Home

Verordening (EG) nr. 3128/94 van de Commissie van 20 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3254/93 voor wat de specifieke regeling voor de voorziening met bepaalde soorten groenten en fruit ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee voor 1995 betreft

Verordening (EG) nr. 3128/94 van de Commissie van 20 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3254/93 voor wat de specifieke regeling voor de voorziening met bepaalde soorten groenten en fruit ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee voor 1995 betreft

Verordening (EG) nr. 3128/94 van de Commissie van 20 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3254/93 voor wat de specifieke regeling voor de voorziening met bepaalde soorten groenten en fruit ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee voor 1995 betreft

Publicatieblad Nr. L 330 van 21/12/1994 blz. 0045 - 0047
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0102
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0102


VERORDENING (EG) Nr. 3128/94 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3254/93 voor wat de specifieke regeling voor de voorziening met bepaalde soorten groenten en fruit ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee voor 1995 betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad van 19 juli 1993 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 822/94 van de Commissie (2), en met name op artikel 4,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2958/93 van de Commissie (3) de gemeenschappelijke toepassingsbepalingen zijn vastgesteld voor de specifieke regeling voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met bepaalde landbouwprodukten, alsmede de steunbedragen die voor de groep waartoe het eiland waar het produkt wordt afgezet, behoort, op grond van artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2019/93 voor de voorziening met deze produkten worden toegekend; dat op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2019/93 voor 1995 ramingsbalansen inzake de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met groenten en fruit van elders uit de Gemeenschap dienen te worden opgesteld;

Overwegende dat, om de met Verordening (EEG) nr. 2019/93 beoogde doelstelling van de voorzieningsregeling te bereiken, met name name de natuurlijke "handicap" van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee te verlichten zonder de ontwikkeling van de lokale produktie te belemmeren, dient te worden toegestaan dat sommige soorten groenten en fruit van oorsprong uit een van de kleinere eilanden in deze regeling worden opgenomen, op voorwaarde dat er aldaar van deze basisprodukten grotere hoeveelheden worden geproduceerd dan voor zijn specifieke behoeften noodzakelijk is; dat derhalve het bedrag van de forfaitaire steun voor de levering van deze produkten door andere kleinere eilanden in de Egeïsche Zee dient te worden bepaald;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 3254/93 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2747/94 (5), derhalve dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 3254/93 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2019/93 worden in de bijlagen I en II bij de onderhavige verordening de voor steun van de Gemeenschap in aanmerking komende hoeveelheden van de ramingsbalans inzake de voorziening met groeten en fruit vastgesteld.".

2. Artikel 2 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 2

De bij artikel 1, lid 1, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 2958/93 vastgestelde steun wordt eveneens toegekend voor:

- op het eiland Chios geoogste mandarijnen, voor maximaal 1 000 ton per jaar;

- op het eiland Naxos geoogste pootaardapelen van GN-code 0701 10 00 en consumptieaardappelen van de GN-codes 0701 90 51, 0701 90 59 en 0701 90 90, voor maximaal 4 000 ton per jaar;

- op het eiland Syros geoogste tomaten, voor maximaal 2 000 ton per jaar;

- op het eiland Syros geoogste courgettes, voor maximaal 300 ton per jaar,

die in het kader van de ramingsbalans naar een eiland van een van de in de bijlagen I en II bij genoemde verordening vermelde groepen worden verzonden.

Deze bepalingen geldt uitsluitend indien:

- van de bovengenoemde produkten op het eiland van oorsprong grotere hoeveelheden worden geproduceerd dan nodig is om de behoeften aldaar te dekken,

- voor de bovengenoemde produkten een certificaat van oorsprong is afgegeven.

Daartoe wordt in vak 24 van de in artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2958/93 bedoelde certificaataanvragen en steuncertificaten de vermelding "produkt van oorsprong van het eiland", gevolgd door de naam van het eiland waarvan het produkt afkomstig is, aangebracht.".

3. De bijlagen I en II worden vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 184 van 27. 7. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 95 van 14. 4. 1994, blz. 1.

(3) PB nr. L 267 van 28. 10. 1993, blz. 4.

(4) PB nr. L 293 van 27. 11. 1993, blz. 34.

(5) PB nr. L 290 van 11. 11. 1994, blz. 8.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

Ramingsbalans voor de kleinere eilanden van groep A (1) voor 1995

"(in ton)"" ID="1">Aardappelen> ID="2">0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90> ID="3">3 000"> ID="1">Groenten> ID="2">0702 t/m 0709 (2)()> ID="3">1 000"> ID="1">Verse citrusvruchten> ID="2">ex 0805"> ID="1">Druiven> ID="2">0806 10"> ID="1">Appelen> ID="2">0808 10 31 t/m 0808 10 89 "> ID="1">Peren> ID="2">0808 20 31 t/m 0808 20 39 "> ID="1">Abrikozen, kersen, perziken, pruimen en sleepruimen, vers> ID="2">0809> ID="3">2 000"> ID="1">Aardbeien> ID="2">0810 10"> ID="1">Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen)> ID="2">0807 10"> ID="1">Verse vijgen> ID="2">0804 20 10"> ID="1">Kiwi's> ID="2">0810 90 10""

>

BIJLAGE II

Ramingsbalans voor de kleinere eilanden van groep B (3) voor 1995

"(in ton)"" ID="1">Aardappelen> ID="2">0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90> ID="3">10 000"> ID="1">Groenten> ID="2">0702 t/m 0709 (4)()> ID="3">5 300"> ID="1">Verse citrusvruchten> ID="2">ex 0805"> ID="1">Druiven> ID="2">0806 10"> ID="1">Appelen> ID="2">0808 10 31 t/m 0808 10 89"> ID="1">Peren> ID="2">0808 20 31 t/m 0808 20 39"> ID="1">Abrikozen, kersen, perziken, pruimen en sleepruimen, vers> ID="2">0809> ID="3">7 518"> ID="1">Aardbeien> ID="2">0810 10"> ID="1">Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen)> ID="2">0807 10"> ID="1">Verse vijgen> ID="2">0804 20 10"> ID="1">Kiwi's> ID="2">0810 90 10""

>

(1) De kleinere eilanden van groep A zijn vermeld in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2958/93.

(2)() Met uitzondering van groenten van de GN-codes 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 (behalve eetbare pepers), 0709 90 31, 0709 90 39 en 0709 90 60. (3) De kleinere eilanden van groep B zijn vermeld in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2958/93.

(4)() Met uitzondering van groenten van de GN-codes 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 (behalve eetbare pepers), 0709 90 31, 0709 90 39 en 0709 90 60."