Home

VERORDENING (EG) Nr. 2609/94 VAN DE COMMISSIE van 26 oktober 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op langoestine door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk

VERORDENING (EG) Nr. 2609/94 VAN DE COMMISSIE van 26 oktober 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op langoestine door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk

VERORDENING (EG) Nr. 2609/94 VAN DE COMMISSIE van 26 oktober 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op langoestine door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk

Publicatieblad Nr. L 279 van 28/10/1994 blz. 0004 - 0004


VERORDENING (EG) Nr. 2609/94 VAN DE COMMISSIE van 26 oktober 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op langoestine door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijke visserijbeleid (1), inzonderheid op artikel 21, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 3676/93 van de Raad van 21 december 1993 inzake de vaststelling van de voor 1994 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden, alsmede de bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften (2), quota vastlegt voor langoestine voor 1994;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van langoestine in de wateren van ICES-gebied VIIIc, door vaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk of die in Frankrijk zijn geregistreerd, het voor 1994 toegewezen quotum bereikt hebben; dat Frankrijk de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 7 oktober 1994; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van langoestine in de wateren van ICES-gebied VIIIc, door vaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk of die in Frankrijk zijn geregistreerd, wordt het aan Frankrijk voor 1994 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op langoestine in de wateren van ICES-gebied VIIIc, door vaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk of die in Frankrijk zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand welke door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 7 oktober 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 oktober 1994.

Voor de Commissie

Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 341 van 31. 12. 1993, blz. 1.