Home

VERORDENING (EG) Nr. 1783/94 VAN DE COMMISSIE van 18 juli 1994 tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van furfuraldehyd van oorsprong uit de Volksrepubliek China

VERORDENING (EG) Nr. 1783/94 VAN DE COMMISSIE van 18 juli 1994 tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van furfuraldehyd van oorsprong uit de Volksrepubliek China

VERORDENING (EG) Nr. 1783/94 VAN DE COMMISSIE van 18 juli 1994 tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van furfuraldehyd van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van 11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 522/94 (2), inzonderheid op artikel 11,

Na overleg in het kader van het raadgevend comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A. PROCEDURE (1) In januari 1993 heeft de Commissie een klacht ontvangen die was ingediend door Furfural Español SA, de enige producent van furfuraldehyd in de Gemeenschap.

De klacht bevatte bewijsmateriaal van dumping van dit produkt van oorsprong uit de Volksrepubliek China en van daaruit voortvloeiende aanzienlijke schade, dat voldoende werd geacht om de inleiding van een procedure te rechtvaardigen.

(2) De Commissie heeft dienovereenkomstig door middel van een bericht in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (3) de inleiding van een anti-dumpingprocedure bekend gemaakt betreffende de invoer van furfuraldehyd van oorsprong uit de Volksrepubliek China, vallende onder GN-code 2932 12 00, en is met een onderzoek begonnen.

(3) De Commissie heeft de naar weten betrokken exporteurs en importeurs en de vertegenwoordigers van het land van uitvoer officieel van de inleiding van de procedure in kennis gesteld en heeft de betrokken partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te verzoeken om te worden gehoord.

(4) De vertegenwoordigers van de voornaamste Chinese exporteur, China National Chemical Import & Export Corporation, hierna "Sinochem" genoemd, te Beijing, werd een hoorzitting toegestaan, terwijl zij hun standpunt schriftelijk kenbaar maakten.

(5) De Commissie heeft alle gegevens die zij met het oog op een voorlopige vaststelling nodig achtte, verzameld en geverifieerd en een onderzoek ingesteld ten kantore van de:

a) producent in de Gemeenschap

- Furfura Español S.A. Alcantarilla, Spanje;

b) importeurs in de Gemeenschap

- Quaker Oats Chemicals Inc., Antwerpen, België (niet-geassocieerde importeur).

Otto Aldag GmbH & Co., Duitsland, een niet-geassocieerde importeur, heeft zijn standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt en verzocht te worden gehoord, hetgeen de Commissie heeft toegestaan. Beperkte informatie is door twee andere importeurs geleverd: I.C. Chemikaliën GmbH uit Duitsland en Copci uit Frankrijk.

(6) Sinochem, die tot eind 1992 de enige, en thans de voornaamste, Chinese handelsorganisatie was die furfuraldehyd naar de Gemeenschap uitvoerde, heeft de vragenlijst van de Commissie beantwoord.

De Commissie heeft inlichtingen ontvangen waaruit blijkt dat een aantal andere Chinese producenten of exporteurs vanaf 1 januari 1993 met de verkoop van het betrokken produkt naar de Gemeenschap is begonnen. De Commissie heeft van geen dezer ondernemingen medewerking ondervonden.

(7) Aangezien Argentinië voor het berekenen van de normale waarde (zie overwegingen 14 en 15) als land van vergelijking is gebruikt, heeft de Commissie ten kantore van twee Argentijnse producenten van furfuraldehyd een onderzoek uitgevoerd.

(8) Het onderzoek naar dumping bestreek de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 1993, hierna "het onderzoektijdvak" genoemd.

B. ONDERZOCHT PRODUKT 1. Beschrijving van het betrokken produkt (9) Het betreft furfuraldehyd, een lichtgele vloeistof met een kenmerkende scherpe geur, verkregen door het bewerken van verschillende soorten landbouwafval. Het wordt voornamelijk gebruikt als selectief oplosmiddel bij aardolieraffinage voor de produktie van smeeroliën, en als tot furfurylalcohol om te zetten grondstof, voor gebruik als kunsthars ten behoeve van gietvormen.

(10) Volgens de gegevens die de Commissie ter beschikking staan, wordt het uit de Volksrepubliek China uitgevoerde produkt hoofdzakelijk op basis van rijstdoppen of maïsblad vervaardigd en kan het voor beide genoemde doeleinden worden gebruikt.

2. Soortgelijk produkt (11) De Commissie constateerde dat het door de producent van de Gemeenschap, de Argentijnse producenten en de producenten in de Volksrepubliek China vervaardigde furfuraldehyd dezelfde specifieke kenmerken heeft. Ondanks het feit dat deze produkten van verschillende soorten landbouwafval worden gemaakt, is geconstateerd dat zij met betrekking tot hun gebruik onderling verwisselbaar zijn. De Commissie was daarom van mening dat het uit de Volksrepubliek China ingevoerde furfuraldehyd, in de zin van artikel 2, lid 12, van Verordening (EEG) nr. 2423/88, hierna "basisverordening" genoemd, gelijk is aan het produkt dat zowel door de producent in de Gemeenschap als door de Argentijnse producenten wordt vervaardigd en verkocht.

C. BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP (12) De klagende onderneming was gedurende het onderzoektijdvak de enige producent van furfuraldehyd in de Gemeenschap. Aangezien zij derhalve de gehele produktie van de Gemeenschap voor haar rekening neemt, wordt de onderneming overeenkomstig artikel 4, lid 5, van de basisverordening als de "bedrijfstak van de Gemeenschap" beschouwd.

D. DUMPING 1. Normale waarde (13) Voor het vaststellen van de normale waarde van in de Volksrepubliek China vervaardigd furfuraldehyd heeft de Commissie rekening gehouden met het feit dat de Volksrepubliek geen land met een markteconomie is. Daarom is in overeenstemming met artikel 2, lid 5, van de basisverordening, de vaststelling van de normale waarde op een land met een markteconomie gebaseerd, hierna "land van vergelijking" genoemd. De klager stelde daartoe Argentinië voor, terwijl de Chinese exporteur Argentinië niet bruikbaar vond en voorstelde Zuid-Afrika of de Dominicaanse Republiek te kiezen als land van vergelijking. Aangezien deze drie landen de voornaamste producenten ter wereld van furfuraldehyd zijn, heeft de Commissie de bekende producenten in al deze land aangeschreven teneinde na te gaan welk land redelijkerwijze als land van vergelijking het meest geschikt was.

De producent van de Dominicaanse Republiek heeft op het verzoek van de Commissie om inlichtingen niet gereageerd.

Uit de inlichtingen van de Zuidafrikaanse producent waarmee contact was opgenomen, blijkt dat deze de enige producent in dat land is en tevens de enige leverancier van zijn binnenlandse markt. Terwijl nu het produktievolume van de Zuidafrikaanse producent tamelijk hoog ligt, wordt de meeste produktie evenwel voor eigen gebruik gemaakt en wordt minder dan 3 % van de totale produktie op de binnenlandse markt verkocht. Ondanks het feit dat voor dit produkt geen invoerrechten gelden, is er in Zuid-Afrika geen invoer van furfuraldehyd geregistreerd. Het ontbreken van invoer kan zowel worden verklaard uit het embargo dat tot eind 1992 Zuid-Afrika trof als door de beperkte omvang van de binnenlandse markt. De Commissie kwam daarom tot de slotsom dat de Zuidafrikaanse markt niet voldoende concurrerend was om als markt van vergelijking in aanmerking te komen. Tenslotte bestond, op grond van gegevens dat de Zuidafrikaanse bedrijfstak in ruime mate subsidies ontvangt, tevens het gevaar dat de binnenlandse prijzen van furfuraldehyd door het subsidiebeleid worden beïnvloed.

(14) Wat de Argentijnse markt betreft, werd geconstateerd dat op de invoer uit, respectievelijk, de landen van de Latijns-Amerikaanse Associatie voor Integratie ( "Aladi") en de rest van de wereld rechten van 10 respectievelijk 17,5 % werden geheven, terwijl van het betrokken produkt gedurende het onderzoektijdvak in dat land geen invoer is opgetekend. Er waren twee Argentijnse producenten wier omvang gelijk leek aan die van de Chinese producenten en wier binnenlandse prijzen in redelijke verhouding tot de produktiekosten stonden. Hun binnenlandse verkopen kunnen representatief worden geacht aangezien hun volume overeenkomt met meer dan 10 % van de Chinese uitvoer naar de Gemeenschap. Bovendien is de toegang tot grondstoffen in Argentinië gemakkelijk aangezien de fabrieken van deze producenten gelegen zijn in een gebied van tropische bossen waaruit de verscheidenheid aan hout die voor de produktie van furfuraldehyd wordt gebruikt, afkomstig is. De Commissie heeft na overweging van al deze elementen uiteindelijk Argentinië als het redelijkerwijze geschiktste land van vergelijking gekozen.

Sinochem betoogde dat het productieproces in Argentinië volstrekt van dat in de Volksrepubliek China verschilde omdat furfuraldehyd in Argentinië een "bijprodukt van de produktie van looistofextract was", terwijl furfuraldehyd in de Volksrepubliek China als bijprodukt van landbouwafvalprodukten werd vervaardigd. Deze verklaring aangaande het Argentijnse produktieproces bleek onjuist te zijn. Furfuraldehyd wordt in Argentinië namelijk verkregen uit landbouwafval dat na de onttrekking van looistof uit hout is overgebleven. Dit is een soortgelijk proces als dat in de Volksrepubliek China, en in Zuid-Afrika, waar andere soorten landbouwafval worden gebruikt, namelijk bagasse, maïsblad of rijstdoppen.

Bovendien betoogde Sinochem dat het Argentijnse produktieproces uitermate inefficiënt zou zijn aangezien daarbij machines van een Italiaanse producent worden gebruikt die zijn produktie in de Gemeenschap in 1990 als gevolg van hoge kosten, waardoor hij niet meer concurrerend was, had gestaakt. Doch overeenkomstig de inlichtingen die de Commissie waren verstrekt, waren de produktiekosten van die producent niet meer concurrerend vanwege de kosten om aan steeds strengere nationale milieunormen te blijven voldoen.

De berekeningen voor de normale waarde zijn daarom gegrond op de gegevens van de twee Argentijnse producenten, wier documentatie door middel van onderzoek ter plekke is nagegaan. De binnenlandse verkopen van deze twee ondernemingen vertegenwoordigen het geheel van de verkopen van furfuraldehyd op de Argentijnse markt.

(15) In overeenstemming met artikel 2, lid 5, onder a), i), van de basisverordening werd de normale waarde vastgesteld aan de hand van de gemiddelde prijs af fabriek van op de Argentijnse markt gedurende het onderzoektijdvak verkocht furfuraldehyd.

2. Prijs bij uitvoer (16) De prijs bij uitvoer werd vastgesteld aan de hand van de prijs die voor het produkt met het oog op uitvoer naar de Gemeenschap werkelijk was betaald. Alle in aanmerking genomen verkopen betroffen niet-geassocieerde importeurs; zij omvatten meer dan 80 % van alle uitvoer uit de Volksrepubliek China.

(17) Sinochem, die tot 1 januari 1993 100 % van de uitvoer uit China naar de Gemeenschap voor zijn rekening nam, heeft aan deze procedure meegewerkt.

(18) Na 1 januari 1993 zijn de verkopen van Sinochem op de markt van de Gemeenschap tot minder dan 50 % van de totale Chinese uitvoer naar de Gemeenschap teruggevallen, aangezien toen andere Chinese exporteurs op de markt actief werden.

(19) Geen van de ondernemingen die na 1 januari 1993 zijn begonnen naar de Gemeenschap furfuraldehyd uit te voeren, hebben aan deze procedure medewerking verleend. De Commissie is daarom van mening dat het, overeenkomstig artikel 7, lid 7, onder b), van de basisverordening redelijk was hun prijzen bij uitvoer vast te stellen aan de hand van de meest redelijke feiten die voor het tijdvak van 1 januari 1993 tot en met 30 juni 1993 beschikbaar waren, hetgeen met dat gedeelte van het onderzoektijdvak overeenkomt waarin zij met furfuraldehyd actief zijn geweest. Er werd geconstateerd dat de prijzen bij uitvoer van Sinochem aanzienlijk zijn gedaald sedert deze andere exporteurs ook aan de Gemeenschap zijn gaan verkopen. Dit wijst erop dat deze prijsverlaging voortvloeide uit het prijsbeleid van deze niet-medewerkende ondernemingen. Het werd daarom juist geacht de prijzen bij uitvoer van deze exporteurs te baseren op die welke door Sinochem gedurende het tijdvak in januari 1993 tot en met 30 juni 1993 waren gehanteerd. Deze benadering wordt tevens ondersteund door het de Commissie ter beschikking staande statistische materiaal, waaruit blijkt dat de gemiddelde prijs van Sinochem overeenstemde met de gemiddelde prijs bij invoer van het betrokken produkt van oorsprong uit de Volksrepubliek China in diezelfde periode.

3. Vergelijking (20) De normale waarde is vergeleken met de nettoprijzen, grens Volksrepubliek China fob van furfuraldehyd dat gedurende het onderzoektijdvak was ingevoerd. Ten behoeve van een eerlijke vergelijking zijn de normale waarde en de prijs bij uitvoer aangepast met betrekking tot de uitgaven in verband met verkoop overeenkomstig artikel 2, leden 9 en 10, van de basisverordening. In het bijzonder werd de normale waarde verlaagd om rekening te houde met indirecte belastingen, kosten voor vervoer, verzekering en krediet, terwijl van de prijs bij uitvoer, de kosten voor zeevracht, verzekering, verpakking en verlading, salarissen van verkopers en zo nodig kosten voor commissie, zijn afgetrokken.

De vergelijking van de normale waarde en de prijzen bij uitvoer is, na alle aanpassingen, op hetzelfde handelsniveau geschied.

4. Dumpingmarge (21) Aanzien de Volksrepubliek China niet over een markteconomie beschikt, zouden afzonderlijke maatregelen voor exporteurs ongepast zijn, aangezien de uitvoer langs exporteurs met een laag of in het geheel geen recht zou kunnen worden geleid. Aldus is, overeenkomstig het gewogen gemiddelde van de dumpingmarges van zowel de medewerkende als de niet-medewerkende exporteurs, één enkele dumpingmarge van 62,6 % vastgesteld.

E. SCHADE 1. Voorafgaande opmerkingen (22) De statistische inlichtingen met betrekking tot de invoer van furfuraldehyd in België vallen onder geheimhouding. De Commissie had toegang tot deze inlichtingen op voorwaarde dat de cijfers en de oorsprong van de invoer vertrouwelijk zouden worden behandeld.

(23) Een groot gedeelte van deze invoer is met inschakeling van een Amerikaanse onderneming verricht door één enkele onderneming die het produkt gebruikt, waarbij de Amerikaanse onderneming tot dezelfde groep als de gebruiker behoort. De Amerikaanse onderneming koopt van de producent op basis van een lange-termijncontract. De verkooptransacties tussen de Amerikaanse onderneming en de Europese onderneming die het produkt gebruikt, moeten worden geacht op een markt voor eigen verbruik te zijn verricht, aangezien zij tussen ondernemingen van dezelfde groep gebeuren tegen overdrachtsprijzen die in ieder geval sedert 1988 constant zijn gebleven.

(24) De Commissie heeft daarom nagegaan of de bevindingen tot de vrije markt konden worden beperkt, aan de hand van de door het Hof van Justitie bepaalde criteria. Het Hof heeft op 27 november in zoak C-315/90, Gimelec e.a. tegen Commissie (4), bepaald dat alleen de vrije markt voor het vaststellen van de schade in aanmerking moet worden genomen ingeval de verkopen op de markt voor eigen gebruik niet rechtstreeks in concurrentie treden met de verkopen op de vrije markt en derhalve niet door de dumping kunnen worden beïnvloed. Gezien de voorwaarden in het in overweging 23 genoemde lange-termijncontract, zijn de invoervolumes en de prijzen uit het betrokken derde land onafhankelijk van de normale marktomstandigheden voor furfuraldehyd in de Gemeenschap terwijl er geen concurrentie bestaat tussen de verkopen op elk van de twee markten. De Commissie heeft haar beoordeling daarom alleen gebaseerd op schade die op de vrije markt is geleden.

2. Volume en marktaandeel van het met dumping ingevoerde produkt (25) Het zichtbare verbruik van furfuraldehyd in de Gemeenschap, vastgesteld aan de hand van de in overweging 24 genoemde criteria, daalde tussen 1988 en het onderzoektijdvak met 37,4 %. De daling in het verbruik gebeurde vrijwel geheel tussen 1988 en 1991 en het verbruik is sedertdien gestabiliseerd.

(26) De omvang van de invoer uit de Volksrepubliek China, aangepast om rekening te houden met wederuitvoer, is tussen 1988 en het onderzoektijdvak met 35,6 % gedaald; deze invoer is daarom iets minder gedaald dan het verbruik.

(27) Als gevolg hiervan vertoont de ontwikkeling van het marktaandeel van Chinese invoer een stijging van 44,2 % in 1988 tot 45,8 % gedurende het onderzoektijdvak. Dit marktaandeel heeft echter al deze jaren geschommeld; in het bijzonder is het in 1991 tot 41,4 % gedaald alvorens gedurende het onderzoektijdvak het bovengenoemde niveau te bereiken.

3. Prijs van het met dumping ingevoerde produkt (28) Geconstateerd werd dat furfuraldehyd uit de Volksrepubliek China gedurende het onderzoektijdvak werd ingevoerd tegen prijzen die met 24,4 % onder die van de producent van de Gemeenschap lagen. Deze prijsonderbieding is berekend als een percentageverschil tussen de gemiddelde cif-prijs bij invoer van het Chinese produkt en de gemiddelde prijs af fabriek van de producent van de Gemeenschap. Er zij op gewezen dat de marge van onderbieding nog veel hoger zou liggen indien de prijzen bij invoer van de tweede helft van het onderzoektijdvak afzonderlijk werden bezien. De prijs bij invoer van furfuraldehyd uit de Volksrepubliek China is alleen al gedurende het onderzoektijdvak in feite met meer dan 30 % gedaald.

4. Toestand van de bedrijfstak van de Gemeenschap Totale produktie

(29) De produktie van furfuraldehyd door Furfural Español SA is van 1989 tot het onderzoektijdvak met 17,7 % gedaald.

Produktiecapaciteit en het gebruik daarvan

(30) De produktiecapaciteit bleef in de betrokken periode stabiel, met uitzondering van 1991, vanwege de verplaatsing van een fabriek. Het gebruik evenwel van de produktiecapaciteit is aanzienlijk gedaald, van 85 % tot 70 %.

Verkopen en marktaandeel

(31) De verkopen van Furfural Español SA op de markt van de Gemeenschap gaven, van 1989 tot het onderzoektijdvak een daling van 28,5 % te zien.

Naast de Spaanse producent hebben nog twee Italiaanse ondernemingen tot en met 1990 binnen de Gemeenschap furfuraldehyd vervaardigd. Het totale marktaandeel van alle producenten van de Gemeenschap, dat in 1989 40,2 % beliep, is in 1991 met 50 % gedaald als gevolg van het besluit van de Italiaanse producenten hun produktie te staken vanwege de toenemende kosten om aan de normen van milieubescherming te voldoen. De klager die in 1989 een marktaandeel van 17,7 % bezat, heeft bij deze toestand eigenlijk niets gewonnen, aangezien zijn marktaandeel in 1991 namelijk 20,8 % beliep, maar gedurende het onderzoektijdvak tot 17,8 % terugviel. Deze daling zou nog groter zijn geweest indien de producent zijn prijzen, zoals hierna is uiteengezet, niet zou hebben aangepast.

Prijzen

(32) De verkoopprijzen van de producenten van de Gemeenschap stegen tussen 1989 en 1991 met 23,7 %, doch daalden tussen 1991 en het onderzoektijdvak met 36,4 %, waarbij de prijsdaling tussen 1992 en het onderzoektijdvak 22,4 % had belopen. Furfuraldehyd is een produkt met homogene kenmerken, waarbij de prijzen op een zeer concurrerende markt met betrekking tot de positie van elke onderneming de doorslaggevende factor zijn.

Voorraden

(33) De voorraden van de producent van furfural in de Gemeenschap stegen gedurende het onderzochte tijdvak zowel in omvang (met 31,6 %) als in percentage van de produktieomvang: van 12 % tot 20 %.

Investeringen

(34) Als gevolg van de verplaatsing van een fabriek in 1991 en van de milieuwetgeving zijn de investeringen aanzienlijk gestegen. Gedurende het onderzoektijdvak beliep het investeringsniveau ruim het dubbele van dat van 1989.

Winstgevendheid

(35) De scherpe terugval van de verkoopprijzen alsmede de daling van het verkoopvolume hebben de winstgevendheid van de producent van de Gemeenschap ernstig aangetast. Zijn financiële resultaten, in 1991 nog steeds positief, zijn in de daaropvolgende jaren steeds slechter geworden: reeds in 1992 werd verlies geleden, terwijl gedurende het onderzoektijdvak over de omzet het hoogste verlies (namelijk 10 à 20 %), werd opgetekend.

Conclusie inzake schade

(36) Aan de hand van bovengenoemde factoren, in het bijzonder stijgende verliezen vanwege aanzienlijk verminderde afzet, dalende prijzen en stijgende voorraden in 1992 en gedurende het onderzoektijdvak, is de Commissie voor haar voorlopige bevindingen tot de slotsom gekomen dat de bedrijfstak van de Gemeenschap in de zin van artikel 4, lid 1, van de basisverordening aanzienlijke verliezen heeft geleden.

F. OORZAAK VAN SCHADE 1. Gevolgen van de invoer met dumping (37) Bij haar onderzoek naar de omvang en de prijstendensen van de met dumping ingevoerde produkten, gezien in verband met de ontwikkeling van de factoren die met de stand van zaken in de bedrijfstak van de Gemeenschap verband houden, heeft de Commissie vastgesteld dat de achteruitgang van de economische toestand van die bedrijfstak van 1992 tot het einde van het onderzoektijdvak was samengevallen met de aanzienlijke prijsdaling van het uit de Volksrepubliek China ingevoerde produkt die in overweging 28 is geschetst. Bovendien zijn de uitvoerprijzen van furfuraldehyd uit de Volksrepubliek China tussen 1988 en 1991 altijd al duidelijk onder die van de produktie van de Gemeenschap en die van de invoer uit andere derde landen gebleven, maar relatief stabiel. Al deze tijd was het prijsniveau op de markt van de Gemeenschap van dien aard dat de producent aldaar in staat was furfuraldehyd winstgevend te verkopen. Van 1992 tot het einde van het onderzoektijdvak zijn de Chinese prijzen plotseling scherp teruggevallen, vooral in de tweede helft van het onderzoektijdvak. Het ist duidelijk dat de gemiddelde verkoopprijzen van de producent van de Gemeenschap onder druk van de lage prijzen van het met dumping ingevoerde produkt in die periode met 22,4 % gedaald zijn, met ernstige gevolgen voor de winstgevendheid van de onderneming. Derhalve moet de slotsom luiden dat de hachelijke financiële situatie van die onderneming door het met dumping ingevoerde Chinese produkt is veroorzaakt.

2. Andere factoren (38) De Commissie heeft voor de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap eveneens de gevolgen van andere factoren in haar beschouwing betrokken. Hierbij heeft de inkrimping van het communautair verbruik tussen 1988 en het onderzoektijdvak met 37,4 % de bedrijfstak ongunstig beïnvloed, vooral ten aanzien van de afzetomvang. Doch de vermindering van het verbruik in de Gemeenschap gebeurde vrijwel volledig tussen 1988 en 1991 toen de producent van de Gemeenschap geen financiële verliezen leed. De markt van de Gemeenschap was van 1991 tot het onderzoektijdvak vrijwel gestabiliseerd, terwijl daarentegen de toestand van de producent van de Gemeenschap verslechterde. Er is daarom geen zichtbaar verband tussen de daling van het verbruik in de Gemeenschap en het optreden van schade voor de produktie aldaar.

(39) Wat de invoer uit andere landen dan de Volksrepubliek China betreft, vertonen alleen die van oorsprong uit Oostenrijk en uit Zuid-Afrika een aanzienlijke omvang. De invoer uit Oostenrijk steeg tot 1991 en behield sedertdien een stabiel marktaandeel van ongeveer 15 %. De invoer uit Zuid-Afrika lijkt het meest van het verdwijnen van de Italiaanse produktie te hebben geprofiteerd aangezien dat marktaandeel van 2,6 % in 1990 tot 12,3 % in 1992 was gestegen, waartegenover staat dat dit marktaandeel gedurende het onderzoektijdvak een scherpe daling tot 4,5 % kende. De Commissie concludeert bijgevolg dat de Oostenrijkse en de Zuidafrikaanse invoer van furfuraldehyd niet de oorzaak waren van of bijgedragen hebben tot de schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap die vooral gedurende het onderzoektijdvak aanzienlijk is geworden.

(40) Het marktaandeel van de andere landen van uitvoer, als geheel genomen, heeft tussen 1988 en het onderzoektijdvak nogal geschommeld. Deze grillige ontwikkeling was zowel te wijten aan de zich voortdurend wijzigende samenstelling van deze groep landen als aan de belangrijke schommelingen in de uitvoer van de onderscheiden landen, die in bepaalde jaren soms zelfs geheel is weggevallen. Onder deze omstandigheden was het niet mogelijk enige lijn met betrekking tot de uitvoer van deze groep landen te onderkennen. Daarboven zij opgemerkt dat de prijzen van deze uitvoer gemiddeld hoger liggen dan die van de Chinese uitvoer. Bovendien was de omvang van de uitvoer per land laag, waarbij het marktaandeel daarvan zelden tot 5 % kwam.

(41) Onder deze omstandigheden moet de slotsom luiden dat de invoer uit de Volksrepubliek China naar een krimpende markt, door de lage prijs ervan vanwege dumping, tot een neerwaartse druk op de prijzen van furfuraldehyd en daarmee tot de ernstige daling van de winstgevendheid van de producent van de Gemeenschap heeft geleid en derhalve, afzonderlijk genomen, gezien moet worden als de oorzaak van de aanzienlijke schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap.

G. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP 1. Algemeen (42) De bedoeling van anti-dumpingrechten is dumping op te heffen die de bedrijfstak van de Gemeenschap schade toebrengt en zo op de markt van de Gemeenschap een toestand van open en eerlijke mededinging te herstellen die wezenlijk in het algemeen belang van de Gemeenschap is. Tegen deze achtergrond heeft de Commissie de gevolgen de anti-dumpingrechten op uit de Volksrepubliek China ingevoerd furfuraldehyd aan de specifieke belangen van de bedrijfstak van de Gemeenschap en van die van de gebruikers gerelateerd.

2. Belang van de bedrijfstak van de Gemeenschap (43) De producent van de Gemeenschap heeft in de laatste jaren aanzienlijke investeringen verricht om een van zijn fabrieken een meer afgelegen ligging te geven teneinde zich naar de wetgeving inzake milieubescherming te voegen. Indien deze producent uit de markt wordt gedreven, zouden al deze investeringen verloren zijn. In dit verband kunnen Chinese producenten die niet gebonden zijn aan dergelijke strakke verplichtingen om verontreiniging tegen te gaan, welke onvermijdelijk van grote invloed op de produktiekosten zijn, verder van oneerlijke mededinging voordeel trekken.

(44) Aangezien furfuraldehyd voorts ongeveer 90 % van de omzet van de producent van de Gemeenschap uitmaakt, zal de onderneming, indien geen maatregelen worden genomen, moeten sluiten en zullen er ten minste tachtig arbeidsplaatsen komen te vervallen in een streek die tot de streken met het hoogste werkloosheidspercentage van de gehele Gemeenschap behoort.

3. Belang van gebruikers (45) De produktiecapaciteit van de klagende onderneming komt overeen met een derde van het jaargebruik op de communautaire markt. Het valt echter niet te verwachten dat eventuele anti-dumpingmaatregelen een voorzieningstekort zullen veroorzaken. Allereerst is het doel van handelsbeschermende maatregelen niet om exporteurs bij wie voor de markt van de Gemeenschap schadelijke dumping is aangetroffen, buiten te sluiten, doch eenvoudig om eerlijke mededingingsvoorwaarden te herstellen. Ten tweede zorgt het grote aantal exporteurs uit andere derde landen ervoor dat de voorziening op een voldoende hoog niveau zal blijven om onder alle omstandigheden aan de vraag naar furfuraldehyd in de Gemeenschap tegemoet te komen. In dit verband zij evenwel opgemerkt dat sluiting van de fabriek van de producent van de Gemeenschap met het verlies van een derde van de benodigde voorziening van de Gemeenschap, aanzienlijke verstoring van de leveranties aan de gebruikers in de Gemeenschap zou veroorzaken.

(46) De gevolgen van een mogelijke prijsstijging van furfuraldehyd na het instellen van anti-dumpingmaatregelen moet voor de twee voornaamste gebruiksmogelijkheden van furfuraldehyd, namelijk als een selectief oplosmiddel voor aardolieraffinaderijen en als grondstof voor de vervaardiging van kunstharsen, afzonderlijk worden bezien.

(47) In het eerste geval wordt furfuraldehyd gebruikt als een katalysator en als zodanig is het verbruik ervan met betrekking tot het volume van de smeerolie verwaarloosbaar. Dit heeft volstrekt geen neerslag op de produktiekosten.

(48) Met betrekking tot het gebruik van furfuraldehyd in het produktieproces van kunstharsen, werkt de enige producent in de Gemeenschap van het eerste halffabrikaat, namelijk furfurylalcohol, met een aanzienlijk gedeelte furfuraldehyd uit een derde land. In de overwegingen 22 en 23 is uiteengezet waarom deze invoer een afzonderlijke markt vormt welke van de prijzen van furfuraldehyd op de vrije markt van de Gemeenschap geen invloed ondergaat. Met betrekking tot de vrije markt zij opgemerkt dat de invoer uit de Volksrepubliek China slechts met 10 % van het verbruik van furfuraldehyd van de betrokken onderneming overeenkwam. Een prijsstijging voor deze invoer kan daarom nooit een grote weerslag op de produktiekosten van furfurylalcohol als geheel hebben.

4. Gevolgtrekking (49) In verband met de zware verliezen voor de enige producent van furfuraldehyd die nog steeds in de Gemeenschap produceert, is de kans groot dat, wanneer geen maatregelen worden genomen, deze producent zijn fabriek zal sluiten, zoals alle andere producenten in de Gemeenschap dat in de afgelopen jaren reeds hebben gedaan. De markt van de Gemeenschap zal dan volledig van invoer afhankelijk worden. Gezien het strategisch belang van dit produkt in de sector olieraffinaderijen zou zo'n ontwikkeling niet in het belang van de Gemeenschap zijn. In dit verband zij erop gewezen dat de Volksrepubliek China als enige leverancier van de Gemeenschap alleen al reeds meer dan 60 % van het ingevoerde produkt voor haar rekening neemt.

De Commissie komt derhalve tot de slotsom dat het in het belang van de Gemeenschap is de schadelijke gevolgen van de dumping op te heffen en door instelling van voorlopige anti-dumpingmaatregelen eerlijke mededingingsomstandigheden te herstellen.

H. VOORLOPIG RECHT (50) De hoogte van het recht is berekend aan de hand van het verschil tussen de gewogen gemiddelde cif-prijs bij invoer en de produktiekosten van de producent van de Gemeenschap, vermeerderd met een winstmarge van 5 %. Dit percentage lijkt gerechtvaardigd in het licht van de feiten waarover de Commissie met betrekking tot de marktomstandigheden en de investeringsvereisten van de bedrijfstak beschikt. Op deze grondslag zou de gemiddelde cif-prijs van de Chinese uitvoer met ongeveer de helft moeten worden opgetrokken om de producent in de Gemeenschap in staat te stellen winstgevend te verkopen.

(51) Aangezien de dumpingmarge deze schadedrempel overschrijdt, zal het anti-dumpingrecht, overeenkomstig artikel 13, lid 3, van de basisverordening op het lagere cijfer moeten worden gebaseerd.

(52) De betrokken exporteurs verkopen aan de importeurs van de Gemeenschap naast furfuraldehyd een grote verscheidenheid aan andere produkten. Om de kans te verkleinen dat het recht door manipulatie met de prijzen wordt ontdoken, wordt het passend geacht het recht in de vorm van een specifiek bedrag van ecu per ton in te stellen. De berekening van de schadedrempel, gerelateerd aan de cif-prijs bij invoer leidt tot een recht van 352 ecu per ton.

(53) In het belang van een goed bestuur dient een tijdsduur te worden vastgesteld waarbinnen de betrokken partijen hun standpunt schriftelijk kenbaar kunnen maken en kunnen verzoeken te worden gehoord. Voorts zij opgemerkt dat alle ten behoeve van deze verordening gedane bevindingen voorlopig zijn en voor een eventueel door de Commissie voor te stellen definitief recht opnieuw kunnen worden beoordeeld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Op de invoer van furfuraldehyd, vallende onder GN-code 2932 12 00, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, wordt een voorlopig anti-dumpingrecht van 352 ecu per ton ingesteld.

2. Tenzij anders bepaald zijn de terzake van de douanerechten geldende bepalingen van toepassing.

3. Bij het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap van het in lid 1 bedoelde produkt dient een zekerheid te worden gesteld ten bedrage van het voorlopig recht.

Artikel 2

Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 4, onder b) en c), van Verordening (EEG) nr. 2423/88 kunnen de betrokken partijen binnen een maand na de inwerkingtreding van deze verordening hun standpunt schriftelijk kenbaar maken en verzoeken door de Commissie te worden gehoord.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 juli 1994.

Voor de Commissie

Leon BRITTAN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 209 van 2. 8. 1988, blz. 1.

(2) PB nr. L 66 van 10. 3. 1994, blz. 10.

(3) PB nr. C 208 van 31. 7. 1993, blz. 8.

(4) Jurispr. 1991, I-5589.