Home

Verordening (EG) nr. 3255/94 van de Commissie van 19 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3800/81 tot vaststelling van de indeling van de wijnstokrassen

Verordening (EG) nr. 3255/94 van de Commissie van 19 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3800/81 tot vaststelling van de indeling van de wijnstokrassen

Verordening (EG) nr. 3255/94 van de Commissie van 19 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3800/81 tot vaststelling van de indeling van de wijnstokrassen

Publicatieblad Nr. L 346 van 31/12/1994 blz. 0032 - 0056
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0167
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0167


VERORDENING (EG) Nr. 3255/94 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3800/81 tot vaststelling van de indeling van de wijnstokrassen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1891/94 (2), en met name op artikel 13, lid 5,

Overwegende dat de indeling van de wijnstokrassen die in de Gemeenschap mogen worden aangeplant, is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3800/81 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3369/92 (4), overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2389/89 van de Raad van 24 juli 1989 betreffende de algemene voorschriften inzake de indeling van de wijnstokrassen (5), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3577/90 (6);

Overwegende dat de geschiktheid van bepaalde wijnstokrassen voor de teelt van wijndruiven, na onderzoek overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2314/72 van de Commissie van 30 oktober 1972 houdende maatregelen betreffende het onderzoek naar de geschiktheid van wijnstokrassen voor de teelt (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2462/93 (8), voor het gehele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk en voor bepaalde Duitse, Italiaanse, Griekse en Spaanse administratieve eenheden toereikend is bevonden; dat deze wijnstokrassen voor de teelt van wijndruiven overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89 voor dat grondgebied en die eenheden in de lijst van voorlopig toegestane wijnstokrassen moeten worden opgenomen;

Overwegende dat het dienstig is de indeling van de wijndruivenrassen en de tafeldruivenrassen aan te vullen door in de lijst van voor het gehele Belgische grondgebied en voor sommige Duitse, Griekse, Italiaanse en Portugese administratieve eenheden toegestane, respectievelijk aanbevolen, wijnstokrassen bepaalde rassen op te nemen die sedert ten minste vijf jaar in de lijst voorkomen voor een aangrenzende administratieve eenheid en die dus aan de in artikel 11, lid 1, onder a), eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 2389/89 bepaalde voorwaarden voldoen;

Overwegende dat op grond van de ervaring als bewezen kan worden aangenomen dat de wijnen die zijn bereid uit druiven van bepaalde wijndruivenrassen en de druiven van bepaalde tafeldruivenrassen die sedert vijf jaar in de lijst van voor sommige Duitse, Italiaanse, Griekse, Spaanse en Portugese administratieve eenheden toegestane rassen voorkomen, kunnen worden beschouwd als zijnde normaal van goede kwaliteit; dat deze rassen derhalve overeenkomstig artikel 11, lid 2, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2389/89 moeten worden ingedeeld bij de voor die administratieve eenheden aanbevolen rassen;

Overwegende dat de geschiktheid van bepaalde wijndruivenrassen en tafeldruivenrassen die sedert ten minste vijf jaar in de lijst van voorlopig toegestane rassen voor sommige Italiaanse en sommige Griekse administratieve eenheden voorkomen, als bevredigend is erkend; dat deze rassen derhalve, overeenkomstig artikel 11, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2389/89 definitief moeten worden ingedeeld bij de toegestane, respectievelijk aanbevolen wijnstokrassen voor dezelfde administratieve eenheden;

Overwegende dat op grond van de ervaring als bewezen kan worden aangenomen dat niet meer is voldaan aan de voorwaarden voor het behoud van een wijnstokras in de lijst van voor bepaalde Italiaanse en Duitse administratieve eenheden aanbevolen wijnstokrassen; dat het daarom dienstig is dit ras, overeenkomstig artikel 11, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89 in te delen bij de voor de betrokken administratieve eenheden toegestane wijnstokrassen;

Overwegende dat eerder enkele voor het Verenigd Koninkrijk "toegestane" wijnstokrassen, na afloop van de periode waarin zij tijdelijk waren toegestaan, in de lijst waren geschrapt; dat is geconstateerd dat deze aanplant nog niet is vervangen en dat het daarom dienstig is deze wijnstokrassen opnieuw op te nemen, teneinde de betrokken producenten niet te benadelen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3800/81 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz 1.(2) PB nr. L 197 van 30. 7. 1994, blz. 42.(3) PB nr. L 381 van 31. 12. 1981, blz. 1.(4) PB nr. L 342 van 25. 11. 1992, blz. 11.(5) PB nr. L 232 van 9. 8. 1989, blz. 1.(6) PB nr. L 352 van 17. 12. 1990, blz. 23.(7) PB nr. L 248 van 1. 11. 1972, blz. 53.(8) PB nr. L 226 van 7. 9. 1993, blz. 1.

BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3800/81 wordt als volgt gewijzigd:

I. Hoofdstuk I, onderafdeling I, punt "I. BELGIË", wordt als volgt gewijzigd (de namen van de wijnstokrassen worden ingevoegd met inachtneming van de alfabetische volgorde):

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrasen worden de rassen Auxerrois B, Gamay N, Pinot Blanc B, Pinot Gris G en Pinot Noir N ingevoegd.

II. Hoofdstuk I, onderafdeling I, punt "II. DUITSLAND", wordt als volgt gewijzigd (de namen van de wijnstokrassen worden ingevoegd met inachtneming van de alfabetische volgorde):

2. Regierungsbezirk Trier

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Dunkelfelder N en Phoenix B (1)() ingevoegd.

3. Regierungsbezirk Koblenz

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Phoenix B (2)() ingevoegd.

4. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Phoenix B (3)() ingevoegd.

5. Saarland

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Phoenix B (4)() ingevoegd.

7. Regierungsbezirk Karlsruhe

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Ehrenfelser B (II) en Muskat-trollinger N (II) ingevoegd;

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs (11) ingevoegd.

8. Regierungsbezirk Freiburg. Dit punt wordt vervangen door:

"8. Regierungsbezirk Freiburg

a) Aanbevolen wijnstokrassen

Auxerrois B, Bacchus B (13), Weisser Burgunder B, Freisamer B (14), Gewuerztraminer Rs, Roter Gutedel R, Weisser Gutedel B, Kerner B, Mueller-Thurgau B, Gelber Muskateller B (14), Roter Muskateller R (14), Muskat-Ottonel B (14), Nobling B (14), Weisser Riesling B, Rulaender G, Scheurebe B, Gruener Silvaner B, Blauer Spaetburgunder N, Roter Traminer R.

b) Toegestane wijnstokrassen

Chardonnay B, Deckrot N.".

9. Regierungsbezirk Stuttgart. Dit punt wordt vervangen door:

"9. Regierungsbezirk Stuttgart

a) Aanbevolen wijnstokrassen

Auxerrrois B, Bacchus B (15), Weisser Burgunder B, Dornfelder N, Ehrenfelser B (16), Blauer Fruehburgunder N, Gewuerztraminer Rs, Roter Gutedel R (16), Weisser Gutedel B (16), Helfensteiner N (16), Heroldrebe N (16), Kerner B, Blauer Limberger N (16), Muellerrebe N, Mueller-Thurgau B, Gelber Muskateller B (16), Roter Muskateller R (16), Muskat Ottonel B, Muskat-Trollinger N (16), Blauer Portugieser N, Weisser Riesling B, Rulaender G, Scheurebe B, Blauer Silvaner N, Gruener Silvaner B, Blauer Spaetburgunder N, Blauer Trollinger N (16), Roter Traminer R.

b) Toegestane wijnstokrassen

Chardonny B (5)(), Perle Rs.".

10. Regierungsbezirk Tuebingen. Dit punt wordt vervangen door:

"10. Regierungsbezirk Tuebingen

a) Aanbevolen wijnstokrassen

Auxerrois B (17), Bacchus B (17), Weisser Burgunder B, Dornfelder N (18), Blauer Fruehburgunder N (18), Gewuerztraminer Rs, Roter Gutedel R, Weisser Gutedel B, Helfensteiner N (18), Heroldrebe N (18), Kerner B, Blauer Limberger N (18), Muellerrebe N (18), Mueller-Thurgau B, Blauer Portugieser N (18), Weisser Riesling B (17), Rulaender G, Scheurebe B (17), Gruener Silvaner B, Blauer Spaetburgunder N, Roter Traminer R.

b) Toegestane wijnstokrassen

- Chardonnay B (6)(), Deckrot N.".

11. Regierungsbezirk Unterfranken

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs geschrapt en wordt het ras Domina N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs tegevoegd en het ras Domina N geschrapt.

12. Regierungsbezirk Mittelfranken

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs geschrapt en wordt het ras Domina N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs ingevoegd en het ras Domina N geschrapt.

13. Regierungsbezirk Oberfranken, Landkreis Bamberg

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs geschrapt en wordt het ras Domina N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs ingevoegd en wordt het ras Domina N geschrapt.

14. Regierungsbezirk Niederbayern, Landkreis Landshut

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs geschrapt en wordt het ras Domina N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs ingevoegd en wordt het ras Domina N geschrapt.

15. Regierungsbezirk Oberpfalz, Landkreis Regensburg

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs geschrapt en wordt het ras Domina N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs ingevoegd en wordt het ras Domina N geschrapt.

16. Regierungsbezirk Schwaben, Landkreis Lindau

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs geschrapt en wordt het ras Domina N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs ingevoegd en wordt het ras Domina N geschrapt.

17. Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Melsungen, gemeente Boeddiger

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs geschrapt en wordt het ras Domina N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Perle Rs ingevoegd en wordt het ras Domina N geschrapt.

18. Deelstaat Saksen

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen André N, Doina N, Dunkelfelder N, Gruener Silvaner B, Huxelrebe B, Kanzler B, Kernling G (7)(), Muellerrebe N, Perle von Zala B (8)(), Veltliner B en Welschriesling B (9)() ingevoegd.

III. Hoofdstuk I, onderafdeling I, punt "III. GRIEKENLAND", wordt als volgt gewijzigd (de namen van de wijnstokrassen worden ingevoegd met inachtneming van de alfabetische volgorde):

2. Nomos Rodopis (Rodopis)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Roditis (Roditis) Rs ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Cabernet sauvignon N (10)(), Merlot N (11)() en Syrah N (12)() ingevoegd.

3. Nomos Xanthis (Xanthis)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Merlot N ingevoegd.

4. Nomos Dramas (Dramas)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Merlot N, Sauvignon B, Syrah N en Ugni blanc B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rasen Chardonnay B (13)() en Malagoyxia) (Malagouzia) B (14)() ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Cabernet franc N; Cabernet sauvignon N, Merlot N en Sauvignon B geschrapt.

5. Nomos Kavalas (Kavalas)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Cabernet sauvignon N, Syrah N en Ugni blanc B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Asyrtiko (Assyrtico) B, Cabernet franc N en Chardonny B (15)() ingevoegd.

7. Nomos Chalkidikis (Chalkidikis)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Merlot N en Sauvignon B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Malagoyzia (Malagouzia) B (16)() ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Merlot N en Sauvignon B geschrapt.

9. Nomos Kilkis (Kilkis)

- in lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Ugni blanc B en Zoymiatiko (Zoumiatiko) B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Aligote B (17)(), Malagoyzia (Malagouzia) B (18)(), Merlot N (19)() en Sauvignon B (20)() ingevoegd.

10. Nomos Imathias (Imathias)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Merlot N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Chardonnay B en Sauvignon B ingevoegd.

12. Nomos Pellas (Pellas)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Chardonnay B, Merlot N, Negkoska (Negoska) N, Sauvignon B en Ugni blanc B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Athiri (Athiri) B (21)() ingevoegd.

14. Nomos Florinis (Florinis)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Sauvignon B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Sauvignon B geschrapt.

23. Nomos Magnisias (Magnissias)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Asyrtiko (Assyrtiko ) B en Syrah N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Krasato (Krassato) N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Syrah N geschrapt.

24. Nomos Larisas (Larissas)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Asyrtiko (Assyrtiko) B en Ugni blanc B ingevoegd.

26. Nomos Karditsas (Karditsas)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Asyrtiko (Assyrtiko) B ingevoegd.

28. Nomos Fthiotidas (Fhiotidas)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen word het ras Athiri (Athiri) B ingevoegd.

31. Nomos Voiotias (Viotias)

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Cabernet franc N, Merlot N en Ugni blanc B ingevoegd.

32. Nomos Evvoias (Evias)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Athiri (Athiri) B, Cabernet sauvignon N, Carignan N, Grenache rouge N en Syrah N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Athiri (Athiri) B geschrapt.

33. Nomos Attikis (Attikis)

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Cabernet franc N geschrapt.

36. Nomos Achaias (Achaias)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Goystolidi (Goustolidi) B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Goystolidi (Goustolidi) B geschrapt.

37. Nomos Ileias (Ilias)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Skiadopoylo (Skiadopoulo) B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Zakynthino (Zakynthino) B geschrapt.

38. Nomos Messinias (Messinias)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Grenache blanc B en Syrah N ingevoegd.

40. Nomos Arkadias (Arkadias)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Chardonnay B en Traminer B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Chardonnay B en Traminer B geschrapt.

42. Nomos Kefallinias (Kefallinias)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Chardonnay B, Moschatella (Moschatella) B, Moschofilero (Moschofilero) Rs, Sauvignon B en Zakynthino (Zakynthino) ingevoegd.

43. Nomos Zakynthoy (Zakynthou)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Katsakoylias (Katsakoulias) N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Katsakoylias (Katsakoulias N geschrapt.

44. Nomos Kykladon (Kykladon)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Aidani mavro (Aïdani Mavro) N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Aidani mavro (Aïdani Mavro) N geschrapt.

47. Nomos Samoy (Samou)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt, Synistomeni mono gia to nisi Ikaria (alleen voor het eiland Ikaria), het wijnstokras Fokiano (Fokiano) N ingevoegd.

50. Nomos Irakleioy (Irakliou)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Vidiano (Vidiano) B en Moschato Spinas (Moschato Spinas) B ingevoegd;

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Plyto (Plito) B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrasen wordt het ras Tachtas (Tachtás) B geschrapt.

51. Nomos Rethymnis (Rethimnis)

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Liatiko (Liatiko) N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Liatiko (Liatiko) N geschrapt.

IV. Hoofdstuk I, onderafdeling I, punt "IV. FRANKRIJK", wordt als volgt gewijzigd (de namen van de wijnstokrassen worden ingevoegd met inachtneming van de alfabetische volgorde):

11. Département de l'Aude

In de paragrafen A en B:

- worden in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen de rassen Colombard B en Viognier B ingevoegd;

- worden in de lijst van toegestane wijnstokrassen de rassen Colombar B en Viognier B geschrapt.

34. Département de l'Hérault

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt na het ras "Arinarnoa N" het ras "Viognier B" ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Colombar B en Viognier B geschrapt.

V. Hoofdstuk I, onderafdeling I, punt "V. ITALIË, wordt als volgt gewijzigd (de namen van de wijnstokrassen worden ingevoegd met inachtneming van de alfabetische volgorde):

1. Provincia di Aosta

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk bij de rassen Chardonnay B, Cornallin Rs, Mayolet Rs, Petite Arvine B, Prié blanc B en Prié rouge Rs geschrapt.

2. Provincia di Alessandria

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk bij het ras Cabernet franc N geschrapt.

3. Provincia di Asti

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk bij de rassen Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Chardonnay B, Riesling B, Ruchè N en Sauvignon B geschrapt.

4. Provincia di Cuneo

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk bij de rassen Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Chardonnay B, Mueller Thurgau B, Pelaverga N en Riesling italico B geschrapt.

10. Provincia de La Spezia

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Cabernet franc N (22)() geschrapt.

11. Provincia di Savona

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B (23)() geschrapt.

13. Provincia di Brescia

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk bij de rassen Chardonnay B en Invernenga B geschrapt.

22. Provincia di Trento

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk bij de rassen Kerner B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Meunier N en Rebo N geschrapt.

24. Provincia di Padova

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Incrocio Manzoni 6.0.13 B ingevoegd en wordt de asterisk bij de rassen Incrocio bianco Fedit 51 C.S.G.B. en Moscato giallo B geschrapt.

26. Provincia di Treviso

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Boschera B ingevoegd en wordt de asterisk bij de rassen Incrocio Manzoni 6.0.13 B en Wildbacher N geschrapt.

27. Provincia di Venezia

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Incrocio Manzoni 6.0.13 B ingevoegd en wordt de asterisk bij de rassen Ancellotta N, Chardonnay B en Tocai rosso N geschrapt.

28. Provincia di Verona

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Incrocio Manzoni 6.0.13 B ingevoegd.

29. Provincia di Vicenza

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Incrocio Manzoni 6.0.13 B ingevoegd en wordt de asterisk bij het ras Incrocio bianco Fedit 51 C.S.G.B. geschrapt.

30. Provincia di Gorizia

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Incrocio Manzoni 6.0.13 B ingevoegd en wordt de asterisk bij de rassen Chardonnay B, Moscato giallo B, Moscato rosa Rs en Schioppettino N geschrapt.

31. Provincia di Pordenone

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Incrocio Manzoni 6.0.13 B ingevoegd en wordt de asterisk bij de rassen Chardonnay B, Moscato giallo B en Moscato rosa Rs geschrapt.

32. Provincia di Trieste

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Vitouska B ingevoegd en wordt de asterisk bij het ras Chardonnay B geschrapt.

33. Provincia di Udine

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Incrocio Manzoni 6.0.13 B ingevoegd en wordt de asterisk bij de rassen Chardonnay B, Moscato giallo B en Moscato rosa Rs geschrapt.

36. Provincia di Forlì

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Pignoletto B ingevoegd en wordt het ras Ribolla giallo B (24)() geschrapt.

37. Provincia de Modena

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Malbo gentile N ingevoegd.

40. Provincia di Ravenna

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Raboso veronese N (25)() geschrapt.

41. Provincia di Reggio Emilia

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Chardonnay B, Lambrusco di Sorbara N, Lambrusco Grasparossa N, Marzemino N, Merlot N, Pinot grigio G, Sangiovese N en Trebbiano modenese N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Malbo gentile N ingevoegd en worden de rassen Lambrusco di Sorbara N, Lambrusco Grasparossa N, Marzemino N en Merlot N geschrapt.

42. Provincia de Arezzo

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Cabernet franc N, Pinot grigio G, Pinot nero N, Sauvignon B en Syrah N ingevoegd.

44. Provincia de Grosseto

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Merlot N, Pinot nero N en Syrah N ingevoegd.

45. Provincia di Livorno

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Chardonnay B en Syrah N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Cabernet franc N ingevoegd.

46. Provincia di Lucca

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Gamay N en Pinot nero N ingevoegd.

47. Provincia di Massa Carrara

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Chardonnay B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Sauvignon B en Syrah N ingevoegd.

48. Provincia di Pisa

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Cabernet sauvignon N, Chardonnay B, Gamay N, Pinot grigio G en Pinot nero N ingevoegd.

49. Provincia di Pistoia

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Chardonnay B, Gamay N, Merlot N, Pinot Bianco B, Pinot grigio G en Pinot nero en Sauvignon B ingevoegd.

50. Provincia di Siena

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Brunello di Montalcino N geschrapt en worden de rassen Cabernet franc N, Gamay N en Syrah N ingevoegd.

51. Provincia di Ancona

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Chardonnay B en Sauvignon B ingevoegd.

55. Provincia di Perugia

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Riesling B en Sauvignon B ingevoegd.

56. Provincia di Terni

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Cabernet Sauvignon N, Pinot grigio G, Riesling B en Sauvignon B ingevoegd.

58. Provincia di Latina

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Petit Verdot N en Syrah N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Cabernet sauvignon N ingevoegd.

60. Provincia di Roma

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Cabernet sauvignon N ingevoegd en wordt het ras Trebbiano romagnolo B (26)() geschrapt.

61. Provincia di Viterbo

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano romagnolo B (27)() geschrapt.

63. Provincia di Benevento

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk bij het ras Malvasia Bianca di Candia B geschrapt.

67. Provincia di Chieti

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Falanghina B, Garganega B, Greco B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Riesling italico B en Sauvignon B ingevoegd.

68. Provincia dell'Aquila

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Falanghina B, Greco B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Malvasia bianca di Candia B en Sauvignon B ingevoegd.

69. Provincia di Pescara

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Aglianico N, Biancame B, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Dolcetto N, Maiolica N, Malbeck N, Montonico bianco B, Moscato bianco B, Mostosa B, Pecorino B en Verdicchio bianco B ingevoegd.

70. Provincia di Teramo

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Aglianico N, Barbera N, Cabernet sauvignon N, Cococciola B, Malvasia bianca di Candia B, Moscato bianco B, Mostosa B, Passerina B, Sauvignon B, Verdiccio bianco B en Vermentino B ingevoegd.

72. Provincia di Bari

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk bij het ras Incrocio Manzoni 6.0.13 B geschrapt.

77. Provincia di Matera

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk bij de rassen Chardonnay B en Pinot grigio G geschrapt.

78. Provincia di Potenza

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk bij de rassen Chardonnay B en Pinot grigio G geschrapt.

80. Provincia di Cosenza

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Pecorello B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Pecorello B geschrapt.

81. Provincia di Reggio Calabria

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Guardavalle B en Ansonica B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Guardavalle B geschrapt.

82. Provincia di Agrigento

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Merlot N, Syrah N en Trebbiano toscano B ingevoegd;

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B geschrapt.

83. Provincia di Caltanissetta

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Cabernet sauvignon N, Merlot N en Trebbiano toscano B ingevoegd;

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B geschrapt.

84. Provincia di Catania

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Merlot N en Trebbiano toscano B ingevoegd;

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B geschrapt.

85. Provincia di Enna

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B geschrapt;

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B ingevoegd.

86. Provincia di Messina

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B geschrapt;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B ingevoegd.

87. Provincia di Palermo

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B geschrapt;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Merlot N, Syrah N en Trebbiano toscano B ingevoegd.

88. Provincia di Ragusa

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B geschrapt;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B ingevoegd.

89. Provincia di Siracusa

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B geschrapt;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Cabernet sauvignon N, Chardonnay B en Trebbiano toscano B ingevoegd en wordt de asterisk bij de rassen Albanello B en Perricone N geschrapt.

90. Provincia di Trapani

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Trebbiano toscano B geschrapt;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Malvasia bianca B, Merlot N, Syrah N en Trebbiano toscano B ingevoegd.

91. Provincia di Cagliari

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk geschrapt bij de volgende rassen: Aleatico N, Ancellotta N, Barbera sarda N, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Falanghina B, Garganega B, Malvasia N, Merlot N, Montepulciano N, Nebbiolo N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling B, Sauvignon B en Traminer aromatico B. De volgende rassen worden voorlopig ingevoegd: Ansonica B (28)(), Arneis B (29)(), Calabrese N (30)(), Cortese B (31)(), Croatina N (32)(), Fiano B (33)(), Greco B (34)(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B (35)(), Malbeck N (36)(), Malvasia istriana B (37)(), Marzemino N (38)(), Mueller Thurgau B (39)(), Primitivo N (40)(), Refosco dal peduncolo rosso N (41)(), Semillon B (42)(), Sylvaner verde B (43)(), Syrah N (44)(), Teroldego N (45)(), Verdicchio bianco B (46)() en Verduzzo friulano B (47)().

92. Provincia di Nuoro

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Sangiovese N ingevoegd en wordt de asterisk geschrapt bij de volgende wijnstokrassen: Aleatico N, Anglianico N, Ancellotta N, Barbera N, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Falanghina B, Garganega B, Malvasia N, Merlot N, Montepulciano N, Nebbiolo N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling B, Sauvignon B en Traminer aromatico B. De volgende rassen worden voorlopig ingevoegd: Ansonica B, Arneis B (48)(), Calabrese N (49)(), Cortese B (50)(), Croatina N (51)(), Fiano B (52)(), Greco B (53)(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B (54)(), Malbeck N (55)(), Malvasia istriana B (56)(), Marzemino N (57)(), Mueller Thurgau B (58)(), Primitivo N (59)(), Refosco dal peduncolo rosso N (60)(), Semillon B (61)(), Sylvaner verde B (62)(), Syrah N (63)(), Teroldego N (64)(), Verdicchio bianco B (65)() en Verduzzo friulano B (66)().

93. Provincia di Oristano

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de asterisk geschrapt bij de volgende rassen: Aleatico N, Anglianico N, Ancellotta N, Barbera sarda N, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Falanghina B, Garganega G, Malvasia N, Merlot N, Montepuciano N, Nebbiolo N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling B, Sauvignon B, Torbato B en Traminer aromatico B. De volgende rassen worden voorlopig ingevoegd: Ansonica B, Arneis B (67)(), Calabrese N (68)(), Cortese B (69)(), Croatina N (70)(), Fiano B (71)(), Greco B (72)(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B (73)(), Malbeck N (74)(), Malvasia istriana B (75)(), Marzemino N (76)(), Mueller Thurgau B (77)(), Primitivo N (78)(), Refosco dal peduncolo rosso N (79)(), Semillon B (80)(), Sylvaner verde B (81)(), Syrah N (82)(), Teroldego N (83)(), Verdiccio bianco B (84)() en Verduzzo friulano B (85)().

94. Provincia di Sassari

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Semidano B ingevoegd en wordt de asterisk geschrapt bij de volgende rassen: Aleatico N, Anglianico N, Ancellotta N, Barbera sarda N, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Falanghina B, Garganega B, Malvasia N, Merlot N, Montepulciano N, Nebbiolo N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling B, Sauvignon B en Traminer aromatico B. De volgende rassen worden voorlopig toegevoegd: Ansonica B, Arneis B (86)(), Calabrase N (87)(), Cortese B (88)(), Croatina N (89)(), Fiano B (90)(), Greco B (91)(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B (92)(), Malbeck N (93)(), Malvasia istriana B (94)(), Marzemino N (95)(), Mueller Thurgau B (96)(), Primitivo N (97)(), Refosco dal peduncolo rosso N (98)(), Semillon B (99)(), Sylvaner verde B (100)(), Syrah N (101)(), Teroldego N (102)(), Verdicchio bianco B (103)() en Verduzzo friulano B (104)().

V bis. In hoofdstuk I, onderafdeling I, punt "V. ITALIË" wordt de naam:

- "Bonarda piemontese N" vervangen door "Bonarda N";

- "Bovale sardo N" vervangen door "Bovale N";

- "Corvina veronese N" vervangen door "Corvina N";

- "Frappato di Vittoria N" vervangen door "Frappato N";

- "Malvasia bianca lunga o del Chianti B" vervangen door "Malvasia bianca lunga B";

- "Negrara trentina N" vervangen door "Negrara N";

- "Nero buono di Cori N" vervangen door "Nero buono N";

- "Pascale di Cagliari N" vervangen door "Pascale N";

- "Pignola valtellinese N" vervangen door "Pignola N";

- "Riesling renano B" vervangen door "Riesling B".

VI. Hoofdstuk I, onderafdeling I, punt "VIII. VERENIGD KONINKRIJK", wordt als volgt gewijzigd (de namen van de wijnstokrassen worden ingevoegd met inachtneming van de alfabetische volgorde):

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Orion B (105)(), Pinot blanc B (106)() en Senator B (107)() ingevoegd;

- in de lijst van tijdelijk toegestane wijnstokrassen worden de rassen Kranzler B, Madeleine Royale B, Mariensteiner B en Perle Rs ingevoegd.

VII. Hoofdstuk I, onderafdeling I, punt "IX. SPANJE", wordt als volgt gewijzigd (de namen van de wijnstokrassen worden ingevoegd met inachtneming van de alfabetische volgorde):

1. Comunidad Autónoma de Galicia

Provincias La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Albariño B

- Brancellao, Brancello N

- Caiño tinto, Caiño bravo, Cachón N

- Doña Blanca B

- Espadeiro, Torneiro N

- Ferrón N

- Godello B

- Loureira, Loureiro blanco, Marqués B

- Loureiro tinto N

- Mencia N

- Merenzao, Maria Ardoña, Bastardo N

- Mouratón, Negreda N

- Moza Fresca, Doña Blanca B

- Sousón, Tintilla N

- Torrontés B

- Treixadura B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Albillo B

- Caiño blanco B

- Garnacha tintorera N

- Gran Negro N

- Palomino B

- Viura, Macabeo B".

2. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Letter b) wordt vervangen door:

"b) Toegestane wijnstokrassen

- Albarín blanco B

- Albillo B

- Garnacha tintorera N

- Mencía N

- Picapoll blanco, Extra B

- Verdejo negro N".

3. Comunidad Autónoma de Cantabria

Letter b) wordt vervangen door:

"b) Toegestane wijnstokrassen

- Menciá N

- Palomino B".

4. Comunidad Autónoma del País Vasco

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Garnacha tinta N

- Graciano N

- Hondabarri Beltza N

- Hondabarri Zuri B

- Mazuela N

- Tempranillo N

- Viura B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Folle Blanche B (108)()

- Garnacha blanca B

- Malvasia B".

5. Comunidad Foral de Navarra

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Cabernet Sauvignon N

- Garnacha tinta N

- Graciano N

- Mazuela N

- Moscatel de grano menudo B

- Tempranillo

- Viura B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Chardonnay B

- Garnacha blanca B

- Malvasía B

- Merlot N".

6. Comunidad Autónoma de la Rioja

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Graciano N

- Mazuela N

- Tempranillo N

- Viura B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Garnacha blanca B

- Garnacha tinta N

- Malvasía B".

7. Comunidad Autónoma de Aragón

Provincias Huesca, Teruel y Zaragoza

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Cabernet Sauvignon N

- Chardonnay B

- Garnacha tinta N

- Gewuerz-Traminer B

- Juan Ibánez, Concejón N

- Mazuela N

- Merlot N

- Moristel N

- Moscatel de Alejandría, Moscatel de Málaga B

- Pinot noir N

- Riesling B

- Tempranillo, Cencibel N

- Viura, Macabeo B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Alcañón B

- Chenin B

- Gamay B

- Garnacha blanca B

- Garnacha peluda N

- Graciano N

- Malvasía, Rojal N

- Monastrell N

- Parellada B

- Parraleta N

- Robal B

- Syrah N

- Xarello B".

8. Comunidad Autónoma de Cataluña

Provincias Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Garnacha peluda N

- Garnacha tinta, Lladoner N

- Parellada, Montonec, Montonega B

- Tempranillo, Ull de Llebre N

- Viura, Macabeo B

- Xarello Cartoixa, Pansal, Pansa blanca B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Cabernet franc N

- Cabernet Sauvignon N

- Chardonnay B

- Chenin B

- Garnacha blanca B

- Malvasía, Subirat parent B

- Malvasía de Sitges, Malvasía grossa B

- Mazuela, Crusilló, Samsó N

- Merlot N

- Monsatrell, Morastell, Garrut N

- Moscatel de Alejandría, Moscatel de Málaga B

- Pedro Ximénez B

- Picapoll negro N

- Pino noir

- Riesling B

- Sauvignon blanco B

- Sumoll B

- Sumoll N

- Trepat N

- Vinyater B".

9. Comunidad Autónoma de Baleares

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Callet N

- Manto negro N

- Moll, Pensal blanca, Prensal B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Cabernet Sauvignon N

- Chardonnay B

- Fogoneu N

- Viura, Macabeo B

- Merlot N

- Monastrell N

- Moscatel B

- Parellada B

- Tempranillo N".

10. Comunidad Autónoma de Castilla y León

Provincias Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Albillo B

- Garnacha tinta N

- Malvasía, Rojal B

- Mencía N

- Moscatel de grano menudo B

- Prieto Picudo N

- Tempranillo, Tinto fino, Tinto del país N

- Tinto de Toro N

- Verdejo B

- Viura, Macabeo B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Cabernet Sauvignon N

- Chelva B

- Doña Blanca B

- Garnacha raoja N

- Garnacha tintorera N

- Godello B

- Juan García N

- Malbec N

- Merlot N

- Negral N

- Palomino B

- Rufete N

- Sauvignon blanco B".

11. Comunidad Autónoma de Madrid

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Albillo B

- Garnacha tinta N

- Malvar B

- Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino N

b) Toegestane wijnstokrassen

- Airén B

- Cabernet Sauvignon N

- Merlot B

- Parellada B

- Torrontés B

- Viura B".

12. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Provincias Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Airén B

- Albillo B

- Coloraillo N

- Garnacha tinta N

- Garnacha tintorera N

- Malvar B

- Merseguera, Meseguera B

- Monastrell N

- Moscatel de grano menudo B

- Pedro Ximénez B

- Tempranillo, Cencibel, Jacivera N

- Tinto Velasco N

- Torrontés, Aris B

- Viura B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Bobal N

- Cabernet Sauvignon N

- Chardonnay B

- Frasco N

- Pardillo, Marisancho B

- Merlot N

- Moravia agria N

- Moravia dulce, Crujidera N

- Negral, Tinto basto N".

13. Comunidad Valenciana

Provincias Alicante, Castellón y Valencia

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Garnacha tinta, Gironet N

- Garnacha tintorera, Tintorera N

- Malvasía, Subirat B

- Merseguera, Exquitsagos, Verdosilla B

- Monastrell N

- Moscatel de Alejandría, Moscatel de Málaga B

- Pedro Ximénez B

- Planta fina de Pedralba, Planta Angort B

- Tempranillo, Tinto fino N

- Viura, Macabeo B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Airén, Forcallat blanca B

- Bobal N

- Bonicaire, Embolicaire N

- Cabernet Sauvignon N (109)()

- Chardonnay B (110)()

- Merlot N (111)()

- Pinot Noir N (112)()

- Planta nova, Tardana B

- Tortosí B

- Verdil B".

14. Comunidad Autónoma de La Región de Murcia

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Airén B

- Garnacha tinta N

- Merseguera, Meseguera B

- Monastrell N

- Moscatel de Alejandría, Moscatel de Málaga B

- Pedro Ximénez B

- Tempranillo, Cencibel N

- Verdil B

- Viura, Macabeo B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Bonicaire N

- Cabernet Sauvignon N

- Forcallat blanca B

- Forcallat tinta N

- Garnacha tintorera N

- Malvasía B

- Merlot N

- Moravia dulce, Crujidera N".

15. Comunidad Autónoma de Extremadura

Provincias Badajoz Y Cáceres:

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Alarije B

- Borba B

- Cayetana blanca B

- Garnacha tinta N

- Pardina, Hoja vuelta B

- Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino N

-

Viura, Macabeo B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Bobal N

- Cabernet Sauvignon N

- Chardonnay B

- Chelva, Montua B

- Eva, Beba de los Santos B

- Graciano N

- Malvar B

- Mazuela B

- Merlot N

- Monastrell N

- Parellada B

- Pedro Ximénez B

- Syrah N (113)()

- Verdejo B".

16. Comunidad Autónoma de Andalucía

Provincias Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla

De letters a) en b) worden verwangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Baladí verdejo B

- Garrido fino B

- Listán B

- Moscatel de Alejandría, Moscatel de Málaga B

- Palomino Fino B

- Pedro Ximénez B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Airén, Lairén B

- Calagraño, Jaén B

- Chelva, Montua, Uva Rey B

- Doradilla B

- Garnacha tinta N

- Molinera N

- Mollar cano N

- Monastrell N

- Moscatel de grano menudo, Moscatel morisco B

- Perruno B

- Rome N

- Tempranillo N

- Torrontés B

- Vijiriego, Vijariego B

- Zalema B".

17. Comunidad Autónoma de Canarias

Provincias Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Bermejuela, Marmajuelo B

- Breval B

- Gual B

- Listán negro, Almuñeco N

- Malvasía B

- Malvasía rosada N

- Moscatel, Moscatel de Málaga B

- Negramoll, Mulata N

- Pedro Ximénez B

- Verdello B

- Vijariego, Diego B

b) Toegestane wijnstokrassen

- Albillo B

- Bastarso blanco, Baboso blanco B

- Bastrado negro, Baboso negro N

- Burrablanca B

- Forastera blanca, Doradilla B

- Listán Blanco B

- Moscatel negro N

- Sabro B

- Tintilla N

- Torrontés B

- Vijariego negro N".

VIII. Hoofdstuk I, onderafdeling I, punt "X. PORTUGAL", wordt als volgt gewijzigd (de namen van de wijnstokrassen worden ingevoegd met inachtneming van de alfabetische volgorde):

1. Entre Douro e Minho

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Chenin blanc en Merlot T ingevoegd en worden de rassen Douradinha B en Azal Espanhol T geschrapt.

2. Trás-Os-Montes

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Moscatel Galego B vervangen door Moscatel de Bago Miúdo B;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Praça B ingevoegd en worden de rassen Chardonnay B en Carnal B geschrapt. De volgende namen van wijnstokrassen worden vervangen: Gouveio Vermelho V door Gouveio Vermelho R, Mourisco Trevões T door Mourisco de Trevões T, Moscatel Galego Tinto T door Moscatel Tinto T, Rabigato Francês B door Rabigato Branco B en Tinta Tabuaço T door Tinta de Tabuaço T.

3. Beira Litoral

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt de naam Dona Branca B vervangen door D. Branca B;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Bical B en Douradinha B geschrapt en worden de rassen Alvar Branco B, Negra Mole T en Xara T ingevoegd. De naam Alicante Branco T wordt vervangen door Alicante Branco B en Arinto de trás-Os-Montes B door Arinto do Interior B.

4. Beira Interior

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Barcelo B en Douradinha B geschrapt en worden de rassen Touriga Francesa T en Merlot T ingevoegd; de volgende namen van wijnstokrassen worden vervangen: Bastardo Espanhol T door Bastardo Tinto T, Dona Branca B door D. Branca B, Rabo de Ovelha T door Rabo de Ovelha Tinto T en Arinto de trás-Os-Montes B door Arinto do Interior B.

5. Ribatejo e Oeste

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Galego Dourado B en Preto Martinho T ingevoegd en wordt de naam Moscatel Galego B vervangen door Moscatel de Bago Miúdo B;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Negra Mole Tinta T ingevoegd en wordt het ras Galego Dourado B geschrapt; de volgende namen van wijnstokrassen worden vervangen: Tinta Carcalha T door Tinta Carvalha T, Monvedro de Sines T door Bonvedro T, Roupeiro de Alcobaça B door Roupeiro Branco B;

- in de lijst van voorlopig toegestane wijnstokrassen wordt de naam van het ras Tinta de Alcobaçà T vervangen door Tinta de Alcoa T.

6. Alentejo

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Cornichon T geschrapt en wordt het ras Merlot T ingevoegd.

7. Algarve

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de volgende namen van wijnstokrassen vervangen: Boal Branco do Algarve B door Boal B en Monvedro do Algarve T door Monvedro Tinto T;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras D. Branca B ingevoegd en worden de volgende namen van wijnstokrassen vervangen: Monteúdo do Algarve B door Monteúdo Branco B, Moscatel Galego B door Moscatel de Bago Miúdo B en Crato Espanhol B door Crota B.

8. Madeira

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Spaetburgunder T geschrapt en wordt het ras Pino Tinto P ingevoegd; de volgende namen van wijnstokrassen worden vervangen: Alvarinho Lilás B door Alvarinho Liláz B, Campanário B door Campanário T, Sauvignon Blanc B door Sauvignon B, Bastardo Espanhon T door Bastardo Tinto T en Malvasia Cândida Romana B door Malvasia Cândida Branca B.

9 Açores

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt de naam van het ras Galego Dourado B vervangen door Galego Rosado R;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de naam van het ras Alvarinho Lilás B vervangen door Alvarinho Liláz B en Tinta de Alcobaçà T door Tinta de Alcoa T.

X. Hoofdstuk II, punt "II. GRIEKENLAND", wordt als volgt gewijzigd (de namen van de wijnstokrassen worden ingevoegd met inachtneming van de alfabetische volgorde):

1. Nomoi Evroy (Evrou), Rodopis (Rodopis), Xanthis (Xanthis), Dramas (Dramas), Serron (Serron)

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Calmeria B ingevoegd.

2. Nomos Kavalas (Kavalas)

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Attiki (Attiki) N, Moschato Amvorgoy (Moschato Amvourgou) B en Rozaki mavro (Rozaki Mavro) N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Perlette B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Moschato Amvoyrgoy (Moschato Amvourgou) B en Rozaki mavro (Rozaki Mavro) N geschrapt.

3. Nomoi Thessalonikis (Thessalonikis), Chalkidikis (Chalkidikis), Pierias (Pierias), Kilkis (Kilkis)

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Attiki (Attiki) N, Ellas (Ellas) B en Perlette B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Ellas (Ellas) B en Perlette B geschrapt.

4. Nomoi Imathias (Imathias), Pellis (Pellis), Florinis (Florinis), Kastorias (Kastorias), Kozanis (Kozanis), Grevenon (Grevenon)

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Alphonse Lavallée N, Cardinal en Opsimos Edessis (Opsimos Edessis) B ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Opsimos Edessis (Opsimos Edessis) B geschrapt.

5. Nomos Larisis (Larissis)

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Attiki (Attiki) N en Moschato Amvoyrgoy (Moschato Amvourgou) N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Perlon N (114)(), Nevado B (115)() en Aurora B (116)() ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Moschato Amvoyrgoy (Moschato Amvourgou) N geschrapt.

6. Nomoi Magnisias (Magnissias), Karditsis (Karditsis), Trikalon (Trikalon), Fthiotidos (Fthiotidos)

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Alphonse Lavallée N, Attiki (Attiki) N en Italia B ingevoegd.

8. Nomoi Korinthias (Korinthias), Achaias (Achaïas)

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Attiki (Attiki) N ingevoegd.

9. Nomoi Argolidos (Argolidos), Arkadias (Arkadias), Lakonias (Lakonias), Messinias (Messinias), Ileias (Ilias), Zakynthoy (Zakynthou), Kefallinias (Kefallinias), Aitoloakarnanias (Etoloakarnanias), Fokidos (Fokidos)

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Soyltanina (Soultanina) B en Victoria B ingevoegd.

10. Nomoi Evvoias (Evias), Kykladon (Kykladon), kai Dodekanisoy (Dodekanissou)

- In de lijst van toegestane wijnstokrassen worden de rassen Calmeria B, Moschato Alexandreias (Moschato Alexandrias) B en Victoria B ingevoegd.

11. Nomoi Voiotias (Viotias), Attikis (Attikis), Peiraios (Pireos), Lesvoy (Lesvou), Chioy(Chiou), Samoy (Samou)

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Attiki (Attiki) N, Aetonychi (Aetonychi) B, Fraoyla (Fraula) RC, Soyltanina (Soultanina) B en Victoria B ingevoegd.

12. Nomoi Lasithioy (Lassithiou), Irakleioy (Irakliou), Rethymnis (Rethymnis), Chanion (Chanion)

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras Attiki (Attiki) N ingevoegd;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Rozaki mavro (Rozaki Mavro) N ingevoegd.

X. Hoofdstuk II, punt "VI. ITALIË", wordt als volgt gewijzigd:

14. Regione Abruzzo

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen Alphonse Lavallée N en Lattuario nero N ingevoegd.

XI. Hoofdstuk II, punt "VI. SPANJE", wordt als volgt gewijzigd:

De letters a) en b) worden vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Albillo B

- Aledo B

- Alfonso Lavallée N

- Cardinal N

- Galop B

- Corazón de Cabrito, Teta de vaca B

- Quiebratinajas, Pizzutello N

- Chesselas dorada, Franceset B

- Chelva, Montua B

- Dominga B

- Eva, Beba de los Santos B

- Imperial, Napoleón, Don Mariano N

- Italia B

- Leopoldo III N

- Molinera N

- Moscatel de Alejandría, Moscatel de Málaga B

- Naparo N

- Ohanes B

- Planta mula N

- Planta nova, Tardana, Tortozón B

- Ragol N

- Reina de las Viñas B

- Rosetti, Rosaki, Regina, Dattier de Beyrouth B

- Sultanina B

- Valenci blanco b

- Valenci tinto N

b) Toegestane wijnstokrassen

- Autum Black N

- Autum Seedless B

- Black Rose N

- Blush Seedless B

- Calmeria B

- Centenial Seedless B

- Christmas Rose N

- Dabouki B

- Dawn Seedless B

- Doña Maria B

- Early Muscat B

- Early Superior Seedless, Sugra five B

- Emerald Seedless B

- Exotic N

- Flame Seedless N

- Gold B

- Matilde B

- Perlette B

- Queen N

- Red Globe N

- Ruby Seedless N

- Superior Seedless, Sugra one B".

XII. Hoofdstuk II, punt "VII. PORTUGAL", wordt als volgt gewijzigd (de namen van de wijnstokrassen worden ingevoegd met inachtneming van de alfabetische volgorde):

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen worden de volgende namen van rassen vervangen: Moscatel de Málaga B door Moscatel de Setúbal B en Ruby Seedless T door Ruby Seedless T;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt het ras Ferral de Mesao Frio T ingevoegd en worden de volgende namen van rassen vervangen: Dauphiné R door Dauphine B, Dedo de Dama R door Dedo de Dama T, Emperor T door Emperor R, Moscatel Fino door Moscatel Fino B en Thomuscat T door Thommuscat T.

XIII. In hoofdstuk III, onderafdeling B, punt "III. SPANJE", wordt letter a) vervangen door:

"a) Aanbevolen wijnstokrassen

- Moscatel B en Sultanina B".

XIV. Hoofdstuk III, onderafdeling B, punt "IV. PORTUGAL", wordt als volgt gewijzigd:

1. Wat de produktie van brandewijn betreft:

- in de lijst van aanbevolen wijnstokrassen wordt de naam Seminário B vervangen door Malvasia Rei B.

3. Wat de produktie van rozijnen en krenten betreft:

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen wordt de naam Thomuscat T vervangen door Thommuscat T.

XV. Hoofdstuk IV, onderafdeling B, punt "V. SPANJE", wordt als volgt gewijzigd:

Het ras 5 A Martínez Caporta = Autofecundación de 41-B; afkorting A MZ wordt als volgt gewijzigd: "5 A Martínez Zaporta = Autofecundación de 41-B; afkorting A MZ".

XVI. Hoofdstuk IV, onderafdeling B, punt "IV. PORTUGAL", wordt als volgt gewijzigd:

- In de lijst van aanbevolen wijnstokrassen voor veredeling worden de rassen Teleki 5 BB, 5C Geisenheim en Teleki 8 B geschrapt;

- in de lijst van toegestane wijnstokrassen voor veredeling worden de volgende rassen vervangen: Barco do Portos door Barco do Porto, Cascavelos door Cascavel, Filipe Peludo door Filipe, Peludo en 31-5 door 31 R.

XVII. In de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3800/81:

- wordt voetnoot (11) vervangen door:

"(11) Uitsluitend aanbevolen in de Enzkreis voor de gemeenten Illingen, Knittlingen, Maulbronn, Muehlacker, OElbronn, OEtisheim en Sternenfels, in de Landkreis Karlsruhe voor de gemeente Oberderdingen en in de Neckar-Odenwelk-Kreis voor de gemeente Neckarzimmern.";

- wordt voetnoot (13) vervangen door:

"(13) Uitsluitend aanbevolen in de Landkreise Konstanz en Waldshut.";

- wordt voetnoot (14) vervangen door:

"(14) Aanbevolen in het Regierungsbezirk Freiburg, met uitzondering van de Landkreise Konstanz en Waldshut.";

- wordt voetnoot (15) vervangen door:

"(15) Uitsluitend aanbevolen in de Main-Tauber-Kreis en in de gemeenten Krautheim en Schoental van het Hohenlohekreis.";

- wordt voetnoot (16) vervangen door:

"(16) Aanbevolen in het Regierungsbezirk Stuttgart, met uitzondering van de Main-Tauber-Kreis en de gemeenten Krautheim en Schoental van het Hohenlohekreis.";

- wordt voetnoot (17) vervangen door:

"(17) Uitsluitend aanbevolen in de Bodenseekreis en in de Landkreis Ravensburg.";

- wordt voetnoot (33) geschrapt;

- wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

"(64) Uitsluitend aanbevolen op het eiland Icarie.".

(1)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(2)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(3)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(4)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(5)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(6)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(7)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(8)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(9)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(10)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(11)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(12)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.(13)() Met ingang van 1 september 1994 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389/89.