Home

VERORDENING (EG) Nr. 2858/94 VAN DE COMMISSIE van 25 november 1994 tot vaststelling van de referentieprijs voor clementines voor het verkoopseizoen 1994/1995

VERORDENING (EG) Nr. 2858/94 VAN DE COMMISSIE van 25 november 1994 tot vaststelling van de referentieprijs voor clementines voor het verkoopseizoen 1994/1995

VERORDENING (EG) Nr. 2858/94 VAN DE COMMISSIE van 25 november 1994 tot vaststelling van de referentieprijs voor clementines voor het verkoopseizoen 1994/1995

Publicatieblad Nr. L 303 van 26/11/1994 blz. 0012 - 0013
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 63 blz. 0031
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 63 blz. 0031


VERORDENING (EG) Nr. 2858/94 VAN DE COMMISSIE van 25 november 1994 tot vaststelling van de referentieprijs voor clementines voor het verkoopseizoen 1994/1995

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2753/94 van de Commissie (2), en met name op artikel 27, lid 1,

Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks vóór het begin van het verkoopseizoen, referentieprijzen worden vastgesteld die voor de gehele Gemeenschap gelden;

Overwegende dat, in verband met de betekenis van de clementineproduktie in de Gemeenschap, voor dit produkt een referentieprijs dient te worden vastgesteld;

Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen geoogste clementines worden afgezet over een periode die zich uitstrekt van oktober tot en met 15 mei van het daaropvolgende jaar; dat de in het begin en op het einde van het verkoopseizoen op de markt gebrachte hoeveelheden slechts een betrekkelijk klein percentage vormen van de hoeveelheid die in het gehele verkoopseizoen wordt afgezet; dat bijgevolg slechts voor de periode van 1 december tot eind februari van het daaropvolgende jaar referentieprijzen moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de vaststelling van één enkele referentieprijs voor het gehele verkoopseizoen de meest geschikte oplossing wordt geacht in verband met de bijzondere kenmerken van de communautaire markt voor het betrokken produkt;

Overwegende dat krachtens artikel 23, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referentieprijzen worden vastgesteld op een peil dat gelijk is aan dat van het voorafgaande verkoopseizoen, verhoogd, na aftrek van het in lid 2 bis van bovengenoemd artikel bedoelde bedrag en van het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor het voorafgaande verkoopseizoen die op de communautaire produkten drukken vanaf de produktiegebieden tot de verbruikscentra van de Gemeenschap,

- met de ontwikkeling van de produktiekosten in de sector groenten en fruit, verminderd met de stijging van de produktiviteit,

- met het in lid 2 bis bedoelde bedrag,

- met het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor het betrokken verkoopseizoen;

dat het aldus verkregen peil evenwel niet hoger mag zijn dan het rekenkundig gemiddelde van de producentenprijzen van elke Lid-Staat, luidens bovengenoemd artikel 23, verhoogd met het in lid 2 bis bedoelde bedrag en met de vervoerkosten voor het betrokken verkoopseizoen, waarbij het aldus verkregen bedrag wordt verhoogd met de ontwikkeling van de produktiekosten, verminderd met de stijging van de produktiviteit; dat de referentieprijs voorts niet lager mag zijn dan de voor het voorafgaande verkoopseizoen geldende referentieprijs;

Overwegende dat de producentenprijzen gelijk zijn aan het gemiddelde van de prijzen die in de drie jaren voorafgaande aan de datum van vaststelling van de referentieprijs, voor een binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte produktie en die qua verpakking aan bepaalde eisen voldoen; dat voor de vaststelling van het gemiddelde voor elke representatieve markt de prijzen die, gelet op de op de betrokken markt geconstateerde normale schommelingen, uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen worden geacht, buiten beschouwing moeten worden gelaten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1994/1995 wordt de referentieprijs voor verse clementines van GN-code ex 0805 20 10, uitgedrukt in ecu per 100 kg nettogewicht, voor de produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpakking, als volgt vastgesteld:

van 1 december 1994

tot en met 28 februari 1995: 59,57.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 25 november 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 292 van 12. 11. 1994, blz. 3.