Home

Verordening (EG) nr. 2179/94 van de Commissie van 6 september 1994 tot vaststelling van specifieke maatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 220/94, (EG) nr. 1018/94, (EG) nr. 1066/94, (EG) nr. 1067/94, (EG) nr. 1323/94, (EG) nr. 1491/94 en (EG) nr. 1508/94 betreffende de verkoop van rundvlees uit de voorraden van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk

Verordening (EG) nr. 2179/94 van de Commissie van 6 september 1994 tot vaststelling van specifieke maatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 220/94, (EG) nr. 1018/94, (EG) nr. 1066/94, (EG) nr. 1067/94, (EG) nr. 1323/94, (EG) nr. 1491/94 en (EG) nr. 1508/94 betreffende de verkoop van rundvlees uit de voorraden van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk

Verordening (EG) nr. 2179/94 van de Commissie van 6 september 1994 tot vaststelling van specifieke maatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 220/94, (EG) nr. 1018/94, (EG) nr. 1066/94, (EG) nr. 1067/94, (EG) nr. 1323/94, (EG) nr. 1491/94 en (EG) nr. 1508/94 betreffende de verkoop van rundvlees uit de voorraden van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk

Publicatieblad Nr. L 233 van 07/09/1994 blz. 0011 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 61 blz. 0030
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 61 blz. 0030


VERORDENING (EG) Nr. 2179/94 VAN DE COMMISSIE van 6 september 1994 tot vaststelling van specifieke maatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 220/94, (EG) nr. 1018/94, (EG) nr. 1066/94, (EG) nr. 1067/94, (EG) nr. 1323/94, (EG) nr. 1491/94 en (EG) nr. 1508/94 betreffende de verkoop van rundvlees uit de voorraden van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1884/94 (2), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat krachtens de Verordeningen (EG) nr. 220/94 (3), (EG) nr. 1018/94 (4), (EG) nr. 1066/94 (5), (EG) nr. 1067/94 (6), (EG) nr. 1323/94 (7), (EG) nr. 1491/94 (8) en (EG) nr. 1508/94 (9) van de Commissie is overgegaan tot de verkoop van rundvlees uit de voorraden van de interventiebureaus van verschillende Lid-Staten; dat bepaalde hoeveelheden nog niet zijn overgenomen of daadwerkelijk afgehaald door de betrokken kopers; dat deze hoeveelheden, voor zover zij komen uit de interventievoorraden van het Verenigd Koninkrijk, niet meer in aanmerking komen voor verzending van het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk naar andere Lid-Staten in verband met de strengere veterinaire voorschriften die zijn vastgesteld bij Beschikking 94/474/EG van de Commissie van 27 juli 1994 betreffende bepaalde beschermende maatregelen ten aanzien van boviene spongiforme encefalopathie en tot intrekking van de Beschikkingen 89/469/EEG en 90/200/EEG (10); dat zich ook voor de uitvoer van het betrokken vlees naar derde landen problemen kunnen voordoen; dat, om te voorkomen dat deze nieuwe situatie economisch nadeel oplevert voor de betrokken kopers, specifieke maatregelen moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 1067/94 en (EG) nr. 1491/94 verkocht rundvlees in de Gemeenschap moet worden verwerkt; dat aan de kopers bijgevolg de keuze moet worden gelaten tussen het annuleren van de contracten en het vrijgeven van de zekerheden, en een verlenging van de in vorengenoemde verordeningen vastgestelde termijnen voor overname en verwerking van het vlees met drie maanden;

Overwegende dat het in het kader van Verordening (EG) nr. 1018/94 verkochte vlees moet worden geleverd aan de Canarische eilanden; dat het bijgevolg dienstig is de kopers in de gelegenheid te stellen om te vragen de contracten te annuleren en de zekerheden vrij te geven;

Overwegende dat het in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 220/94, (EG) nr. 1066/94 en (EG) nr. 1508/94 verkochte rundvlees moet worden uitgevoerd naar derde landen; dat voor het in het kader van Verordening (EG) nr. 1323/94 verkochte vlees geen beperkingen ten aanzien van het gebruik zijn vastgesteld; dat, voor zover dat van de kopers kan worden verwacht, zij de mogelijkheid moeten krijgen om, indien zij problemen ondervinden in verband met de nieuwe veterinaire voorschriften voor het in de handel brengen van het produkt binnen of buiten de Gemeenschap, alternatieve afzetmogelijkheden te zoeken; dat het bijgevolg dienstig is te voorzien in een verlenging van de in vorengenoemde verordeningen vastgestelde termijnen voor overname en uitvoer van het vlees met drie maanden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Indien in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 1018/94, (EG) nr. 1067/94 en (EG) nr. 1491/94 door het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk aan een marktdeelnemer rundvlees is verkocht:

- dat hij nog niet heeft overgenomen of daadwerkelijk bij het betrokken koelhuis heeft afgehaald, en

- dat krachtens de bepalingen van Beschikking 94/474/EG niet mag worden geleverd aan de op grond van artikel 2, lid 1, onder b), van de Verordeningen (EG) nr. 1067/94 en (EG) nr. 1491/94 in het bod aangegeven verwerkende inrichtingen, noch aan de Canarische eilanden zoals is bepaald in Verordening (EG) nr. 1018/94,

kan de betrokkene, indien hij erom verzoekt,

a) voor de in de Verordeningen (EG) nr. 1067/94 en (EG) nr. 1491/94 bedoelde hoeveelheden, aanspraak maken op verlenging van de in vorengenoemde verordeningen vastgestelde termijnen voor overname en verwerking van het vlees met drie maanden, dan wel op annulering van de verkoopcontracten en het vrijgeven van de gestelde zekerheden, en eventueel op de terugbetaling van de betaalde aankoopprijs;

b) voor de in Verordening (EG) nr. 1018/94 bedoelde hoeveelheden, aanspraak maken op annulering van de gesloten verkoopcontracten en het vrijgeven van de gestelde zekerheden en, eventueel, op terugbetaling van de betaalde aankoopprijs.

2. Het in lid 1 bedoelde verzoek wordt aan het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk gezonden. Het gaat vergezeld van:

a) een verklaring van de koper waarbij hij afziet van al zijn rechten met betrekking tot de betrokken hoeveelheden, en

b) een door de veterinaire autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk afgegeven certificaat waarin staat dat, overeenkomstig het bepaalde in Beschikking 94/474/EG, de betrokken hoeveelheden niet mogen worden geleverd aan de op grond van artikel 2, lid 1, onder b), van de Verordeningen (EG) nr. 1067/94 en (EG) nr. 1491/94 in het bod genoemde verwerkende inrichtingen, noch aan de Canarische eilanden.

3. Deze verordening laat de in de Verordeningen (EG) nr. 1067/94 en (EG) nr. 1491/94 vastgestelde bepalingen met betrekking tot de overname en de verwerking van de betrokken hoeveelheden onverlet.

Artikel 2

De termijnen voor overname en uitvoer van rundvlees uit de voorraden van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk, dat in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 220/94, (EG) nr. 1066/94, (EG) nr. 1323/94 en (EG) nr. 1508/94 is toegewezen of verkocht, worden verlengd met drie maanden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 september 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 197 van 30. 7. 1994, blz. 27.

(3) PB nr. L 28 van 2. 2. 1994, blz. 12.

(4) PB nr. L 112 van 3. 5. 1994, blz. 5.

(5) PB nr. L 117 van 7. 5. 1994, blz. 7.

(6) PB nr. L 117 van 7. 5. 1994, blz. 11.

(7) PB nr. L 144 van 9. 6. 1994, blz. 3.

(8) PB nr. L 161 van 29. 6. 1994, blz. 14.

(9) PB nr. L 162 van 30. 6. 1994, blz. 27.

(10) PB nr. L 194 van 29. 7. 1994, blz. 96.