Home

VERORDENING (EG) Nr. 2129/94 VAN DE RAAD van 19 augustus 1994 houdende toepassing op Zuid-Afrika van enkele van de voordelen die door de Gemeenschap in het kader van de algemene tariefpreferenties aan de ontwikkelingslanden worden toegekend

VERORDENING (EG) Nr. 2129/94 VAN DE RAAD van 19 augustus 1994 houdende toepassing op Zuid-Afrika van enkele van de voordelen die door de Gemeenschap in het kader van de algemene tariefpreferenties aan de ontwikkelingslanden worden toegekend

VERORDENING (EG) Nr. 2129/94 VAN DE RAAD van 19 augustus 1994 houdende toepassing op Zuid-Afrika van enkele van de voordelen die door de Gemeenschap in het kader van de algemene tariefpreferenties aan de ontwikkelingslanden worden toegekend

Publicatieblad Nr. L 225 van 31/08/1994 blz. 0001 - 0016


VERORDENING (EG) Nr. 2129/94 VAN DE RAAD van 19 augustus 1994 houdende toepassing op Zuid-Afrika van enkele van de voordelen die door de Gemeenschap in het kader van de algemene tariefpreferenties aan de ontwikkelingslanden worden toegekend

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de ontwikkelingssituatie van Zuid-Afrika en de achteruitgang van zijn economie reden en aanleiding zijn om dit land voor algemene tariefpreferenties in aanmerking te laten komen teneinde exportgroei te bewerkstelligen met het oog op een versnelling van de economische ontwikkeling, de bevordering van de industrialisering en de verhoging van het groeicijfer van Zuid-Afrika;

Overwegende dat, rekening houdend met de stand van de werkzaamheden in verband met de herziening van het schema van de Gemeenschap, de algemene tariefpreferenties van nu af aan uitgebreid dienen te worden tot een bepaald aantal industrieprodukten van oorsprong uit Zuid-Afrika,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1) bedoelde regeling wordt toegekend voor de produkten van oorsprong uit Zuid-Afrika die in de bijlagen I en II bij de onderhavige verordening zijn opgenomen, overeenkomstig de voorwaarden en voorschriften die in dit verband in Verordening (EEG) nr. 3831/90 zijn opgenomen.

Artikel 2

Bijlage I van Verordening (EEG) nr. 3831/90 wordt aangevuld met de vermeldingen die in bijlage I van de onderhavige verordening zijn opgenomen.

Bijlage III, deel A, van Verordening (EEG) nr. 3831/90 wordt aangevuld met de vermelding "388 Zuid-Afrika".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

Th. WAIGEL

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3917/92 (PB nr. L 396 van 31. 12. 1992, blz. 1).

BIJLAGE I

"" ID="1">10.0047> ID="2">2820 > ID="3">Mangaanoxyde> ID="4">Zuid-Afrika> ID="5">2 000 000"> ID="1">10.0605> ID="2">4406 > ID="3">Houten dwarsliggers en dwarshouten> ID="4">Zuid-Afrika> ID="5">224 000"> ID="1">10.0607> ID="2">4409 > ID="3">Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding> ID="4">Zuid-Afrika> ID="5">379 000"> ID="1.5">De vermeldingen bij de nummers 10.1217 en 10.1227 worden vervangen door de onderstaande vermeldingen

" ASSV="11" ID="1">10.1217> ID="2">9401 20 00> ASSV="11" ID="3">Zitmeubelen en delen daarvan> ASSV="11" ID="4">Zuid-Afrika> ASSV="11" ID="5">21 800 000"> ID="2">9401 30 "> ID="2">9401 40 00"> ID="2">9401 50 00"> ID="2">9401 61 00"> ID="2">9401 69 00"> ID="2">9401 71 00"> ID="2">9401 79 00"> ID="2">9401 80 00"> ID="2">9401 90 30"> ID="2">9401 90 80"> ASSV="08" ID="1">10.1230> ID="2">9403 10 > ASSV="08" ID="3">Metalen kantoormeubelen, bedden en andere meubelen van metaal, houten meubelen van de soort gebruikt in kantoren, in keukens, bepaalde andere meubelen van hout, plastic, delen van meubelen> ASSV="08" ID="4">Zuid-Afrika> ASSV="08" ID="5">4 800 000"> ID="2">9403 20 91"> ID="2">9403 20 99"> ID="2">9403 30 "> ID="2">9403 40 "> ID="2">9403 60 90"> ID="2">9403 70 90"> ID="2">9403 90 "> ID="1">10.1235> ID="2">9403 50 > ID="3">Houten meubelen van de soort gebruikt in slaapkamers> ID="4">Zuid-Afrika> ID="5">3 167 000"> ID="1">10.1237> ID="2">9403 60 10> ID="3">Houten meubelen van de soort gebruikt in eet- en zitkamers> ID="4">Zuid-Afrika> ID="5">2 637 000""

BIJLAGE II

"" ID="1">2519 90 10> ID="2">Magnesiumoxyde, ander dan gebrand natuurlijk magnesiumcarbonaat"> ID="1">2522> ID="2">Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxyde en calciumhydroxyde bedoeld bij post 2825"> ID="1">2523> ID="2">Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd"> ID="1">ex 2704 00> ID="2">Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool, met uitzondering van de produkten vallende onder de posten 2704 00 19 en 2704 00 30"> ID="1">2707 10 10> ID="2">Benzol, bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof"> ID="1">2707 20 10> ID="2">Toluol, bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof"> ID="1">2707 30 10> ID="2">Xylol, bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof"> ID="1">2707 50 10> ID="2">Andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen die, distillatieverliezen inbegrepen, voor 65 % of meer van hun volume overdistilleren bij 250 °C of lager, bepaald volgens de methode ASTM D 86, bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof"> ID="1">2707 60 00> ID="2">Fenolen"> ID="1">2707 91 00> ID="2">Creosootolie"> ID="1">2707 99 11> ID="2">Ruwe lichte oliën die voor 90 % of meer van hun volume overdistilleren bij 200 °C of lager"> ID="1">2707 99 19"> ID="1">2707 99 50> ID="2">Teeroliebasen"> ID="1">2707 99 99> ID="2">Andere"> ID="2">Lichte oliën:"> ID="1">2710 00 11> ID="2"> bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan"> ID="1">2710 00 15> ID="2"> bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 00 11"> ID="2">Halfzware oliën:"> ID="1">2710 00 41> ID="2"> bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan"> ID="1">2710 00 45> ID="2"> bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 00 41"> ID="2">Gasolie:"> ID="1">2710 00 61> ID="2"> bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan"> ID="1">2710 00 65> ID="2"> bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 00 61"> ID="2">Stookolie:"> ID="1">2710 00 71> ID="2"> bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan"> ID="1">2710 00 72> ID="2"> bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 00 71"> ID="1">2711> ID="2">Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen, met uitzondering van de produkten van post 2711 12 19"> ID="1">2712> ID="2">Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, "slack wax", ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen produkten, ook indien gekleurd"> ID="2">Andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen:"> ID="1">2713 90 90> ID="2"> andere"> ID="1">2715 00 00> ID="2">Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijke bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bij voorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt ( "cut-back"))"> ID="1">2809> ID="2">Difosforpentaoxyde (fosforzuuranhydride); fosforzuur en polyfosforzuren"> ID="1">2833> ID="2">Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten)"> ID="1">ex 2844 30 11> ID="2">Cermets, andere dan ruwe cermets, afvallen en resten"> ID="1">ex 2844 30 51> ID="2">Cermets, andere dan ruwe cermets, afvallen en resten"> ID="1">2901 10 10> ID="2">Verzadigde acyclische koolwaterstoffen, bestemd om te worden gebruikt als brandstof"> ID="1">2926 20 00> ID="2"> 1-cyaanguanidine (dicyaandiamide)"> ID="1">2926 90> ID="2"> andere"> ID="1">2934> ID="2">Andere heterocyclische verbindingen"> ID="1">ex 2936> ID="2">Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd (natuurlijke concentraten daaronder begrepen), alsmede derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als vitaminen worden gebruikt, ook indien deze stoffen onderling zijn vermengd of in oplossing zijn gebracht, met uitzondering van de produkten van de posten 2936 22 00, 2936 27 00, 2936 28 00 en 2936 29 90"> ID="1">ex 2937> ID="2">Hormonen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd; derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt; andere steroïden die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt, met uitzondering van de produkten van de posten 2937 21 00 en 2937 29 10"> ID="1">ex 2939> ID="2">Plantaardige alkaloïden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan, met uitzondering van de produkten van post 2939 90 11"> ID="1">ex 2941> ID="2">Antibiotica, met uitzondering van de produkten van de posten 2941 30 00 en 2941 40 00"> ID="1">ex hoofdstuk 30> ID="2">Farmaceutische produkten, met uitzondering van de produkten van de posten 3001 20 10, 3001 90 10, 3001 90 91, 3002 10 95 en 3002 90 10"> ID="1">3203 00 90> ID="2">Kleurstoffen van plantaardige oorsprong en preparaten op basis daarvan"> ID="1">hoofdstuk 33> ID="2">Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische produkten"> ID="1">ex hoofdstuk 34> ID="2">Zeep, organische tensioactieve produkten, wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrande gips, met uitzondering van de produkten van de posten 3402 en 3403"> ID="2">Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al dan niet geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vastgelegd:"> ID="2"> met een breedte van 35 mm of meer:"> ID="2"> andere:"> ID="1">3706 10 99> ID="2"> andere positieve"> ID="1">3706 90 51> ID="2"> filmjournaals"> ID="2"> andere, met een breedte:"> ID="1">3706 90 91> ID="2"> van minder dan 10 mm"> ID="1">3706 90 99> ID="2"> van 10 mm of meer"> ID="1">3806> ID="2">Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie van colofonium; gesmolten harsen"> ID="1">3808> ID="2">Insektendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke produkten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers"> ID="1">3812> ID="2">Bereide rubbervulcanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxydanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof"> ID="1">3815> ID="2">Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, elders genoemd noch elders onder begrepen"> ID="1">3822 00 00> ID="2">Reageermiddelen van gemengde samenstelling voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006"> ID="1">3823> ID="2">Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; residuen van de chemische of aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen"> ID="1">4206> ID="2">Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van blazen of van pezen"> ID="1">4302 30> ID="2">Samengevoegde pelterijen"> ID="1">4303> ID="2">Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont"> ID="1">4404> ID="2">Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; hout, ruw bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor wandelstokken, voor paraplu's, voor gereedschapsstelen en dergelijke; spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke"> ID="1">4405 00 00> ID="2">Houtwol; houtmeel"> ID="1">ex 4407> ID="2">Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm, met uitzondering van de produkten van de posten 4407 10 71, 4407 10 91, 4407 10 93, 4407 10 99, 4407 21 60, 4407 21 70, 4407 21 80, 4407 22 60, 4407 22 80, 4407 23 90, 4407 91 90, 4407 92 90, 4407 99 91, 4407 99 93 en 4407 99 99"> ID="1">ex 4408> ID="2">Fineer en hout in platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout (ook indien aaneengevoegd), alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van niet meer dan 6 mm, met uitzondering van de produkten van de posten 4408 10 91 en 4408 90 91"> ID="1">4414 00> ID="2">Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke"> ID="1">4416 00> ID="2">Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen"> ID="1">4417 00> ID="2">Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en schoenspanners, van hout"> ID="1">4418 50 00> ID="2">Dakspanen ( "shingles" en "shakes")"> ID="1">ex 4419> ID="2">Tafel- en keukengerei van hout, met uitzondering van de produkten van post 4419 00 10"> ID="1">ex 4420> ID="2">Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etui's voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout; ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94, met uitzondering van de produkten van de posten 4420 90 11 en 4420 90 19"> ID="2">Andere houtwaren:"> ID="1">4421 10 00> ID="2"> kleerhangers"> ID="2"> andere:"> ID="2"> andere:"> ID="1">4421 90 91> ID="2"> van vezelplaat"> ID="1">4502 00 00> ID="2">Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, dan wel in vierkante of rechthoekige blokken, platen, bladen, vellen en strippen (blokjes met scherpe kanten voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen)"> ID="1">4503> ID="2">Werken van natuurkurk"> ID="1">ex 4504> ID="2">Geagglomereerde kurk (met of zonder bindmiddel) en werken daarvan, met uitzondering van de produkten van post 4504 90 10"> ID="1">ex hoofdstuk 48> ID="2">Papier en karton, cellulose-, papier- en kartonwaren, met uitzondering van de posten 4804 41 10 en 4823 90 10"> ID="1">4903 00 00> ID="2">Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen"> ID="1">4905 10 00> ID="2">Globes"> ID="1">4907 00 10> ID="2">Postzegels, fiscale zegels en dergelijke:"> ID="2"> andere:"> ID="1">4907 00 99> ID="2"> andere"> ID="1">4908> ID="2">Decalcomanieën van alle soorten"> ID="1">4909 00> ID="2">Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe"> ID="1">4910 00 00> ID="2">Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen"> ID="1">ex 4911> ID="2">Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder begrepen, met uitzondering van de produkten van post 4911 91 10"> ID="1">ex hoofdstuk 65> ID="2">Hoofddeksels en delen daarvan, met uitzondering van de produkten van de posten 6502 00 00 en 6504 00 00"> ID="1">hoofdstuk 67> ID="2">Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar"> ID="1">hoofdstuk 68> ID="2">Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen"> ID="1">7202 99 19> ID="2">Ferrofosfor, bevattende 15 of meer gewichtspercenten fosfor"> ID="1">7205> ID="2">Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal"> ID="2">Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:"> ID="2"> bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:"> ID="2"> met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte:"> ID="1">7207 11 90> ID="2"> gesmeed"> ID="2"> andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede:"> ID="1">7207 12 90> ID="2"> gesmeed"> ID="2"> andere:"> ID="2"> met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:"> ID="1">7207 19 19> ID="2"> gesmeed"> ID="1">7207 19 90> ID="2"> andere"> ID="2"> bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof:"> ID="2"> met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte:"> ID="1">7207 20 19> ID="2"> gesmeed"> ID="2"> met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:"> ID="1">7207 20 59> ID="2"> gesmeed"> ID="1">ex 7207 20 90 * 90 (1)> ID="2"> andere"> ID="2">Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd, noch bekleed:"> ID="2"> andere:"> ID="1">7208 90 90> ID="2"> andere"> ID="2">Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst; niet geplateerd noch bekleed:"> ID="2"> andere:

"> ID="1">7209 90 90> ID="2"> andere"> ID="2">Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, niet geplateerd, noch bekleed:"> ID="2"> vertind:"> ID="2"> met een dikte van meer dan 0,5 mm:"> ID="1">7210 11 90> ID="2"> andere"> ID="2"> met een dikte van minder dan 0,5 mm:"> ID="1">7210 12 90> ID="2"> andere"> ID="2"> verlood:"> ID="1">7210 20 90> ID="2"> andere"> ID="2"> elektrolytisch verzinkt:"> ID="2"> van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:"> ID="1">7210 31 90> ID="2"> andere"> ID="2"> andere:"> ID="1">7210 39 90> ID="2"> andere"> ID="2"> op andere wijze verzinkt:"> ID="2"> gegolfd:"> ID="1">7210 41 90> ID="2"> andere"> ID="2"> andere:"> ID="1">7210 49 90> ID="2"> andere"> ID="2"> bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden:"> ID="1">7210 50 90> ID="2"> andere"> ID="2"> bekleed met aluminium:"> ID="1">7210 60 90> ID="2"> andere"> ID="2"> geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:"> ID="1">7210 70 90> ID="2"> andere"> ID="2"> andere:"> ID="1">7210 90 10> ID="2"> verzilverd, verguld, geplatineerd of geëmailleerd"> ID="2"> andere:"> ID="1">7210 90 90> ID="2"> andere"> ID="2">Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:"> ID="2"> enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:"> ID="2"> met een breedte van niet meer dan 500 mm:"> ID="2"> bevattende, minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:"> ID="1">7211 30 31> ID="2"> dynamoband of transformatorband"> ID="1">7211 30 39> ID="2"> andere"> ID="1">7211 30 50> ID="2"> bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof"> ID="2"> andere, enkel koud gewalst:"> ID="2"> bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:"> ID="2"> met een breedte van niet meer dan 500 mm:"> ID="2"> andere:"> ID="1">7211 41 95> ID="2"> dynamoband of transformatorband"> ID="1">7211 41 99> ID="2"> andere"> ID="2"> andere:"> ID="2"> met een breedte van niet meer dan 500 mm:"> ID="1">7211 49 91> ID="2"> bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof"> ID="2"> andere:"> ID="2"> met een breedte van meer dan 500 mm:"> ID="1">7211 90 19> ID="2"> andere"> ID="1">7211 90 90> ID="2"> met een breedte van niet meer dan 500 mm"> ID="2">Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:"> ID="2"> vertind:"> ID="2"> andere:"> ID="2"> met een breedte van meer dan 500 mm:"> ID="1">7212 10 93> ID="2"> andere"> ID="1">7212 10 99> ID="2"> met een breedte van niet meer dan 500 mm"> ID="2"> elektrolytisch verzinkt:"> ID="2"> van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:"> ID="2"> met een breedte van meer dan 500 mm:"> ID="1">7212 21 19> ID="2"> andere"> ID="2"> andere:"> ID="1">7212 21 90> ID="2"> met een breedte van niet meer dan 500 mm"> ID="2"> andere:"> ID="2"> met een breedte van meer dan 500 mm:"> ID="1">7212 29 19> ID="2"> andere"> ID="1">7212 29 90> ID="2"> met een breedte van niet meer dan 500 mm"> ID="2"> op andere wijze verzinkt:"> ID="2"> met een breedte van meer dan 500 mm:"> ID="1">7212 30 19> ID="2"> andere"> ID="1">7212 30 90> ID="2"> met een breedte van niet meer dan 500 mm"> ID="2"> geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:"> ID="2"> andere:"> ID="2"> met een breedte van meer dan 500 mm:"> ID="1">7212 40 93> ID="2"> andere"> ID="2"> met een breedte van niet meer dan 500 mm:"> ID="1">7212 40 95> ID="2"> bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden, gevernist"> ID="1">7212 40 98> ID="2"> andere"> ID="2"> op andere wijze bekleed:"> ID="2"> met een breedte van meer dan 500 mm:"> ID="1">7212 50 10> ID="2"> verzilverd, verguld, geplatineerd of geëmailleerd"> ID="2"> verlood:"> ID="1">7212 50 39> ID="2"> andere"> ID="2"> andere:"> ID="1">7212 50 59> ID="2"> andere"> ID="2"> met een breedte van niet meer dan 500 mm:"> ID="1">7212 50 71> ID="2"> vertind en bedrukt"> ID="1">7212 50 73> ID="2"> bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden"> ID="1">7212 50 75> ID="2"> verkoperd"> ID="1">7212 50 85> ID="2"> verlood"> ID="1">7212 50 91> ID="2"> vernikkeld of verchroomd"> ID="2"> bekleed met aluminium:"> ID="1">7212 50 93> ID="2"> bekleed met aluminium-zinklegeringen"> ID="1">7212 50 97> ID="2"> andere"> ID="1">7212 50 98> ID="2"> andere"> ID="2"> geplateerd:"> ID="2"> met een breedte van meer dan 500 mm:"> ID="1">7212 60 19> ID="2"> andere"> ID="2"> met een breedte van niet meer dan 500 mm:"> ID="2"> enkel aan het oppervlak bewerkt:"> ID="1">7212 60 93> ID="2"> andere"> ID="1">7212 60 99> ID="2"> andere"> ID="2">Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd:"> ID="1">7214 10 00> ID="2"> gesmeed"> ID="2">Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal:"> ID="1">7215 20> ID="2"> andere, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof"> ID="1">7215 30 00> ID="2"> andere, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof"> ID="2"> andere:"> ID="1">7215 90 90> ID="2"> andere"> ID="2">Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:"> ID="2"> bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof:"> ID="1">7217 31 00> ID="2"> niet bekleed, ook indien gepolijst"> ID="1">7217 32 00> ID="2"> verzinkt"> ID="1">7217 33 00> ID="2"> bekleed met andere onedele metalen"> ID="1">7217 39 00> ID="2"> andere"> ID="2">Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm:"> ID="2"> andere:"> ID="2"> met een dikte van niet meer dan 500 mm:"> ID="2"> enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begregen:"> ID="1">7220 90 39> ID="2"> andere"> ID="1">8402> ID="2">Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water"> ID="1">8403> ID="2">Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402"> ID="1">8404> ID="2">Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bij voorbeeld economisers of voorwarmers, oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor stoommachines"> ID="1">8405> ID="2">Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen"> ID="1">ex 8412> ID="2">Andere motoren en andere krachtmachines, met uitzondering van de produkten van de posten 8412 10 10, 8412 21 10, 8412 29 10, 8412 31 10, 8412 39 10, 8412 80 91 en 8412 90 10"> ID="1">ex 8413> ID="2">Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel; elevatoren voor vloeistoffen, met uitzondering van de produkten van de posten 8413 19 10, 8413 20 10, 8413 30 10, 8413 50 10, 8413 60 10, 8413 70 10, 8413 81 10 en 8413 91 10"> ID="1">ex 8414 51> ID="2">Andere tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde elektromotor met een vermogen van niet meer dan 125 W, met uitzondering van de produkten van de posten 8414 51 10 e 8414 59 10"> ID="1">ex 8414 59"> ID="1">8414 60 00> ID="2">Afzuigkappen waarvan de grootste horizontale zijde een afmeting heeft van niet meer dan 120 cm"> ID="1">ex 8414 90> ID="2">Delen, met uitzondering van de produkten van post 8414 90 10"> ID="1">ex 8415> ID="2">Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen, met uitzondering van de produkten van de posten 8415 81 10, 8415 82 10, 8415 83 10 en 8415 90 10"> ID="1">8416> ID="2">Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met verpoederde vaste brandstof of met gas; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen"> ID="1">8417> ID="2">Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval daaronder begrepen, niet elektrisch"> ID="1">ex 8419> ID="2">Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit, voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch, met uitzondering van de produkten van de posten 8419 50 10, 8419 81 10 en 8419 90 10"> ID="1">8420> ID="2">Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor"> ID="1">8421 11 00> ID="2">Melkontromers"> ID="1">8421 12 00> ID="2">Centrifuges voor wasgoed"> ID="1">ex 8421 21> ID="2">Toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, met uitzondering van de produkten van de posten 8421 21 10, 8421 23 10 en 8421 29 10"> ID="1">ex 8421 23"> ID="1">ex 8421 29"> ID="1">ex 8421 31> ID="2">Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen, met uitzondering van de produkten van de posten 8421 31 10 en 8421 39 10"> ID="1">ex 8421 39"> ID="1">8421 91 00> ID="2">Delen"> ID="1">8421 99 00"> ID="1">8422> ID="2">Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten, capsuleren of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergingsmiddelen; andere verpakkingsmachines; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken"> ID="1">8423> ID="2">Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begregen, doch met uitzondering van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten"> ID="1">ex 8424> ID="2">Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke toestellen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen, met uitzondering van de produkten van post 8424 10 10

"> ID="1">ex 8425> ID="2">Takels, lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en vijzels, met uitzondering van de produkten van de posten 8425 11 10, 8425 19 10, 8425 31 10, 8425 39 10, 8425 42 10 en 8425 49 10"> ID="1">ex 8426> ID="2">Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan, met uitzondering van de produkten van post 8426 99 10"> ID="1">ex 8428> ID="2">Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere machines en toestellen voor het hanteren van goederen (bij voorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen), met uitzondering van de produkten van de posten 8428 10 10, 8428 20 10, 8428 33 10, 8428 39 10 en 8428 90 10"> ID="1">8429> ID="2">Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapepootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht"> ID="1">8430> ID="2">Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers"> ID="1">8431> ID="2">Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430"> ID="1">8432> ID="2">Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, woor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem; rollers voor gras- en sportvelden"> ID="1">8433> ID="2">Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwprodukten, stro- en veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaichines; machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwprodukten, andere dan die bedoeld bij post 8437"> ID="1">8434> ID="2">Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven"> ID="1">8435> ID="2">Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het bereiden van wijn, van appeldrank, van vruchtesap of van dergelijke dranken"> ID="1">8436> ID="2">Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt"> ID="1">8437> ID="2">Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten; machines en toestellen voor de meelindustrie of voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde peulgroenten, andere dan machines en toestellen die in het boerenbedrijf worden gebruikt"> ID="1">8438> ID="2">Machines en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk, voor de industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken, andere dan machines en toestellen voor de extractie of de bereiding van dierlijke of van vaste plantaardige vetten of oliën"> ID="1">8439> ID="2">Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton"> ID="1">8440> ID="2">Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daaronder begrepen"> ID="1">8441> ID="2">Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen"> ID="1">8442> ID="2">Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan gereedschapswerktuigen bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465) voor het lettergieten of het letterzetten, dan wel voor het maken van cliché's, drukplaten, drukcilinders en dergelijke; drukletters, cliché's, drukplaten, drukcilinders en dergelijke; lithografische stenen, blokken, platen en cilinders, geprepareerd voor het drukken (bij voorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)"> ID="1">8444 00> ID="2">Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het snijden van synthetische of kunstmatige textielstoffen"> ID="1">8445> ID="2">Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het spinnen, doubleren of twijnen en andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het spoelen, het opwinden (inslag-spoelmachines daaronder begrepen) of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, bindgaren en dergelijke) en machines voor het voorbereiden van textielgarens om te worden verwerkt op de machines bedoeld bij post 8446 of 8447"> ID="1">8446> ID="2">Weefgetouwen"> ID="1">8447> ID="2">Breimachines, naaibreimachines ( "stitch-bonding"-machines), guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule, van kant, van borduurwerk, van passementwerk, van vlechtwerk of van filetweefsel, alsmede machines voor het tuften"> ID="1">8448> ID="2">Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bij voorbeeld dobby's of schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen); delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze post of bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bij voorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spindoppen, schietspoelen, hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden, platinen, breimachinenaalden)"> ID="1">8449> ID="2">Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de afwerking van vilt of van gebonden textielvlies, zowel aan het stuk als in bepaalde vormen, machines en toestellen voor de vervaardiging van vilthoeden daaronder begrepen; hoedvormen"> ID="1">8453> ID="2">Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan naaimachines"> ID="1">8454> ID="2">Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen"> ID="1">8464> ID="2">Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische produkten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas"> ID="1">8465> ID="2">Gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten, lijmen of op andere wijze samenvoegen daaronder begrepen) voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen"> ID="1">8466> ID="2">Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465, daaronder begrepen werkstukhouders en gereedschapshouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage op gereedschapswerktuigen; gereedschapshouders voor handgereedschap van alle soorten"> ID="1">ex 8471> ID="2">Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen, met uitzondering van de produkten van de posten 8471 10 10, 8471 20 10, 8471 91 10, 8471 92 10 en 8471 93 10"> ID="1">ex 8473> ID="2">Delen en toebehoren (andere dan koffers, hoezen en dergelijke) waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen bedoeld bij de posten 8469 tot en met 8472, met uitzondering van de produkten van post 8473 10"> ID="1">8474> ID="2">Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen (poeders en pasta's daaronder begrepen); machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand"> ID="1">8475> ID="2">Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas; machines voor het vervaardigen van of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk"> ID="1">8476> ID="2">Verkoopautomaten (bij voorbeeld voor postzegels, voor sigaretten, voor levensmiddelen, voor dranken), geldwisselapparaten daaronder begrepen"> ID="1">8477> ID="2">Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van produkten van deze stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk"> ID="1">8478> ID="2">Machines en en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk"> ID="1">ex 8479> ID="2">Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk, met uitzondering van de produkten van de posten 8479 89 10 en 8479 90 10"> ID="1">8480> ID="2">Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof"> ID="1">8481> ID="2">Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen"> ID="1">8484> ID="2">Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen"> ID="1">8485> ID="2">Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektronische delen"> ID="1">8503> ID="2">Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines bedoeld bij post 8501 of 8502"> ID="1">ex 8507> ID="2">Elektrische accumulatoren, alsmede scheidplaten daarvoor, ook indien in vierkante of rechthoekige vorm, met uitzondering van de produkten van de posten 8507 10 10, 8507 20 10, 8507 30 10, 8507 40 10, 8507 80 10 en 8507 90 10"> ID="1">8509> ID="2">Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met ingebouwde elektromotor"> ID="1">8510> ID="2">Scheerapparaten en tondeuses, met ingebouwde elektromotor"> ID="1">ex 8511> ID="2">Elektrische ontstekings- en starttoestellen voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren (bij voorbeeld magneto's, dynamo-magneto's, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloeibougies, startmotoren); generatoren (bij voorbeeld dynamo's, alternatoren) en automatische schakelaars, die bij deze motoren worden gebruikt, met uitzondering van de produkten van de posten 8511 10 10, 8511 20 10, 8511 30 10, 8511 40 10, 8511 50 10 en 8511 80 10"> ID="1">8515> ID="2">Elektrische machines, apparaten en toestellen (met elektrisch verhit gas werkende daaronder begrepen) en machines, apparaten en toestellen werkend met laserstralen of met andere licht- of fotonenbundels, met ultrasone trillingen, met elektronenstralen, met magnetische impulsen of met plasmastraal, voor het solderen of voor het lassen, ook indien geschikt voor het snijden; elektrische maschines, apparaten en toestellen voor het warm verspuiten van metaal of van gesinteerde metaalcarbiden"> ID="1">8517> ID="2">Elektrische toestellen voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie, die voor het overseinen met draaggolf daaronder begrepen"> ID="2">Toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden en andere toestellen voor het opnemen van geluid, ook indien uitgerust voor het weergeven van geluid:"> ID="2"> andere:"> ID="1">ex 8520 90 90> ID="2"> andere dan filmapparaten voor het opnemen van geluid"> ID="1">ex 8522> ID="2">Delen en toebehoren van toestellen en apparaten bedoeld bij de posten 8519 tot en met 8521, met uitzondering van de produkten van post 8522 90 10

"> ID="1">8530> ID="2">Elektrische signaaltoestellen (andere dan die voor de overbrenging van berichten) veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens of voor vliegvelden (andere dan die bedoeld bij post 8608)"> ID="1">8536> ID="2">Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (bij voorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers), lamp- en buishouders, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van niet meer dan 1 000 V"> ID="1">8538> ID="2">Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij post 8535, 8536 of 8537"> ID="1">8539> ID="2">Elektrische gloeilampen en -buizen en elektrische gasontladingslampen en -buizen, "sealed beam"-lampen en lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen daaronder begrepen; booglampen"> ID="1">ex 8543> ID="2">Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk, met uitzondering van de produkten van de posten 8543 80 10 en 8543 90 10"> ID="1">ex 8544> ID="2">Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt - zogenaamd emaildraad - of anodisch geoxydeerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optische-vezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken, met uitzondering van de produkten van post 8544 30 10"> ID="1">8545> ID="2">Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik"> ID="1">hoofdstuk 86> ID="2">Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer"> ID="1">8701> ID="2">Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709"> ID="1">8713> ID="2">Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewegingsmechanisme"> ID="1">ex hoofdstuk 88> ID="2">Luchtvaart en ruimtevaart, met uitzondering van de produkten van de posten 8801 10 10, 8801 90 10, 8802 11 10, 8802 12 10, 8802 20 10, 8802 30 10, 8802 40 10, 8803 10 10, 8803 20 10, 8803 30 10, 8803 90 91 en 8805 20 10"> ID="1">9001> ID="2">Optische vezels en optische-vezelbundels; optische-vezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas"> ID="1">9003> ID="2">Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan"> ID="1">9004> ID="2">Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen"> ID="1">9010> ID="2">Apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria (apparaten voor het projecteren van schakelingspatronen op lichtgevoelig halfgeleider-materiaal daaronder begrepen), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; negatoscopen; projectieschermen"> ID="1">9017> ID="2">Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bij voorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschrijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bij voorbeeld maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk"> ID="1">9018> ID="2">Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen"> ID="1">9019> ID="2">Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aërosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen"> ID="1">ex 9020 00> ID="2">Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters, met uitzondering van de produkten van post 9020 00 10"> ID="1">9021> ID="2">Orthopedische artikelen en toestellen, daaronder begrepen medisch-chirurgische gordels en banden, alsmede krukken; breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel; prothesen; hoorapparaten voor hardhorigen en andere voor het verhelpen en verlichten van gebreken of van kwalen dienende apparatuur, die door de patiënt in de hand wordt gehouden of op andere wijze wordt gedragen, dan wel wordt ingeplant"> ID="1">9022> ID="2">Roentgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- of gammastralen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenkundig gebruik, daaronder begrepen toestellen voor radiografiie of voor radiotherapie, voor het gebruik in of met vorengenoemde toestellen bestemde roentgenbuizen en andere roentgenstraalgeneratoren, spanningsgeneratoren, bedieningslessenaars, schermen, tafels, stoelen en dergelijke artikelen voor onderzoek of behandeling"> ID="1">9023 00> ID="2">Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor het geven van demonstraties (bij voorbeeld voor onderwijs of voor tentoonstellingen), niet bruikbaar voor andere doeleinden"> ID="1">9024> ID="2">Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bij voorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof)"> ID="1">ex 9025> ID="2">Densimeters, areometers, vochtmeters en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten (met uitzondering van de produkten van de posten 9025 11 10, 9025 19 10, 9025 20 10, 9025 80 10 en 9025 90 10)"> ID="1">ex 9026> ID="2">Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bij voorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij de posten 9014, 9015, 9028 of 9032, met uitzondering van de produkten van de posten 9026 10 10, 9026 20 10, 9026 80 10 en 9026 90 10"> ID="1">9027> ID="2">Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bij voorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning van dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen"> ID="1">9028> ID="2">Verbruiksmeters en produktiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen"> ID="1">ex 9029> ID="2">Toerentellers, produktietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015; stroboscopen, met uitzondering van de produkten van de posten 9029 10 10, 9029 20 10 en 9029 90 10"> ID="1">ex 9030> ID="2">Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, roentgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen, met uitzondering van de produkten van de posten 9030 10 10, 9030 20 10, 9030 31 10, 9030 39 10, 9030 40 10, 9030 81 10, 9030 89 10 en 9030 90 10"> ID="1">ex 9031> ID="2">Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen, met uitzondering van de produkten van de posten 9031 80 10 en 9031 90 10"> ID="1">ex 9032> ID="2">Automatische regelaars, met uitzondering van de produkten van de posten 9032 10 10, 9032 20 10, 9032 81 10, 9032 89 10 en 9032 90 10"> ID="1">9402> ID="2">Meubelen voor geneeskundig, voor chirurgisch, voor tandheelkundig of voor veeartsenijkundig gebruik (bij voorbeeld operatietafels, onderzoektafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, tandartsstoelen); kappersstoelen en dergelijke stoelen, met draai-, hef- en verstelinrichting; delen van voornoemde artikelen"> ID="1">9403 80 00> ID="2">Meubelen van andere stoffen, teen, rotting en bamboe daaronder begrepen"> ID="1">9406 00> ID="2">Geprefabriceerde bouwwerken"> ID="1">9501 00> ID="2">Speelgoed op wielen, waarop of waarin door kinderen wordt gereden (bij voorbeeld driewielers, autopeds, pedaalauto's); poppewagens"> ID="1">9502> ID="2">Poppen, zijnde nabootsingen van de mens"> ID="1">9504> ID="2">Artikelen voor gezelschapsspellen, daaronder begrepen spellen met motor of met drijfwerk, biljarten, speciale tafels voor casinospellen en automatische bowlinginstallaties"> ID="1">ex 9506> ID="2">Artikelen en materieel voor lichaamsoefeningen, voor gymnastiek, voor atletiek, voor andere sporten (tafeltennis daaronder begrepen) of voor openluchtspelen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; zwembaden en speelbadjes, met uitzondering van de produkten van de posten 9506 69 10 en 9506 99 10"> ID="1">9507> ID="2">Hengelstokken, vishaken en andere hengelbenodigdheden; schepnetjes voor alle doeleinden; lokvogels (andere dan die bedoeld bij post 9208 of 9705) en dergelijke jachtbenodigdheden"> ID="1">ex hoofdstuk 96> ID="2">Diverse werken, met uitzondering van de produkten van de posten 9601 90, 9603 29, 9603 30, 9603 40 10 en 9603 90 91"">

(1) Taric-code.