Home

VERORDENING (EG) Nr. 2428/94 VAN DE COMMISSIE van 6 oktober 1994 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2175/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector verwerkte groenten en fruit, en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 oktober tot en met 30 november 1994

VERORDENING (EG) Nr. 2428/94 VAN DE COMMISSIE van 6 oktober 1994 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2175/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector verwerkte groenten en fruit, en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 oktober tot en met 30 november 1994

VERORDENING (EG) Nr. 2428/94 VAN DE COMMISSIE van 6 oktober 1994 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2175/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector verwerkte groenten en fruit, en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 oktober tot en met 30 november 1994

Publicatieblad Nr. L 259 van 07/10/1994 blz. 0008 - 0009


VERORDENING (EG) Nr. 2428/94 VAN DE COMMISSIE van 6 oktober 1994 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2175/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector verwerkte groenten en fruit, en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 oktober tot en met 30 november 1994

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Canarische eilanden (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1974/93 van de Commissie (2), en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende dat de hoeveelheden produkt waarvoor de specifieke voorzieningsregeling geldt, worden bepaald aan de hand van behoeftenramingen die periodiek worden opgesteld en in de loop van het verkoopseizoen op basis van de essentiële behoeften van de markten en rekening houdend met de plaatselijke produktie en de traditionele handelsstromen kunnen worden herzien;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2175/92 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1848/94 (4), de bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met verwerkte groenten en fruit zijn vastgesteld, en met name de voorzieningsbalans met de hoeveelheden waarvoor in de periode van 1 juli tot en met 30 september 1994 deze specifieke regeling geldt;

Overwegende dat het, in afwachting van de gevolgen te trekken uit het onderzoek van de aanvullende, door de bevoegde autoriteiten te verstrekken gegevens en ten einde de continuïteit van de specifieke voorzieningsregeling te waarborgen, dienstig is de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 bedoelde balans vast te stellen voor een periode van twee maanden op basis van de voor het verkoopseizoen 1993/1994 vastgestelde hoeveelheden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2175/92 wordt vervangen door bijlage I in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 oktober 1994.

Voor de Commissie René STEICHEN Lid van de Commissie

BIJLAGE

"BIJLAGE I Balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten, voor de periode van 1 oktober tot en met 30 november 1994 >RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE

"BIJLAGE I Balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten, voor de periode van 1 oktober tot en met 30 november 1994 >RUIMTE VOOR DE TABEL>