Home

Verordening (EG) nr. 1663/94 van de Commissie van 7 juli 1994 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

Verordening (EG) nr. 1663/94 van de Commissie van 7 juli 1994 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

Verordening (EG) nr. 1663/94 van de Commissie van 7 juli 1994 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

Publicatieblad Nr. L 176 van 09/07/1994 blz. 0002 - 0003
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 12 blz. 0111
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 12 blz. 0111


VERORDENING (EG) Nr. 1663/94 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 1994 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/94 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 9,

Overwegende dat, teneinde de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij voornoemde verordening is gevoegd, bepalingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling van de in bijlage bij deze verordening opgenomen goederen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur zijn vastgesteld; dat deze regels ook van toepassing zijn op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer;

Overwegende dat, met toepassing van genoemde algemene regels, de in kolom 1 van de tabel opgenomen in de bijlage bij deze verordening, omschreven goederen dienen te worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2, op grond van de motiveringen opgenomen in kolom 3;

Overwegende dat het wenselijk is dat op een door de douaneautoriteiten van de Lid-Staten verstrekte bindende tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in het gemeenschappelijk douanetarief die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, door rechthebbende, gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3), een beroep kan worden gedaan;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité douanewetboek - afdeling tarief- en statistieknomenclatuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de tabel opgenomen in de bijlage bij deze verordening dienen in de gecombineerde nomenclatuur te worden ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.

Artikel 2

Op de door de douaneautoriteiten van de Lid-Staten verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, kan gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, een beroep worden gedaan.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 juli 1994.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 172 van 7. 7. 1994, blz. 12.

(3) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1.

BIJLAGE

"" ID="1">Silicium, bevattende:> ID="2">2804 69 00> ID="3">De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 2804 en 2804 69 00."> ID="1">- meer dan 98,7 gewichtspercenten silicium,"> ID="1">- 0,1 of meer doch niet meer dan 0,2 gewichtspercenten aluminium en"> ID="1">- minder dan 0,1 gewichtspercenten calcium."> ID="1">Het bovenbeschreven silicium wordt gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van chlooralkylsilanen.">