Home

Verordening (EG) nr. 3257/94 van de Raad van 22 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1602/92 houdende tijdelijke afwijking van de toepassing van de communautaire anti-dumpingrechten bij de invoer van bepaalde gevoelige produkten op de Canarische eilanden

Verordening (EG) nr. 3257/94 van de Raad van 22 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1602/92 houdende tijdelijke afwijking van de toepassing van de communautaire anti-dumpingrechten bij de invoer van bepaalde gevoelige produkten op de Canarische eilanden

Verordening (EG) nr. 3257/94 van de Raad van 22 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1602/92 houdende tijdelijke afwijking van de toepassing van de communautaire anti-dumpingrechten bij de invoer van bepaalde gevoelige produkten op de Canarische eilanden

Publicatieblad Nr. L 339 van 29/12/1994 blz. 0008 - 0008
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 37 blz. 0222
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 37 blz. 0222


VERORDENING (EG) Nr. 3257/94 VAN DE RAAD van 22 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1602/92 houdende tijdelijke afwijking van de toepassing van de communautaire anti-dumpingrechten bij de invoer van bepaalde gevoelige produkten op de Canarische eilanden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1602/92 (2) een specifieke regeling heeft ingesteld voor de inning van anti-dumpingrechten bij de invoer van bepaalde gevoelige produkten op de Canarische eilanden; dat deze regeling beoogt te zorgen voor optimale voorwaarden voor de levering van deze produkten; dat deze regeling om iedere verlegging van het handelsverkeer te vermijden, van toepassing is binnen de jaarlijkse vaste hoeveelheden die overeenkomen met de omvang van het verbruik door de plaatselijke bevolking;

Overwegende dat de bevoegde Spaanse autoriteiten het beheer van en de controle op de bij Verordening (EEG) nr. 1602/92 bepaalde vaste hoeveelheden moeten waarborgen; dat deze verplichting inhoudt dat bij de herverzending de anti-dumpingrechten worden geïnd die van toepassing zijn op de aanvankelijk met vrijstelling van genoemde rechten ingevoerde produkten;

Overwegende dat de bepaling betreffende de controle van de bijzondere bestemming niet expliciet voorkomt in het beschikkend gedeelte van Verordening (EEG) nr. 1602/92; dat met het oog op duidelijkheid en rechtszekerheid specifiek bepaald dient te worden dat vrijstelling van anti-dumpingrechten wordt toegekend voor produkten die bestemd zijn voor de Canarische markt en dat de anti-dumpingrechten worden geïnd wanneer de betrokken produkten naar de rest van de Gemeenschap worden verzonden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1602/92 wordt vervangen door onderstaande leden:

"3. De in de leden 1 en 2 bedoelde specifieke regeling wordt uitsluitend toegekend voor produkten die voor de interne markt van de Canarische eilanden zijn bestemd.

4. De bevoegde Spaanse autoriteiten treffen de nodige maatregelen voor het beheer van en de controle op de in lid 1 bedoelde vaste hoeveelheden en met name voor de inachtneming van lid 3, door te zorgen voor de inning van de anti-dumpingrechten wanneer de betrokken produkten naar andere delen van het douanegebied van de Gemeenschap worden verzonden.

De bevoegde Spaanse autoriteiten stellen de Commissie onverwijld in kennis van deze maatregelen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

H. SEEHOFER

(1)Advies uitgebracht op 16 december 1994 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(2) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 24.