Home

VERORDENING (EG) Nr. 3109/94 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1588/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelprodukten, van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap, en, anderzijds, respectievelijk, Bulgarije en Roemenië

VERORDENING (EG) Nr. 3109/94 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1588/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelprodukten, van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap, en, anderzijds, respectievelijk, Bulgarije en Roemenië

VERORDENING (EG) Nr. 3109/94 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1588/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelprodukten, van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap, en, anderzijds, respectievelijk, Bulgarije en Roemenië

Publicatieblad Nr. L 328 van 20/12/1994 blz. 0045 - 0047
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0078
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0078


VERORDENING (EG) Nr. 3109/94 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1588/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelprodukten, van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap, en, anderzijds, respectievelijk, Bulgarije en Roemenië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3641/93 van de Raad van 20 december 1993 houdende bepaalde voorwaarden voor de toepassing van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds (1), en met name op artikel 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3642/93 van de Raad van 20 december 1993 houdende bepaalde voorwaarden voor de toepassing van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en Roemenië, anderzijds (2), en met name op artikel 1,

Overwegende dat de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds (3), op 8 maart 1993 in Brussel is ondertekend en op 31 december 1993 in werking is getreden en dat de Interimovereeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en Roemenië, anderzijds (4), op 1 februari 1993 in Brussel is ondertekend en op 1 mei 1993 in werking is getreden; dat bij die Interimovereenkomsten in een verlaging van de heffing bij de invoer van sommige kaassorten van GN-code 0406 is voorzien, welke verlaging evenwel slechts tot een bepaalde hoeveelheid geldt;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1588/94 van de Commissie (5) de bepalingen zijn vastgesteld voor de uitvoering van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten; dat de Interimovereenkomsten op 30 juni 1994 via een briefwisseling tussen de Gemeenschap en Bulgarije, respectievelijk, Roemenië (6) zijn gewijzigd, met name om bepaalde, voor 1993 vastgestelde contingenten en maxima te kunnen overdragen; dat die maatregelen nodig zijn om een compensatie te geven aan Roemenië voor de late toepassing van bepaalde in de Interimovereenkomst vastgestelde concessies op landbouwgebied en aan de Republiek Bulgarije voor de late inwerkingtreding van de Interimovereenkomst; dat derhalve Verordening (EG) nr. 1588/94 dient te worden aangepast;

Overwegende dat in de briefwisseling van 30 juni 1994 is bepaald dat de verhoging van de hoeveelheden voor de onder GN-code ex 0406 90 ingevoerde produkten over een op 1 juli 1994 ingaande periode van vijf jaar wordt gespreid; dat het derhalve noodzakelijk is die hoeveelheden vast te stellen voor de jaren tot en met 1998/1999; dat de hoeveelheden die voor 1997/1998 en voor 1998/1999 zijn vastgesteld, niet in de in het kader van de Interimovereenkomsten vast te stellen hoeveelheden waarvoor met ingang van 1997/1998 een verlaagde heffing zal gelden, zijn verdisconteerd;

Overwegende dat, om het handelsverkeer te vergemakkelijken, de in te voeren jaarlijkse hoeveelheden op kwartaalbasis in plaats van per halfjaar dienen te worden verdeeld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1588/94 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 komt te luiden:

"Artikel 2

Met ingang van 1 januari 1995 worden de in bijlage I aangegeven hoeveelheden als volgt over het jaar verdeeld:

- 25 % in de periode van 1 januari tot en met 31 maart,

- 25 % in de periode van 1 april tot en met 30 juni,

- 25 % in de periode van 1 juli tot en met 30 september,

- 25 % in de periode van 1 oktober tot en met 31 december.".

2. Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 333 van 31. 12. 1993, blz. 16.

(2) PB nr. L 333 van 31. 12. 1993, blz. 17.

(3) PB nr. L 323 van 23. 12. 1993, blz. 2.

(4) PB nr. L 81 van 2. 4. 1993, blz. 2.

(5) PB nr. L 167 van 1. 7. 1994, blz. 8.

(6) PB nr. L 178 van 12. 7. 1994, blz. 69 en 75.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

A. Roemeense kaassoorten

Voor de hoeveelheden die worden ingevoerd onder de in deze bijlage aangegeven GN-codes wordt de heffing met 60 % verlaagd.

"(in ton)"" ID="1">ex 0406 90 29> ID="2">Kashkaval Sacele (1)> ID="3">1 333,3> ID="4">1 433,3> ID="5">1 533,3> ID="6">133,3 (2)> ID="7">133,3 (2)"> ID="2">Kashkaval Penteleu (1)"> ID="2">Kashkaval Dalia (1)"> ID="2">Kashkaval afumat Vidraru (1)"> ID="2">Kashkaval afumat Fetesti (1)"> ID="1">ex 0406 90 86> ID="2">Brinza Moieciu (1)"> ID="1">ex 0406 90 87> ID="2">Brinza vaca (1)"> ID="1">ex 0406 90 88> ID="2">Brinza de burduf (1)"> ID="2">Brinza topita Carpati (1)""

>

B. Bulgaarse kaassoorten

Voor de hoeveelheden die worden ingevoerd onder de in deze bijlage aangegeven GN-codes wordt de heffing met 60 % verlaagd.

"(in ton)"" ID="1">ex 0406 90> ID="2">Gezouten kwark op basis van koemelk"> ID="3">2 233,3> ID="4">2 233,3> ID="5">2 233,3> ID="6">233,3 (3)> ID="7">233,3 (3)"> ID="1">ex 0406 90> ID="2">Kashkaval Vitosha op basis van koemelk""

>

(1) Uit koemelk.

(2) Exclusief en onverminderd de in het kader van de Interimovereenkomsten vast te stellen hoeveelheden waarvoor met ingang van 1997/1998 een verlaagde heffing geldt. (3) Exclusief en onverminderd de in het kader van de Interimovereenkomsten vast te stellen hoeveelheden waarvoor met ingang van 1997/1998 een verlaagde heffing geldt."