Home

95/6/EG: Beschikking van de Commissie van 13 januari 1995 houdende wijziging van de grenzen van de probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad in Duitsland (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

95/6/EG: Beschikking van de Commissie van 13 januari 1995 houdende wijziging van de grenzen van de probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad in Duitsland (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

95/6/EG: Beschikking van de Commissie van 13 januari 1995 houdende wijziging van de grenzen van de probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad in Duitsland (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 011 van 17/01/1995 blz. 0026 - 0027


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 13 januari 1995 houdende wijziging van de grenzen van de probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad in Duitsland (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (95/6/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 797/85 (2), en met name op artikel 2, lid 3,

Overwegende dat in Richtlijn 86/465/EEG van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/92/EEG (4), is aangegeven welke zones in Duitsland worden aangemerkt als agrarisch probleemgebied in de zin van artikel 3, leden 3, 4 en 5 van Richtlijn 75/268/EEG;

Overwegende dat de Duitse Regering, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Richtlijn 75/268/EEG, de Commissie nieuwe zones heeft meegedeeld die in de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden zouden moeten worden opgenomen, alsmede gegevens over de kenmerken van die zones; dat voorts de in de probleemgebieden bestaande bijzondere steunregeling ook voor de nieuwe zones zal worden toegepast;

Overwegende dat uit de bovengenoemde mededeling blijkt dat één zone beantwoordt aan de criteria en de indicatoren van Richtlijn 86/465/EEG aan de hand waarvan de betreffende zones in de zin van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 75/268/EEG worden aangewezen; dat bijgevolg de betrokken zone in de lijst van probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 75/268/EEG moet worden opgenomen;

Overwegende dat de totale oppervlakte van al deze gebieden niet meer bedraagt dan 4 % van de oppervlakte van de betrokken Lid-Staat;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lijst van agrarische probleemgebieden in Duitsland, die is opgenomen in de bijlage bij Richtlijn 92/92/EEG, wordt aangevuld overeenkomstig de lijst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 13 januari 1995.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 128 van 19. 5. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1.

(3) PB nr. L 273 van 24. 9. 1986, blz. 1.

(4) PB nr. L 338 van 24. 11. 1992, blz. 1.

BIJLAGE

Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 75/268/EEG

>

RUIMTE VOOR DE TABEL>