 3002 10 10> ID="2">*60> ID="3">Antirabiës-immunoplasma> ID="4">0"> ID="1">ex 3002 10 91> ID="2">*10> ID="3">Antihemofilie-globuline en anti-Rho(D)-globuline, uit menselijk bloed verkregen> ID="4">0"> ID="1">ex 3002 10 91> ID="2">*20> ID="3">Gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen, in oplossing> ID="4">0"> ID="1">ex 3002 10 91> ID="2">*30> ID="3">Gelyofiliseerde gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen> ID="4">0"> ID="1">ex 3002 10 99> ID="2">*10> ID="3">Niet-steriel serum verkregen uit bloed van ongeboren kalveren of van niet-geïmmuniseerde pasgeboren kalveren> ID="4">0"> ID="1">ex 3002 10 99> ID="2">*30> ID="3">Plasma, bevroren, verkregen uit bloed van paarden, bestemd voor de vervaardiging van serumgonadotrofine (INN) (19) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3002 90 90> ID="2">*10> ID="3">Gezuiverd, geïnaktiveerd lysaat van "Human Immunodeficiency Virus",

verkregen uit menselijk T-cellen geïnfecteerd met stam HTLV-IIIb van Gallo> ID="4">0"> ID="1">ex 3003 10 00> ID="2">*10> ID="3">Mengsels van piperacilline (INN) en tazobactame (INN)> ID="4">3,2"> ID="1">ex 3003 39 00> ID="2">*10> ID="3">Mengsels van oestrogenen, in poedervorm, afkomstig van paarden> ID="4">0"> ID="1">ex 3003 40 00> ID="2">*10> ID="3">Theofylline in de vorm van korrels, met een gehalte aan theofylline van 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 3003 90 90> ID="2">*10> ID="3">Glyceroltrinitraat in de vorm van korrels, met een gehalte aan glyceroltrinitraat van 0,7 of meer doch niet meer dan 1,2 gewichtspercent> ID="4">0"> ID="1">ex 3003 90 90> ID="2">*20> ID="3">Mengsels van lansoprazool (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 3004 90 19> ID="2">*10> ID="3">Gezuiverd collageen, gedispergeerd in een met fosfaat gebufferde fysiologische zoutoplossing, al dan niet lidocaïne (INN) bevattend> ID="4">3"> ID="1">ex 3004 90 99> ID="2">*10> ID="3">Carboplatin (INN) vermengd met mannitol> ID="4">0"> ID="1">ex 3005 10 00> ID="2">*10> ID="3">Zelfklevende foliën van kunststof aan één zijde bedekt met glyceroltrinitraat vermengd met een kleefmiddel van acryl, met een gehalte aan glyceroltrinitraat van 4 mg/cm2 of meer, beschermd door een verwijderbare folie en niet opgemaakt voor de verkoop in het klein> ID="4">0"> ID="1">3201 20 00> ID="3">Looiextract van mimosabast> ID="4">0"> ID="1">ex 3201 90 90> ID="2">*10> ID="3">Looiextract van eucalyptus> ID="4">3,2"> ID="1">ex 3201 90 90> ID="2">*20> ID="3">Looiextracten van gambir en myrobalanen> ID="4">0"> ID="1">ex 3206 49 90> ID="2">*10> ID="3">Zwarte vloeibare preparaten van ijzeroxydepigmenten, bestaande uit deeltjes met een grootte van niet meer dan 20 nanometer en met een gehalte aan ijzer, berekend als Fe2O3, van 25 gewichtspercenten of meer, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 3304 of 9608 (20) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3207 40 90> ID="2">*10> ID="3">Glas in de vorm van vlokken met een lengte van 0,1 of meer doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte van 2 of meer doch niet meer dan 5 micrometer> ID="4">0"> ID="1">ex 3207 40 90> ID="2">*20> ID="3">Glas in de vorm van poeder of van korreltjes, met een gehalte aan siliciumdioxyde van 99 of meer gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 3208 90 10

ex 3909 50 00> ID="2">*10

*10> ID="3"> Polyurethaan vervaardigd van 2,2& prime;-(tert-butylimino)diëthanol en 4,4& prime;-methyleendicyclohexyldiïsocyanaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 48 of meer gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 3208 90 10

ex 3911 90 90> ID="2">*20

*86> ID="3"> Copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 48 of meer gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 3402 11 00> ID="2">*10> ID="3">Waterige oplossingen bevattende 30 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten dinatriumalkyl[oxydi(benzeensulfonaat)]> ID="4">0"> ID="1">ex 3402 90 10> ID="2">*20> ID="3">Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3402 90 90> ID="2">*10> ID="3">Kristallijn poeder, verkregen door het reageren van trinatriumfosfaat met een mengsel van natriumhypochloriet en natriumchloride ( "gechloreerd trinatriumfosfaat"), bevattende:

- 3,5 of meer gewichtspercenten vrij chloor, iodometrisch berekend

en

- 17,0 of meer gewichtspercenten fosfor, berekend als P2O5> ID="4">0"> ID="1">ex 3504 00 00> ID="2">*10> ID="3">Gezuiverde antigenen, verkregen uit genetisch gemanipuleerde cellen van gist, bestemd voor de vervaardiging van diagnostische tests voor hepatitis-C (21) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3505 10 50> ID="2">*20> ID="3">O-(2-Hydroxyethyl)-derivaat van gehydrolyseerd kleefmaïs-zetmeel> ID="4">0"> ID="1">ex 3507 90 00> ID="2">*10> ID="3">Bromelaïne (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 3507 90 00> ID="2">*40> ID="3">Lipoprotëinelipase> ID="4">0"> ID="1">ex 3507 90 00> ID="2">*45> ID="3">Urokinase (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 3507 90 00> ID="2">*50> ID="3">Serrapeptase (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 3507 90 00> ID="2">*60> ID="3">Aspergillus alkaline protease> ID="4">0"> ID="1">ex 3507 90 00> ID="2">*70> ID="3">Enzympreparaten op basis van thermolysine> ID="4">0"> ID="1">ex 3507 90 00> ID="2">*80> ID="3">L-Lactaat:

zuurstof-2-oxydoreductase, niet-decarboxylerend> ID="4">0"> ID="1">ex 3701 99 00> ID="2">*10> ID="3">Platen van kwarts of van glas, bekleed met een laag van chroom en bedekt met een laag van lichtgevoelige of elektronengevoelige hars, bestemd voor de vervaardiging van maskers voor de produkten bedoeld bij post 8541 of 8542 (22) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3702 31 90> ID="2">*10> ID="3">Negatieve kleurenfilms met:

- een breedte van 75 of meer doch niet meer dan 105 mm

en

- een lengte van 100 m of meer,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor "direct-klaar" -fotografie (23) ()> ID="4">0"> ID="1">3805 10 90> ID="3">Sulfaatterpentijnolie> ID="4">0"> ID="1">3805 20 00> ID="3">Pijnolie> ID="4">1,7"> ID="1">ex 3808 40 90> ID="2">*10> ID="3">1-Dodecylguanidinehydrochloride, in de vorm van een oplossing in isopropanol en water, bevattende niet meer dan 33 gewichtspercenten 1-dodecylguanidinehydrochloride> ID="4">0"> ID="1">ex 3809 91 00> ID="2">*10> ID="3">Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2l5-dioxafosforan-5-ylmethyl)methylmethylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2l5-dioxafosforan-5-ylmethyl)methylfosfonaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3811 21 00> ID="2">*10> ID="3">Zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, opgelost in minerale olie> ID="4">0"> ID="1">ex 3812 20 00> ID="2">*10> ID="3">Reactiemengsels, bevattende benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalaat en benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3812 30 80> ID="2">*10> ID="3">Tetraaluminiumnonamagnesiumhexacosahydroxydedicarbonaatheptahydraat, bedekt met een tensio-actieve stof> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 12 00> ID="2">*10> ID="3">Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, waarbij het gehalte aan zilver 8 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten bedraagt> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 19 00> ID="2">*01> ID="3">Katalysatoren in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen voor 90 of meer gewichtspercenten niet meer bedragen dan 10 micrometer, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van magnesiumsilicaat, met een gehalte aan:

- koper van 20 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten

en

- bismut van 2 of meer doch niet meer dan 3 gewichtspercenten.

De katalysatoren hebben een schijnbare dichtheid van 0,2 of meer doch niet meer dan 1,0> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 19 00> ID="2">*03> ID="3">Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxyde of dichroomtrioxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van 2 cm3/g of meer> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 19 00> ID="2">*11> ID="3">Katalysatoren, bevattende chroomoxyde en titaandioxyde gefixeerd op een drager hetzij van siliciumdioxyde, hetzij van aluminiumoxyde, hetzij van aluminiumfosfaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 19 00> ID="2">*14> ID="3">Katalysatoren, in de vorm van bolletjes met een diameter van 4,2 of meer doch niet meer dan 9 mm, bestaande uit een mengsel van oxyden van molybdeen, wolfraam, vanadium, koper en strontium, gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde en/of aluminiumoxyde, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (24) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 19 00> ID="2">*15> ID="3">Katalysatoren bestaande uit organo-metaalverbindingen van titaan, magnesium en aluminium gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde, in de vorm van een suspensie in tetrahydrofuraan> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 90 00> ID="2">*15> ID="3">Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een diameter van 4 of meer doch niet meer dan 6 mm, bestaande uit een mengsel van oxyden met een gehalte aan molybdeen-, vanadium-, nikkel- en antimoonoxyde van meer dan 96 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (25) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 90 00> ID="2">*20> ID="3">Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaantrichloride en aluminiumchloride, bevattende:

- 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten titaan

en

- 55 of meer doch niet meer dan 72 gewichtspercenten chloor> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 90 00> ID="2">*25> ID="3">Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een diameter van 4 of meer doch niet meer dan 6 mm, bestaande uit een mengsel van oxyden met een gehalte aan molybdeen-, bismut-, nikkel-, ijzer- en siliciumoxyde van meer dan 96 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylaldehyd (26) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 90 00> ID="2">*35> ID="3">Katalysatoren, in de vorm van een suspensie in olie, bestaande uit titaantrichloride en aluminiumtrichloride, met een gehalte, berekend op het produkt zonder olie, aan:

- titaan van 15 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten

en

- chloor van 40 of meer doch niet meer dan 72 gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 90 00> ID="2">*40> ID="3">Katalysatoren, bestaande uit ethyltrifenylfosfoniumacetaat opgelost in methanol> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 90 00> ID="2">*55> ID="3">Katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes met een lengte van 5 of meer doch niet meer dan 8 mm, bestaande uit een mengsel van oxyden van ijzer, molybdeen en bismut, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (27) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 90 00> ID="2">*60> ID="3">Katalysatoren in de vorm van korrels of bolletjes, bestaande uit een mengsel van vanadium- en fosforoxyden en bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent van één van de volgende elementen:

lithium, kalium, natrium, cadmium of zink, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van maleïnezuuranhydride uit butaan (28) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 90 00> ID="2">*70> ID="3">Katalysatoren, bevattende titaantrichloride, gesuspendeerd in hexaan, met een gehalte aan titaan van 9 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten, berekend op de hexaanvrije massa> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 90 00> ID="2">*75> ID="3">Reactie-initiatoren, bestaande uit een mengsel van N,N,N& prime;,N& prime;-tetramethyl-2,2& prime;-oxybis(ethylamine) en dipropyleenglycolen> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 90 00> ID="2">*80> ID="3">Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit een zuur aluminosilicaat (zeoliet):

- met een mol-verhouding van siliciumdioxyde:

dialuminiumtrioxyde van niet minder dan 500 : 1

en

- bevattende 0,2 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent platina> ID="4">0"> ID="1">ex 3815 90 00> ID="2">*86> ID="3">Katalysatoren op basis van mordeniet zeoliet, in de vorm van korrels, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van methylaminen bevattende 50 of meer gewichtspercenten dimethylamine (29) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3822 00 00> ID="2">*10> ID="3">Gelyofiliseerd extract van de bloedcellen van de Limulus polyphemus ( "Limulus Amoebocyte Lysate")> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 20> ID="2">*10> ID="3">Zuur aluminosilicaat (kunstmatig zeoliet van het type Y) in de natriumvorm, met een gehalte aan natrium, berekend als natriumoxyde, van niet meer dan 11 gewichtspercenten, in de vorm van ronde staafjes> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 91> ID="2">*01> ID="3">Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van Streptomyces tenebrarius, al dan niet gedroogd, bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik bedoeld bij post 3004 (30) () > ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 91> ID="2">*02> ID="3">Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van Micromonospora purpurea, al dan niet gedroogd> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 91> ID="2">*03> ID="3">Cholzuur en 3a,12a-dihydroxy-5v-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur), ruw> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 91> ID="2">*04> ID="3">Produkten verkregen door het N-ethyleren van sisomycine (INN)> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 91> ID="2">*05> ID="3">Tussenprodukten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 91> ID="2">*09> ID="3">Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van Micromonospora inyoensis, al dan niet gedroogd> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 91> ID="2">*15> ID="3">Fabricageresidu, bevattende 40 of meer gewichtspercenten 11v,17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dieen-3-on-21-acetaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 91> ID="2">*16> ID="3">4-(2-Aminoëthylthiomethyl)-1,3-thiazool-2-ylmethyldimethylamine, opgelost in tolueen> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*08> ID="3">Colloïdaal diantimoonpentaoxyde> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*13> ID="3">Mengsels van nitromethaan en 1,2-epoxybutaan> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*21> ID="3">Lithiumhypochloriet, ruw> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*25> ID="3">Mengsels van barium-, titaan- en andere metaaloxyden, in de vorm van poeder, met een gehalte aan:

- barium van 5 of meer gewichtspercenten

en

- titaan van 15 of meer gewichtspercenten,

bestemd om te worden gebruikt als diëlektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren (31) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*26> ID="3">Niet-gedoopte lithiumniobaatschijven> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*27> ID="3">Preparaten in de vorm van poeder, met een gehalte aan zink-bis[3,5-bis(1-fenylethyl) salicylaat] van 75 of meer gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*31> ID="3">Foliën bestaande uit oxyden van barium, calcium en, hetzij titaan, hetzij zirkonium, gemengd met bindmiddelen> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*32> ID="3">Mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzuren, met een gemiddeld molecuulgewicht van 520 of meer doch niet meer dan 550> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*35> ID="3">Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij:

- gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch gewijzigde minerale was,

hetzij

- opgelost in organische oplosmiddelen> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*37> ID="3">Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*38> ID="3">Magnetiseerbaar ijzeroxyde, in de vorm van poeder, met een gehalte aan:

- tweewaardig ijzer van 30 of meer doch niet meer dan 38 gewichtspercenten, berekend op het totale gehalte aan ijzer

en

- kobalt van 1 of meer doch niet meer dan 4 gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*39> ID="3">Uitgewerkte katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes met een diameter van 1 of meer doch niet meer dan 3 mm, bevattende een mengsel van wolfraam- en nikkelsulfiden gefixeerd op een drager van zeoliet, bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten wolfraam en niet meer dan 10 gewichtspercenten nikkel, bestemd voor het regenereren als katalysator voor het kraken van koolwaterstoffen (32) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*40> ID="3">Mengsels bevattende:

- 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten 2-methyl-1,3-fenyleendiïsocyanaat,

- 31 of meer doch niet meer dan 34 gewichtspercenten 4-methyl-1,3-fenyleendiïsocyanaat,

- 10 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten 2,4& prime;-methyleendifenyldiïsocyanaat,

- 46 of meer doch niet meer dan 49 gewichtspercenten 4,4& prime;-methyleendifenyldiïsocyanaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*42> ID="3">3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazool-5-ylamine, opgelost in tolueen> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*43> ID="3">Mengsels van magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide en epsilon-caprolactam> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*44> ID="3">Mengsels van het dinatriumzout van N-benzyloxycarbonyl-L-asparaginezuur en natriumchloride, opgelost in water> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*45> ID="3">Dinatrium-9,10-dihydro-9,10-dioxoantraceen-2,7-disulfonaat, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten natriumsulfaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*48> ID="3">Eutectische legering, geheel bestaande uit kalium en natrium, bevattende 77 of meer doch niet meer dan 79 gewichtspercenten kalium> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*49> ID="3">Mengsels van tereftaloyldichloride en isoftaloyldichloride> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*51> ID="3">Zuur hydrolysaat van caseïne, bevattende:

- 8 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercenten stikstof

en

- 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten natriumchloride,

bestemd voor de vervaardiging van voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen (33) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*52> ID="3">Preparaten bestaande uit 90 of meer gewichtspercenten 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen (dicyclopentadieen), een synthetische rubber en:

- hetzij een aluminium-alkylverbinding

- hetzij een organisch complex van wolfraam> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*53> ID="3">Mengsels van tris[2-chloor-1-(chloormethyl)ethyl]fosfaat en oligomeren van methylfosfonzuur en fosforzuur met ethaan-1,2-diol> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*54> ID="3">Mengsels van tris[2-chloor-1-(chloormethyl)ethyl]fosfaat en oligomeren van 2-chloorethylfosfaat met ethaan-1,2-diol> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*55> ID="3">Mengsels van saccharose-esters, verkregen door verestering van saccharose met industrieel stearinezuur> ID="4">0"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">*57> ID="3">Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit fosfabicyclononanen en P-alkyl derivaten daarvan, in een oplossing van 4-tert-butyltolueen> ID="4">0"> ID="1">ex 3901 20 00> ID="2">*10> ID="3">Polyethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een relatieve dichtheid van 0,945 of meer doch niet meer dan 0,985, bestemd voor de vervaardiging van foliën voor linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (34) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3901 20 00> ID="2">*20> ID="3">Polyethyleen bevattende 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten mica> ID="4">0"> ID="1">ex 3901 20 00> ID="2">*40> ID="3">Polyethyleen in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een relatieve dichtheid van 0,958 of meer bij 23 °C, en bevattende:

- niet meer dan 50 mg/kg aluminium,

- niet meer dan 2 mg/kg calcium,

- niet meer dan 2 mg/kg chroom,

- niet meer dan 2 mg/kg ijzer,

- niet meer dan 2 mg/kg nikkel,

- niet meer dan 2 mg/kg titaan

en

- niet meer dan 8 mg/kg vanadium,

bestemd voor de vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen (35) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3902 90 00> ID="2">*92> ID="3">Polymeren van 4-methylpent-1-een> ID="4">0"> ID="1">ex 3902 90 00> ID="2">*96> ID="3">Poly(but-1-een), copolymeren van but-1-een en ethyleen bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten ethyleen, of mengsels van poly(but-1-een), polyethyleen en/of polypropyleen bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten polyethyleen en/of niet meer dan 25 gewichtspercenten polypropyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39> ID="4">0"> ID="1">ex 3902 90 00

ex 3903 90 00> ID="2">*97

*60> ID="3"> A-B Blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen en propyleen, bevattende niet meer dan 40 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39> ID="4">0"> ID="1">ex 3903 90 00> ID="2">*10> ID="3">Copolymeren enkel van styreen en allylalcohol, die een acetylgetal van 175 of meer hebben> ID="4">0"> ID="1">ex 3903 90 00> ID="2">*20> ID="3">Copolymeren enkel van styreen en maleïnezuuranhydride of enkel van styreen, maleïnezuuranhydride en een acrylmonomeer, al dan niet een styreen-butadieen-blokcopolymeer bevattend, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van platen voor dakhemels van motorvertuigen (36) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3903 90 00> ID="2">*25> ID="3">Copolymeren enkel van styreen en maleïnezuuranhydride of enkel van styreen, maleïnezuuranhydride en een acrylmonomeer, met een gemiddeld molecuulgewicht van niet meer dan 3 000, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39> ID="4">0"> ID="1">ex 3903 90 00> ID="2">*30> ID="3">Gebromeerd polystyreen, bevattende 58 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten broom, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39> ID="4">0"> ID="1">ex 3904 40 00> ID="2">*91> ID="3">Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende:

- 87 of meer doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride,

- 2 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat,

alsmede

- 1 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol,

in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39> ID="4">0"> ID="1">ex 3904 50 00> ID="2">*91> ID="3">Copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril, in de vorm van expandeerbare bolletjes met een diameter van 4 of meer doch niet meer dan 20 micrometer> ID="4">0"> ID="1">ex 3904 50 00> ID="2">*92> ID="3">Copolymeren van vinylideenchloride en vinylchloride, bevattende 79,5 of meer gewichtspercenten vinylideenchloride, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van vezels, monofilamenten of strippen (37) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3904 69 00> ID="2">*91> ID="3">Copolymeren van ethyleen, chloortrifluorethyleen en hexafluor(2-methylpropeen), in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39> ID="4">0"> ID="1">ex 3904 69 00> ID="2">*92> ID="3">Copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluor(trifluormethoxy)ethyleen> ID="4">0"> ID="1">ex 3904 69 00> ID="2">*93> ID="3">Polyvinylfluoride, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39> ID="4">0"> ID="1">ex 3904 69 00> ID="2">*95> ID="3">Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39> ID="4">0"> ID="1">ex 3905 90 00> ID="2">*93> ID="3">Polyvinylformal, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een molecuulgewicht van 10 000 of meer doch niet meer dan 40 000, en met een gehalte aan:

- acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten

en

- hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 3905 90 00> ID="2">*96> ID="3">Copolymeren van vinyltolueen en a-methylstyreen, gehydrogeneerd> ID="4">0"> ID="1">ex 3906 10 00> ID="2">*10> ID="3">Polymethylmethacrylaat in de vorm van expandeerbare bolletjes, bevattende 2-methylpentaan als blaasmiddel> ID="4">0"> ID="1">ex 3906 90 00> ID="2">*10> ID="3">Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide]> ID="4">0"> ID="1">ex 3906 90 00> ID="2">*20> ID="3">Copolymeren van 2-diïsopropylaminoëthylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van 55 of meer gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 3906 90 00> ID="2">*30> ID="3">Copolymeren van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3906 90 00> ID="2">*40> ID="3">Copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met polybutadieenacrylonitril (NBR)> ID="4">0"> ID="1">ex 3906 90 00> ID="2">*50> ID="3">Polymerisatieprodukten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en kleine hoeveelheden andere monomeren, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textieldruk (38) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3906 90 00> ID="2">*60> ID="3">Copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxyde> ID="4">5"> ID="1">ex 3906 90 00> ID="2">*70> ID="3">Polymerisatieprodukten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk of voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 3003 of 3004 (39) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3906 90 00> ID="2">*80> ID="3">Polymerisatieprodukten van acrylzuur met kleine hoeveelheden van een meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als stabilisator in emulsies of dispersies met een pH van meer dan 13 (40) ()> ID="4">6"> ID="1">ex 3907 20 11> ID="2">*10> ID="3">Poly(ethyleenoxyde)> ID="4">0"> ID="1">ex 3907 20 90> ID="2">*15> ID="3">Bis{2-[o-hydroxy-poly(ethyleenoxy)]ethyl}hydroxymethylfosfonaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3907 20 90> ID="2">*20> ID="3">Poly(oxypropyleen) met eindstandige alkoxysilylgroepen> ID="4">0"> ID="1">ex 3907 20 90> ID="2">*40> ID="3">Poly[oxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleenoxy-(2-hydroxytrimethyleen)] met een gemiddeld molecuulgewicht van meer dan 26 000, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39> ID="4">0"> ID="1">ex 3907 20 90> ID="2">*60> ID="3">a-4-Hydroxybutyl-o-hydroxypoly(oxytetramethyleen), bevattende minder dan 1 mg/kg halogeen en minder dan 1 mg/kg metaal, en met een kleur van niet meer dan 20 eenheden op de schaal van Hazen> ID="4">0"> ID="1">ex 3907 20 90> ID="2">*70> ID="3">Homopolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)> ID="4">0"> ID="1">ex 3907 20 90> ID="2">*80> ID="3">Copolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan en ethyleenoxyde> ID="4">0"> ID="1">ex 3907 91 90> ID="2">*10> ID="3">Prepolymeer van diallylftalaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3907 99 10

ex 3907 99 90> ID="2">*10

*10> ID="3"> Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl), in de vorm van poeder> ID="4">0"> ID="1">ex 3907 99 10

ex 3907 99 90> ID="2">*20

*20> ID="3"> Poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat)> ID="4">0"> ID="1">ex 3908 90 00> ID="2">*10> ID="3">Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleeniminoadipoyl), in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39> ID="4">0"> ID="1">ex 3909 40 00> ID="2">*10> ID="3">Polycondensatieprodukten van fenol en formaldehyd, in de vorm van holle bolletjes met een diameter van minder dan 150 micrometer> ID="4">0"> ID="1">ex 3911 90 10> ID="2">*30> ID="3">Poly(thio-1,4-fenyleen)> ID="4">0"> ID="1">ex 3912 11 00> ID="2">*10> ID="3">Cellulosetriacetaat, geen weekmakers bevattend, in de vorm van vlokken, bestemd voor de vervaardiging van triacetaatgaren (41) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3912 39 10> ID="2">*10> ID="3">Ethylcellulose, geen weekmakers bevattend> ID="4">0"> ID="1">ex 3912 39 90> ID="2">*10> ID="3">Gehydroxyethyleerde, geëthyleerde cellulose (in water niet oplosbaar)> ID="4">0"> ID="1">ex 3912 39 90> ID="2">*20> ID="3">Hydroxypropylcellulose> ID="4">0"> ID="1">ex 3912 39 90> ID="2">*40> ID="3">Gehydroxyethyleerde, gealkyleerde cellulose met alkylgroepen met een ketenlengte van 3 of meer koolstofatomen> ID="4">0"> ID="1">ex 3913 90 80> ID="2">*30> ID="3">Chondroitinezwavelzuur, natriumzout> ID="4">0"> ID="1">ex 3914 00 00> ID="2">*20> ID="3">Colestipolhydrochloride (INNM)> ID="4">0"> ID="1">ex 3915 90 93

ex 3915 90 99> ID="2">*10

*10> ID="3"> Afval en resten van fotografische films (met inbegrip van cinematografische films en roentgenfilms)> ID="4">0"> ID="1">ex 3917 32 39> ID="2">*20> ID="3">Slang bestaande uit een blokcopolymeer van polytetrafluorethyleen en polyperfluoralkoxytrifluorethyleen, met een lengte van niet meer dan 570 mm, een diameter van niet meer dan 50 mm en een wanddikte van 30 micrometer of meer en niet meer dan 110 micrometer> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 10 21> ID="2">*92> ID="3">Foliën van polyethyleen met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 40 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van fotoresistfilm gebruikt bij de produktie van halfgeleiders of van gedrukte schakelingen (42) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 10 21

ex 3920 10 29

ex 3921 90 60> ID="2">*94

*93

*26> ID="3"> Gelaagde foliën of stroken, bestaande uit een laag van een mengsel van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat met een elastomeer van chemisch gewijzigd ethyleenpropyleen (EPM) of van chemisch gewijzigd ethyleenpropyleendieen (EPDM), aan beide zijden bedekt met een laag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 10 21> ID="2">*95> ID="3">Foliën van polyethyleen, met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 45 micrometer, bevattende calciumcarbonaat in de massa, bestemd voor de vervaardiging van luiers of van maandverbanden of van tampons of van operatieoverkleding voor eenmalig gebruik (43) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 10 90> ID="2">*93> ID="3">Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 10 90> ID="2">*95> ID="3">Foliën met een dikte van niet meer dan 0,20 mm, van een mengsel van polyethleen en een copolymeer van ethyleen en oct-1-een, voorzien van ruitvormige inpersingen, bestemd om te worden aangebracht op beide zijden van een laag van niet-gevulcaniseerd rubber (44) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 20 90> ID="2">*91> ID="3">Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 30 00

ex 3921 90 60> ID="2">*20

*27> ID="3"> Gelaagde foliën of stroken, bestaande uit een laag met een dikte van 100 of meer doch niet meer dan 200 micrometer, van een mengsel van een thermoplastisch elastomeer (TPE) van styreen-butadieen-styreen (SBS) en polyethyleen of polypropyleen, aan beide zijden voorzien van een deklaag van polypropyleen met een dikte van niet meer dan 20 micrometer> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 42 11

ex 3920 42 91> ID="2">*92

*92> ID="3"> Reflecterende foliën, enkel bestaande uit één laag van polyvinylchloride, aan één zijde over de gehele oppervlakte voorzien van piramidevormige inpersingen> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 42 91> ID="2">*93> ID="3">Foliën van polyvinylchloride, bevattende stabilisatoren tegen ultraviolette stralen, zonder microscopisch gaatje, met een dikte van 60 of meer doch niet meer dan 80 micrometer en bevattende 30 of meer doch niet meer dan 40 delen weekmaker op 100 delen polyvinylchloride> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 59 00> ID="2">*10> ID="3">Copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foliën, met een dikte van niet meer dan 150 micrometer> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 62 10> ID="2">*15> ID="3">Foliën van polyethyleentereftalaat met een dikte van 72 of meer doch niet meer dan 79 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven ( "floppy discs") (45) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 62 10> ID="2">*50> ID="3">Foliën van polyethyleentereftalaat, met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 30 micrometer, aan één zijde voorzien van een laag van silicone, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van veiligheidsfolie voor ruiten (46) ()> ID="4">6,5"> ID="1">ex 3920 69 00

ex 3921 90 19> ID="2">*40

*15> ID="3"> Iriserende foliën, vervaardigd van polyester en polymethylmethacrylaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 69 00> ID="2">*50> ID="3">Foliën bestaande uit het polycondensatieprodukt van tereftaalzuur met een mengsel van cyclohex-1,4-yleendimethanol en ethaan-1,2-diol> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 91 00> ID="2">*91> ID="3">Foliën van polyvinylbutyral, bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt> ID="4">6"> ID="1">ex 3920 91 00> ID="2">*92> ID="3">Foliën van polyvinylbutyral, bevattende weekmakers en:

- hetzij 14,5 of meer doch niet meer dan 17,5 gewichtspercenten dihexyladipaat

- hetzij 14,5 of meer doch niet meer dan 28,5 gewichtspercenten dibutylsebacaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 92 00> ID="2">*10> ID="3">Foliën bestaande uit poly(epsilon-caprolactam) gemengd met:

- hetzij niet meer dan 10 gewichtspercenten polyethyleen,

- hetzij niet meer dan 10 gewichtspercenten copolymeer van ethyleen en vinylacetaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 19

ex 3921 90 50> ID="2">*10

*20> ID="3"> Foliën en strippen van polyimide, niet voorzien van een deklaag, of enkel voorzien van een deklaag van kunststof> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 50> ID="2">*21> ID="3">Foliën van polyvinylfluoride> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 50

ex 3921 90 60> ID="2">*22

*25> ID="3"> Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof, bestemd voor gebruik in elektrolytische cellen voor de elektrolyse van clooralkalische oplossingen (47) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 50> ID="2">*23> ID="3">Biaxiaal georiënteerde foliën van polyvinylalcohol, bevattende 97 of meer gewichtspercenten polyvinylalcohol, niet voorzien van een deklaag, met een dikte van niet meer dan 1 mm> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 50> ID="2">*26> ID="3">Foliën van poly(1-chloortrifluorethyleen)> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 50> ID="2">*27> ID="3">Foliën, bestaande uit een mengsel van polyvinylideenfluoride en een acrylpolymeer, met een dikte van 40 of meer doch niet meer dan 60 micrometer> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 50> ID="2">*28> ID="3">Foliën, bestaande uit een copolymeer van ethyleen en chloortrifluorethyleen, met een dikte van 12 of meer doch niet meer dan 400 micrometer> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 50> ID="2">*36> ID="3">Foliën geheel bestaande uit polyvinylalcohol, met een dikte van niet meer dan 1 mm en een breedte van 2,20 m of meer, met een breukrek in de dwarsrichting van 350 % of meer> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 50> ID="2">*37> ID="3">Biaxiaal georiënteerde foliën van polyvinylalcohol die aan beide zijden zijn voorzien van een deklaag en met een totale dikte van minder dan 1 mm> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 50

ex 3921 90 60> ID="2">*38

*29> ID="3"> Iriserende foliën, vervaardigd van polyester, polyethyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat> ID="4">0"> ID="1">ex 3920 99 50> ID="2">*39> ID="3">Polytetrafluorethyleen film, niet-microporeus, op rollen, met een dikte van 0,019 mm of meer doch niet meer dan 0,14 mm, geen waterdamp doorlatend> ID="4">0"> ID="1">ex 3921 90 19> ID="2">*35> ID="3">Composietplaten van polycarbonaat en polybutyleentereftalaat, versterkt met glasvezels> ID="4">0"> ID="1">ex 3921 90 19> ID="2">*45> ID="3">Composietplaten van polyethyleentereftalaat of van polybutyleentereftalaat, versterkt met glasvezels> ID="4">0"> ID="1">ex 3926 90 91> ID="2">*20> ID="3">Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag polyvinylchloride, die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die - door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen - is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunststof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunststof> ID="4">0"> ID="1">4105 11 91

4105 11 99

4105 12 10

4105 12 90

4105 19 10

4105 19 90> ID="3"> Schapeleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van schapen, voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de produkten bedoeld bij de posten 4108 en 4109> ID="4">0"> ID="1">4106 11 90

4106 12 00

4106 19 00> ID="3"> Geiteleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van geiten, voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de produkten bedoeld bij de posten 4108 en 4109> ID="4">0"> ID="1">4107 10 10

4107 29 10

4107 90 10> ID="3"> Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren, alsmede leder en voorgelooide huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, voorgelooid of enkel gelooid, andere dan de produkten bedoeld bij de posten 4108 en 4109> ID="4">0"> ID="1">ex 4416 00 90> ID="2">*10> ID="3">Gebruikte eikehouten vaten en tonnen, al dan niet gemonteerd; duigen en bodems daarvan> ID="4">0"> ID="1">4501 10 00> ID="3">Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt> ID="4">0"> ID="1">ex 4811 21 00> ID="2">*10> ID="3">Geïmpregneerd papier voorzien van een drukgevoelige zelfklevende laag, het geheel:

- met een treksterkte van 2 700 of meer doch niet meer dan 3 700 N/m in de lengterichting (volgens de methode DIN 53112),

- met een rekbaarheid van 1,5 of meer doch niet meer dan 3,0 % in de lengterichting (volgens de methode DIN 53112),

en

- met een kleefkracht op roestvrij staal (volgens de methode DIN 30646) van 50 of meer doch niet meer dan 225 N/m, gemeten bij een temperatuur van 23 °C (± 3 °C) en een luchtvochtigheid van 50 % (± 5 %)> ID="4">0"> ID="1">ex 4823 90 90> ID="2">*12> ID="3">Papierstroken met een breedte van niet meer dan 13 cm, aan elkaar geplakt in de vorm van een honingraat, bestemd voor agrarische doeleinden (48) ()> ID="4">0"> ID="1">5002 00 00> ID="3">Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd> ID="4">0"> ID="1">ex 5004 00 10

ex 5004 00 90> ID="2">*10

*10> ID="3"> Garens, geheel van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein> ID="4">2,5"> ID="1">ex 5005 00 10

ex 5005 00 90> ID="2">*10

*10> ID="3"> Garens, geheel van vlokzijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein> ID="4">0"> ID="1">ex 5306 10 11

ex 5306 10 31> ID="2">*10

*10> ID="3"> Ongebleekte garens van vlas (met uitzondering van garens van werk), van 333,3 decitex of meer (niet meer dan 30 Nm), bestemd voor de vervaardiging van getwijnde of gekabelde garens voor de schoenindustrie of voor het afbinden van kabels (49) ()> ID="4">1,8"> ID="1">ex 5402 39 10> ID="2">*10> ID="3">Getextureerde garens van polypropyleen, geïmpregneerd met een op siliconen gebaseerd waterafstotend middel> ID="4">0"> ID="1">ex 5402 41 10> ID="2">*10> ID="3">Polyamidegarens, van bicomponentvezels met krimpvermogen bestaande uit polyhexamethyleenadipamide en een copolyamide, niet getextureerd, niet getwist of met een twist van niet meer dan 22 toeren per meter, bestemd voor de vervaardiging van:

- kniekousen bedoeld bij onderverdelingen 6115 20 11 en 6115 93 30,

- dameskousen bedoeld bij onderverdelingen 6115 20 19 en 6115 93 91

of

- kousenbroeken, bedoeld bij onderverdeling 6115 11 00

(50) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 5402 41 30

ex 5402 41 90> ID="2">*10

*10> ID="3"> Garens, geheel bestaande uit aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van m-fenyleendiamine en isoftaalzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 5402 49 99

ex 5402 69 90> ID="2">*10

*20> ID="3"> Garens van polytetrafluorethyleen> ID="4">0"> ID="1">ex 5402 49 99> ID="2">*30> ID="3">Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (51) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 5402 49 99

ex 5402 59 90

ex 5402 69 90> ID="2">*50

*20

*40> ID="3"> Garens van polyvinylalcohol, niet getextureerd> ID="4">0"> ID="1">ex 5402 49 99

ex 5402 69 90> ID="2">*60

*10> ID="3"> Garens geheel van polyglycolzuur> ID="4">0"> ID="1">ex 5402 49 99> ID="2">*70> ID="3">Synthetische filamentgarens, niet getwijnd, bevattende 85 of meer gewichtspercenten acrylonitril, in de vorm van een koord van 1 000 of meer doch niet meer dan 25 000 filamenten, met een gewicht van 0,12 of meer doch niet meer dan 3,75 g/m en met een lengte van 100 m of meer, bestemd voor de vervaardiging van draad van koolstofvezels (52) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 5402 49 99> ID="2">*80> ID="3">Filamentgaren van polyethyleen, niet getwist, van 55, 110, 165 of 1 760 decitex, bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 5607 (53) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 5402 49 99> ID="2">*85> ID="3">Synthetisch filamentgaren, ééndraads, niet getwist, geheel bestaande uit poly(thio-1,4-fenyleen)> ID="4">0"> ID="1">ex 5404 10 90> ID="2">*10> ID="3">Monofilamenten van polytetrafluorethyleen> ID="4">0"> ID="1">ex 5404 10 90> ID="2">*20> ID="3">Monofilamenten van poly(1,4-dioxanon)> ID="4">0"> ID="1">ex 5404 10 90> ID="2">*30> ID="3">Monofilamenten van een copolymeer van 1,3-dioxaan-2-on en 1,4-dioxaan-2,5-dion, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (54) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 5404 90 90> ID="2">*10> ID="3">Strippen van polytetrafluorethyleen, met een breukrek van niet meer dan 25 %> ID="4">0"> ID="1">ex 5407 71 00> ID="2">*10> ID="3">Weefsels van vezels van polyvinylalcohol voor mechanisch borduurwerk> ID="4">0"> ID="1">ex 5407 71 00

ex 5903 90 99> ID="2">*20

*10> ID="3"> Weefsels van polytetrafluorethyleen, aan één zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen in de vorm van het kalium- of natriumzout, ook indien aan dezelfde zijde bedekt met een anorganische metaalverbinding> ID="4">0"> ID="1">ex 5503 90 10

ex 5503 90 90> ID="2">*10

*30> ID="3"> Geacetaliseerde multicomponentvezels met fibrillen in de massa (zogenaamde "matrix fibril structure"), bestaande uit het emulsie-polymeer van polyvinylalcohol en polyvinylchloride> ID="4">0"> ID="1">ex 5503 90 90> ID="2">*10> ID="3">Vezels van polytetrafluorethyleen> ID="4">0"> ID="1">ex 5503 90 90

ex 5601 30 00> ID="2">*20

*10> ID="3"> Vezels van polyvinylalcohol, ook indien geacetaliseerd> ID="4">0"> ID="1">ex 5503 90 90> ID="2">*40> ID="3">Vezels, geheel bestaande uit poly(thio-1,4-fenyleen)> ID="4">0"> ID="1">ex 5504 90 00> ID="2">*10> ID="3">Cellulosevezel, gesponnen in organisch oplosmiddel (Lyocell)> ID="4">4"> ID="1">ex 5603 00 10

ex 5603 00 91

ex 5603 00 93> ID="2">*10

*10

*10> ID="3"> Gebonden textielvlies van polyvinylalcohol, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden met:

- een dikte van 200 of meer doch niet meer dan 280 micrometer

en

- een gewicht van 20 of meer doch niet meer dan 50 g/m2> ID="4">0"> ID="1">ex 5603 00 10

ex 5603 00 93

ex 5603 00 95

ex 5603 00 99> ID="2">*20

*30

*30

*10> ID="3"> Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van m-fenyleendiamine en isoftaalzuur, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden> ID="4">0"> ID="1">ex 5603 00 93

ex 5603 00 95> ID="2">*20

*20> ID="3"> Gebonden textielvlies, bestaande uit een door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen ( "meltblown") vlies van een thermoplastisch elastomeer dat aan beide zijden is bedekt met een door samensmelting van de vezels verkregen ( "spunbonded") vlies van polypropyleen> ID="4">0"> ID="1">ex 5603 00 93

ex 5603 00 95> ID="2">*40

*10> ID="3"> Gebonden textielvlies van polypropyleen - bestaande uit een vlies van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels ( "meltblown") dat aan beide zijden is bedekt met een door samensmelting van vezels verkregen vlies ( "spunbonded") - met een dikte van niet meer dan 550 micrometer en een gewicht van niet meer dan 80 g/m2, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, niet geïmpregneerd> ID="4">0"> ID="1">ex 5903 10 90

ex 5903 20 90

ex 5903 90 99> ID="2">*10

*10

*20> ID="3"> Weefsels of breiwerk, aan één zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunststof waarin microbolletjes zijn aangebracht> ID="4">0"> ID="1">ex 5907 00 00> ID="2">*10> ID="3">Weefsels voorzien van een laag bolletjes met een diameter van niet meer dan 75 micrometer die in lijm zijn ingebed, met een gewicht van niet meer dan 550 g/m2> ID="4">0"> ID="1">ex 5911 10 00> ID="2">*10> ID="3">Naaldgetouwvilt van synthetische vezels op een grondweefsel van synthetische vezels, geen polyester bevattend, aan één zijde voorzien van een film van polytetrafluorethyleen, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (55) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 5911 90 90> ID="2">*10> ID="3">Garens en strippen van polytetrafluorethyleen, geïmpregneerd, ook indien geolied of met grafiet bedekt> ID="4">0"> ID="1">6305 10 10> ID="3">Zakken voor verpakkingsdoeleinden, gebruikte, van jute of van andere bastvezels, bedoeld bij post 5303> ID="4">0"> ID="1">ex 6305 90 00

ex 6305 90 00

ex 6305 90 00> ID="2">*10

*91

*93> ID="3"> Zakken voor verpakkingsdoeleinden, gebruikte, van vlas of van sisal> ID="4">0"> ID="1">ex 6815 99 90> ID="2">*10> ID="3">Microbolletjes, met:

- een diameter van minder dan 100 micrometer,

- een brekingsindex van 2,1 of meer doch niet meer dan 2,4

en

- een gehalte aan barium en titaan, berekend als bariumoxyde en titaandioxyde, van meer dan 90 gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 6909 19 00> ID="2">*20> ID="3">Platen, bestaande uit dialuminiumtrioxyde en titaancarbide, waarvan de afmetingen niet meer dan 48 × 48 mm bedragen of waarvan de diameter niet meer dan 125 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van magneetkoppen (56) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 6909 19 00> ID="2">*30> ID="3">Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet, met een totaal volume van niet meer dan 65 000 ml, met één of meer aan beide uiteinden open of aan één uiteinde afgesloten kanaaltjes per 100 mm2 van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede> ID="4">0"> ID="1">ex 7006 00 90> ID="2">*10> ID="3">Platen van glas, aan één zijde voorzien van een laag van chroom en/of van een mengsel van diïndiumtrioxyde en tindioxyde, waarvan de afmetingen 320 × 352 mm of meer doch niet meer dan 320 × 400 mm bedragen, met een dikte van 1,1 mm (± 0,1 mm) en een afwijking in de vlakheid van niet meer dan 25 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van afleesschermen met vloeibare kristallen (LCD) met een aktieve matrix (57) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 7006 00 90> ID="2">*20> ID="3">Kleurenfilters, bestaande uit een plaat van glas met rode, blauwe en groene beeldelementen (pixels), met een totaal dikte van 1,1 mm (± 0,1 mm) en waarvan de afmetingen 320 × 352 mm of meer doch niet meer dan 320 × 400 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van afleesschermen met vloeibare kristallen (LCD) met een aktieve matrix (58) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 7006 00 90> ID="2">*30> ID="3">Platen van glas, niet voorzien van een deklaag, waarvan de afmetingen 320 × 352 mm of meer doch niet meer dan 320 × 400 mm bedragen, met een dikte van 1,1 mm (± 0,1 mm) en een afwijking in de vlakheid van niet meer dan 25 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van afleesschermen met vloeibare kristallen (LCD) met een aktieve matrix (59) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 7011 20 00> ID="2">*10> ID="3">Glazen ballons voor monochrome kathodestraalbuizen:

- met een scherm met een diagonaal van 3,8 of meer doch niet meer dan 51 cm

en

- met een nominale halsdiameter van hetzij 13, hetzij 20, hetzij 29, hetzij 37 mm> ID="4">0"> ID="1">ex 7011 20 00> ID="2">*50> ID="3">Schermen van glas met een diagonaal van 704,1 mm (± 1,5 mm) en waarvan de afmetingen 387,1 × 628,8 mm (± 1,5 mm) bedragen> ID="4">0"> ID="1">ex 7011 20 00> ID="2">*60> ID="3">Glazen conussen met een diagonaal van 698,7 mm (± 1,5 mm) en waarvan de afmetingen 381,7 × 623,4 mm (± 1,5 mm) bedragen> ID="4">0"> ID="1">ex 7019 10 59> ID="2">*10> ID="3">Garens van 33 tex - met een tolerantie van 7,5 % - of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 3,5 of 4,5 micrometer, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 5,2 micrometer, niet behandeld voor hechting aan elastomeren> ID="4">0"> ID="1">ex 7019 10 59> ID="2">*30> ID="3">Garens van 22 tex - met een tolerantie van 7,5 % - , vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 5 micrometer, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 4,2 of meer doch niet meer dan 5,8 micrometer> ID="4">0"> ID="1">ex 7019 10 59> ID="2">*40> ID="3">Garens van 33, 34 of 51 tex - met een tolerantie van 7,5 % - of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 6 micrometer, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 5,1 of meer doch niet meer dan 6,9 micrometer> ID="4">0"> ID="1">ex 7019 32 00

ex 7019 39 10

ex 7019 39 90> ID="2">*10

*10

*10> ID="3"> Niet geweven produkten vervaardigd van niet verspinbare glasvezels, bestemd voor de vervaardiging van luchtfilters of van produkten voor het filtreren van lucht (60) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 7019 90 10> ID="2">*11> ID="3">Niet verspinbare glasvezels, in hoofdzaak bestaande uit vezels met een diameter van minder dan 3,5 micrometer> ID="4">0"> ID="1">7202 93 00> ID="3">Ferroniobium> ID="4">0"> ID="1">ex 7205 10 00> ID="2">*10> ID="3">Magnetiseerbare ijzerlegeringen, in de vorm van korrels, bevattende:

- 88 of meer doch niet meer dan 91 gewichtspercenten ijzer

en

- niet meer dan 4 gewichtspercenten kobalt> ID="4">0"> ID="1">ex 7410 21 00> ID="2">*10> ID="3">Bladen of platen, bestaande uit polytetrafluorethyleen met aluminiumoxyde of titaandioxyde als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper, of bestaande uit een folie van polyimide aan één of beide zijden voorzien van bladkoper> ID="4">0"> ID="1">7602 00 19> ID="3">Andere resten van aluminium (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder begrepen)> ID="4">0"> ID="1">ex 7616 90 99> ID="2">*40> ID="3">Schijven van een legering van aluminium, aan beide zijden voorzien van een deklaag van nikkel-fosfor, met een totale dikte van niet meer dan 3,02 mm> ID="4">0"> ID="1">ex 7905 00 90> ID="2">*10> ID="3">Platen van een zinklegering, aan één zijde geslepen en gepolijst en aan de andere zijde voorzien van een laag van epoxyhars, in rechthoekige of vierkante vorm, met een lengte van 300 of meer doch niet meer dan 2 000 mm en een breedte van 300 of meer doch niet meer dan 1 000 mm, en bevattende:

- niet meer dan 10 mg/kg ijzer,

- niet meer dan 10 mg/kg lood,

- 700 of meer doch niet meer dan 900 mg/kg aluminium

en

- 500 of meer doch niet meer dan 900 mg/kg magnesium,

bestemd voor de vervaardiging van lichtgevoelige drukplaten (61) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 8101 99 00> ID="2">*10> ID="3">Trefplaten (Targets) met depositiemateriaal, van wolfraam of van een legering bestaande uit 90 gewichtspercenten wolfraam en 10 gewichtspercenten titaan,

- bevattende niet meer dan 100 microgram per kilogram natrium

en

- aangebracht op een drager van koper,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8542 door kathodische verstuiving (62) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 8103 90 10> ID="2">*10> ID="3">Draad van niet-gelegeerd tantaal, met een diameter van 0,2 of meer doch niet meer dan 0,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van condensatoren (63) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 8103 90 90> ID="2">*10> ID="3">Buizen enkel van tantaal, of enkel van een legering van tantaal en wolfraam, bevattende niet meer dan 2,5 gewichtspercenten wolfraam> ID="4">0"> ID="1">ex 8104 90 10> ID="2">*10> ID="3">Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen niet meer dan 1 500 × 2 000 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars> ID="4">0"> ID="1">ex 8108 10 10> ID="2">*10> ID="3">Sponstitaan> ID="4">0"> ID="1">8108 10 90> ID="3">Resten en afval van titaan> ID="4">0"> ID="1">ex 8108 90 90> ID="2">*92> ID="3">Trefplaten (Targets) met depositiemateriaal, van titaan,

- bevattende niet meer dan 50 microgram per kilogram natrium

en

- aangebracht op een drager van koper,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 8542 door kathodische verstuiving (64) ()> ID="4">0"> ID="1">ex 8110 00 11> ID="2">*10> ID="3">Antimoon in de vorm van ingots> ID="4">0"> ID="1">ex 8111 00 11> ID="2">*10> ID="3">Elektrolytisch mangaan met een zuiverheid van 99,7 of meer gewichtspercenten> ID="4">0"> ID="1">ex 8112 19 00> ID="2">*10> ID="3">Beryllium, met een zuiverheid van 94 of meer gewichtspercenten, in de vorm van blokken of staven, platen en bladen> ID="4">0"> ID="1">ex 8112 99 30> ID="2">*10> ID="3">Legeringen van niobium (columbium) en titaan, in de vorm van staven> ID="4">0"> ID="1">ex 8419 89 80> ID="2">*10> ID="3">Dompelaars, samengesteld uit buizen van kunststof waarvan de uiteinden zijn samengevoegd in een honingraatvormige structuur met een aansluitstuk> ID="4">0"> ID="1">ex 8439 99 10

ex 8439 99 90> ID="2">*10

*10> ID="3"> Mantels voor zuigwalsen, niet geperforeerd, in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van 5 207 mm of meer en een uitwendige diameter van 754 mm of meer, bestemd voor machines voor het vervaardigen van papier of van karton (65) ()> ID="4">0"">

(1)() De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

(2)() De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.