Home

95/72/EG: Beschikking van de Commissie van 9 maart 1995 tot wijziging van Beschikking 93/244/EEG en betreffende bepaalde garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor varkens die bestemd zijn voor Zweden en Oostenrijk (Voor de EER relevante tekst)

95/72/EG: Beschikking van de Commissie van 9 maart 1995 tot wijziging van Beschikking 93/244/EEG en betreffende bepaalde garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor varkens die bestemd zijn voor Zweden en Oostenrijk (Voor de EER relevante tekst)

95/72/EG: Beschikking van de Commissie van 9 maart 1995 tot wijziging van Beschikking 93/244/EEG en betreffende bepaalde garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor varkens die bestemd zijn voor Zweden en Oostenrijk (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 059 van 17/03/1995 blz. 0034 - 0034


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot wijziging van Beschikking 93/244/EEG en betreffende bepaalde garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor varkens die bestemd zijn voor Zweden en Oostenrijk (Voor de EER relevante tekst) (95/72/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende dat Oostenrijk een programma uitvoert voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky;

Overwegende dat dat programma bij Beschikking 95/59/EG van de Commissie (2) is goedgekeurd;

Overwegende dat Zweden een programma uitvoert voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky;

Overwegende dat dat programma bij Beschikking 95/70/EG van de Commissie (3) is goedgekeurd;

Overwegende dat aanvullende garanties dienen te worden voorgesteld om ervoor te zorgen dat de reeds gemaakte vooruitgang niet in het gedrang wordt gebracht en dat het programma met succes wordt afgerond;

Overwegende dat de autoriteiten van Oostenrijk en Zweden voor het vervoer van varkens in hun land voorschriften toepassen die ten minste gelijkwaardig zijn aan de bij deze beschikking vastgestelde voorschriften;

Overwegende dat de aanvullende garanties niet mogen worden geëist van Lid-Staten of regio's van Lid-Staten die in het kader van Beschikking 93/94/EEG van de Commissie (4) als vrij van de ziekte van Aujeszky worden beschouwd, omdat varkens uit die gebieden een minimaal risico voor verspreiding van de ziekte opleveren;

Overwegende dat bij Beschikking 93/244/EEG van de Commissie (5) aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky zijn vastgesteld voor varkens die voor bepaalde, in bijlage I bij die beschikking vermelde delen van het grondgebied van de Gemeenschap zijn bestemd;

Overwegende dat de delen van Oostenrijk en Zweden waarop het bij de beschikking van de Commissie goedgekeurde programma van toepassing is aan bijlage I bij Beschikking 93/244/EEG moeten worden toegevoegd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Aan bijlage I bij Beschikking 93/244/EEG wordt het volgende toegevoegd:

"Oostenrijk: alle regio's

Zweden: alle regio's.".

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op 1 maart 1995.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 9 maart 1995.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. 121 van 29. 7. 1964, blz. 1977/64.

(2) PB nr. L 55 van 11. 3. 1995, blz. 42.

(3) Zie bladzijde 32 van dit Publikatieblad.

(4) PB nr. L 16 van 25. 1. 1993, blz. 18.

(5) PB nr. L 111 van 5. 5. 1993, blz. 21.