Home

Verordening (EG) nr. 2284/94 van de Commissie van 20 september 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2839/93 betreffende de bijzondere verkoop van interventieboter voor uitvoer naar de Republieken die als gevolg van de ontbinding van de Sowjetunie zijn ontstaan

Verordening (EG) nr. 2284/94 van de Commissie van 20 september 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2839/93 betreffende de bijzondere verkoop van interventieboter voor uitvoer naar de Republieken die als gevolg van de ontbinding van de Sowjetunie zijn ontstaan

Verordening (EG) nr. 2284/94 van de Commissie van 20 september 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2839/93 betreffende de bijzondere verkoop van interventieboter voor uitvoer naar de Republieken die als gevolg van de ontbinding van de Sowjetunie zijn ontstaan

Publicatieblad Nr. L 248 van 23/09/1994 blz. 0006 - 0006
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 61 blz. 0065
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 61 blz. 0065


VERORDENING (EG) Nr. 2284/94 VAN DE COMMISSIE van 20 september 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2839/93 betreffende de bijzondere verkoop van interventieboter voor uitvoer naar de Republieken die als gevolg van de ontbinding van de Sowjetunie zijn ontstaan

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1880/94 (2), en met name op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2839/93 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1653/94 (4), voorziet in het beschikbaar stellen aan handelaren van boter uit openbare opslag en het houden van openbare inschrijvingen om, met name, de minimumprijs vast te stellen voor die boter die bestemd is om in ongewijzigde staat te worden uitgevoerd naar de Republieken die als gevolg van de ontbinding van de Sowjetunie zijn ontstaan; dat in artikel 1 van de genoemde verordening is bepaald dat de te koop aangeboden boter vóór 1 januari 1992 door het interventiebureau moet zijn ingeslagen;

Overwegende dat, rekening houdende met de ontwikkeling van de botervoorraden en de beschikbare hoeveelheden moet worden bepaald dat ook boter mag worden verkocht die vóór 1 februari 1992 is ingeslagen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2839/93 wordt de datum "1 januari 1992" vervangen door "1 februari 1992".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 september 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 197 van 30. 7. 1994, blz. 21.

(3) PB nr. L 260 van 19. 10. 1993, blz. 8.

(4) PB nr. L 174 van 8. 7. 1994, blz. 17.