Home

Verordening (EG) nr. 1446/94 van de Commissie van 23 juni 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1784/93 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten voor de steun voor vezelvlas

Verordening (EG) nr. 1446/94 van de Commissie van 23 juni 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1784/93 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten voor de steun voor vezelvlas

Verordening (EG) nr. 1446/94 van de Commissie van 23 juni 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1784/93 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten voor de steun voor vezelvlas

Publicatieblad Nr. L 157 van 24/06/1994 blz. 0009 - 0009
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 58 blz. 0147
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 58 blz. 0147


VERORDENING (EG) Nr. 1446/94 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1784/93 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten voor de steun voor vezelvlas

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad van 29 juni 1970 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vlas en hennep (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1557/93 (2), en met name op artikel 4, lid 5,

Overwegende dat in artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1784/93 van de Commissie (3) is bepaald dat onder "geroot ongerepeld vlas" vlas wordt verstaan dat na het trekken langer dan voor het drogen nodig is op het veld is gebleven; dat in verband met de technische ontwikkeling in de vlassector nu ook andere oogstmethoden dan het trekken van het vlas worden toegepast; dat de definitie van geroot, ongerepeld vlas derhalve moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor vlas en hennep,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1784/93 wordt lid 3 vervangen door:

"3. In deze verordening wordt onder geroot, ongerepeld vlas verstaan vlas dat:

a) na de oogst langer dan voor het drogen nodig is op het veld is gebleven;

b) ten minste twee van de hierna volgende kenmerken vertoont:

- donkerbruine of zwarte kleur,

- gemakkelijk loslatende zaaddoosjes,

- gemakkelijker loslatende vezels dan bij vlas dat na de oogst slechts zo lang als voor het drogen nodig is op het veld is gebleven;

en

c) niet op het veld is gerepeld.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 juni 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 146 van 4. 7. 1970, blz. 1.

(2) PB nr. L 154 van 25. 6. 1993, blz. 26.

(3) PB nr. L 163 van 6. 7. 1993, blz. 7.