Home

VERORDENING (EG) Nr. 1652/94 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1312/94 tot vaststelling van de maximumbodemprijzen voor kastomaten voor het verkoopseizoen 1994

VERORDENING (EG) Nr. 1652/94 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1312/94 tot vaststelling van de maximumbodemprijzen voor kastomaten voor het verkoopseizoen 1994

VERORDENING (EG) Nr. 1652/94 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1312/94 tot vaststelling van de maximumbodemprijzen voor kastomaten voor het verkoopseizoen 1994

Publicatieblad Nr. L 174 van 08/07/1994 blz. 0016 - 0016


VERORDENING (EG) Nr. 1652/94 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1312/94 tot vaststelling van de maximumbodemprijzen voor kastomaten voor het verkoopseizoen 1994

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3669/93 (2), en met name op artikel 18, lid 1, laatste alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3824/92 van de Commissie van 28 december 1992 inzake de in ecu vastgestelde prijzen en bedragen die moeten worden gewijzigd naar aanleiding van de monetaire herschikkingen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1663/93 (4), en met name op artikel 2,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1312/94 van de Commissie (5) als gevolg van een fout voor het hele verkoopseizoen 1994 maximumbodemprijzen voor kastomaten zijn vastgesteld, terwijl bij Verordening (EG) nr. 1234/94 van de Raad (6) alleen voor juni 1994 basis- en de aankoopprijzen voor tomaten zijn vastgesteld; dat de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 1312/94 derhalve beperkt dient te blijven tot laatstgenoemde periode;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1312/94 wordt gelezen:

"Artikel 1

Voor juni 1994 mogen de telersverenigingen of hun overkoepelende organisaties bodemprijzen voor kastomaten vaststellen die ten hoogste gelijk zijn aan de volgende bedragen in ecu per 100 kg nettogewicht:

- juni (van 11 t/m 20): 29,89

(van 21 t/m 30): 27,47".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 11 juni 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 juli 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 338 van 31. 12. 1993, blz. 26.

(3) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 29.

(4) PB nr. L 158 van 30. 6. 1993, blz. 18.

(5) PB nr. L 142 van 7. 6. 1994, blz. 19.

(6) PB nr. L 136 van 31. 5. 1994, blz. 73.