Home

Verordening (EG) nr. 2677/94 van de Commissie van 3 november 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2699/93 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, Polen, Hongarije en de voormalige Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

Verordening (EG) nr. 2677/94 van de Commissie van 3 november 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2699/93 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, Polen, Hongarije en de voormalige Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

Verordening (EG) nr. 2677/94 van de Commissie van 3 november 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2699/93 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, Polen, Hongarije en de voormalige Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

Publicatieblad Nr. L 285 van 04/11/1994 blz. 0009 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 62 blz. 0158
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 62 blz. 0158


VERORDENING (EG) Nr. 2677/94 VAN DE COMMISSIE van 3 november 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2699/93 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, Polen, Hongarije en de voormalige Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3491/93 van de Raad van 13 december 1993 houdende een aantal uitvoeringsbepalingen van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds (1), en met name op artikel 1,

Overwegende dat de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds (2) op 16 december 1991 in Brussel is ondertekend;

Overwegende dat als gevolg van een op 26 oktober 1994 ondertekende Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije (3) de bijlagen VIIIa, IXb en Xb van de Europa-Overeenkomst per 1 november 1994 zijn gewijzigd; dat het daarom nodig is deel A van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2699/93 van de Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3549/93 (5), te wijzigen en overgangsbepalingen vast te stellen voor de invoer van de produkten waarop deze wijzigingen betrekking hebben;

Overwegende dat de uitvoercertificaten voor de voor de tijdvakken van 1 juli tot en met 31 december 1994 beschikbare hoeveelheden reeds op basis van Verordening (EEG) nr. 2699/93 zijn afgegeven; dat, om een harmonieuze overgang op de nieuwe bepalingen te verzekeren en met name te bereiken dat de hoeveelheden die met de genoemde certificaten vanaf 1 november 1994 worden ingevoerd, in aanmerking komen voor de tot 60 % verhoogde korting op de heffing, moet worden voorzien in terugbetaling van de te veel betaalde bedragen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2699/93 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan lid 1 van artikel 2 wordt de volgende zin toegevoegd:

"De in bijlage I voor het tijdvak van 1 januari tot en met 30 juni 1995 vastgestelde hoeveelheden voor de groepen 4 en 7 worden evenwel in gelijke delen over elk van de twee kwartalen van dat tijdvak verdeeld.".

2. Deel A van bijlage I wordt vervangen door deel A van bijlage I bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Voor produkten van de in bijlage I vermelde groepen 1 en 2, die na 1 november 1994 worden ingevoerd met overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2699/93 afgegeven invoercertificaten met een met 50 % verlaagde heffing, worden de te veel betaalde bedragen aan de betrokken importeurs terugbetaald.

Artikel 3

De voor het kwartaal van 1 oktober tot en met 31 december 1994 toegewezen hoeveelheden en de voor het kwartaal van 1 januari tot en met 31 maart 1995 beschikbare hoeveelheden zijn in bijlage II bij de onderhavige verordening aangegeven.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 november 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 november 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 319 van 21. 12. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 347 van 31. 12. 1993, blz. 2.

(3) Nog niet bekendgemaakt in het Publikatieblad.

(4) PB nr. L 245 van 1. 10. 1993, blz. 88.

(5) PB nr. L 324 van 24. 12. 1993, blz. 8.

BIJLAGE I

"A. Produkten van oorsprong uit Hongarije

1. Verlaging van de heffing met 60 %

"(in ton)"" ASSV="05" ID="1">1> ID="2">0207 10 51> ASSV="05" ID="3">850> ASSV="05" ID="4">910> ASSV="05" ID="6">970"> ID="2">0207 10 55"> ID="2">0207 23 11"> ID="2">0207 10 59"> ID="2">0207 23 19"> ASSV="06" ID="1">2> ID="2">ex 0207 39 55 (1)()> ASSV="06" ID="3">850> ASSV="06" ID="4">910> ASSV="06" ID="6">970"> ID="2">ex 0207 43 15 (1)()"> ID="2">ex 0207 39 73 (1)()"> ID="2">ex 0207 43 53 (1)()"> ID="2">ex 0207 39 77 (1)()"> ID="2">ex 0207 43 63 (1)()"> ASSV="18" ID="1">3> ID="2">0207 10 71> ASSV="18" ID="3">15 000> ASSV="18" ID="4">16 100> ASSV="18" ID="6">17 300"> ID="2">0207 23 51"> ID="2">0207 10 79"> ID="2">0207 23 59"> ID="2">0207 39 53"> ID="2">0207 43 11"> ID="2">0207 39 61"> ID="2">0207 43 23"> ID="2">ex 0207 39 65 (2)()"> ID="2">ex 0207 43 31 (2)()"> ID="2">ex 0207 39 67 (2)()"> ID="2">ex 0207 43 41 (2)()"> ID="2">0207 39 71"> ID="2">0207 43 51"> ID="2">0207 39 75"> ID="2">0207 43 61"> ID="2">ex 0207 39 81 (2)()"> ID="2">ex 0207 43 71 (2)()"> ASSV="04" ID="1">4> ID="2">0207 10 15> ASSV="04" ID="3">14 000> ASSV="04" ID="4">oude verdeling> ASSV="04" ID="5">nieuwe verdeling"> ID="2">0207 21 10> ID="4">15 000> ID="5">waarvan 1 januari"> ID="2">0207 10 19> ID="5">t/m 30 juni 1995"> ID="2">0207 21 90"> ASSV="02" ID="1">5> ID="2">0207 39 21> ASSV="02" ID="3">4 400> ASSV="02" ID="4">4 700> ASSV="02" ID="5">4: 20 220 15 382,8> ASSV="02" ID="6">21 340"> ID="2">0207 41 41"> ASSV="02" ID="1">6> ID="2">0207 39 23> ASSV="02" ID="3">5 050> ASSV="02" ID="4">5 450"> ID="2">0207 41 51"> ASSV="02" ID="1">7> ID="2">0207 39 11> ASSV="02" ID="3">4 000> ASSV="02" ID="4">4 300> ASSV="02" ID="5">7 700 5 550> ASSV="02" ID="6">8 400"> ID="2">0207 41 10"> ASSV="02" ID="1">8> ID="2">0207 39 41> ASSV="02" ID="3">1 800> ASSV="02" ID="4">1 900> ASSV="02" ID="6">2 050"> ID="2">0207 42 41"> ASSV="02" ID="1">9> ID="2">0207 39 31> ASSV="02" ID="3">1 800> ASSV="02" ID="4">1 900> ASSV="02" ID="6">2 050"> ID="2">0207 42 10"> ID="1">10> ID="2">ex 0407 00> ID="3">1 250> ID="4">1 350> ID="6">1 450"> ID="1">11> ID="2">0408 91 10> ID="3">250> ID="4">270> ID="6">290""

>

(1)() Delen van eenden.

(2)() Delen van ganzen."

BIJLAGE II

"(in ton)"" ID="1">Hongarije> ID="2">1> ID="3">318,50> ID="4">136,50"> ID="2">2> ID="3">227,50> ID="4">227,50"> ID="2">4> ID="3">506,13"> ID="2">5> ID="3">702,56> ID="4">4: 7 691,40 "> ID="2">6> ID="3">759,25"> ID="2">7> ID="3">1 075,00> ID="4">2 775,00"> ID="2">8> ID="3">307,81> ID="4">838,44"> ID="2">9> ID="3">475,00> ID="4">475,00"> ID="2">10> ID="3">0,00> ID="4">1 012,50"> ID="2">11> ID="3">0,00> ID="4">202,50"> ID="1">Polen> ID="2">12> ID="3">420,00> ID="4">180,00"> ID="2">14> ID="3">0,00> ID="4">2 437,50"> ID="2">15> ID="3">0,00> ID="4">3 412,50"> ID="2">16> ID="3">100,00> ID="4">875,00"> ID="2">17> ID="3">0,00> ID="4">1 050,00"> ID="2">18> ID="3">0,00> ID="4">150,00"> ID="1">Tsjechische Republiek> ID="2">19> ID="3">70,00> ID="4">30,00"> ID="2">21> ID="3">288,44> ID="4">770,31"> ID="2">22> ID="3">0,00> ID="4">667,50"> ID="2">23> ID="3">0,00> ID="4">1 545,00"> ID="2">24> ID="3">0,00> ID="4">144,00"> ID="2">25> ID="3">316,00> ID="4">2 798,38"> ID="2">26> ID="3">0,00> ID="4">187,50"> ID="2">27> ID="3">0,00> ID="4">1 380,00"> ID="1">Slowaakse Republiek> ID="2">28> ID="3">0,00> ID="4">127,50"> ID="2">30> ID="3">0,00> ID="4">986,00"> ID="2">31> ID="3">0,00> ID="4">433,50"> ID="2">32> ID="3">0,00> ID="4">544,00"> ID="2">33> ID="3">0,00> ID="4">357,00"> ID="2">34> ID="3">0,00> ID="4">1 929,50"> ID="2">35> ID="3">0,00> ID="4">110,50"> ID="2">36> ID="3">0,00> ID="4">773,50">