Home

95/115/EG: Beschikking van de Raad van 30 maart 1995 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland gemachtigd wordt een overeenkomst met de Republiek Polen te sluiten waarin bepalingen voorkomen die afwijken van de artikelen 2 en 3 van Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting

95/115/EG: Beschikking van de Raad van 30 maart 1995 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland gemachtigd wordt een overeenkomst met de Republiek Polen te sluiten waarin bepalingen voorkomen die afwijken van de artikelen 2 en 3 van Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting

95/115/EG: Beschikking van de Raad van 30 maart 1995 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland gemachtigd wordt een overeenkomst met de Republiek Polen te sluiten waarin bepalingen voorkomen die afwijken van de artikelen 2 en 3 van Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting

Publicatieblad Nr. L 080 van 08/04/1995 blz. 0047 - 0047


BESCHIKKING VAN DE RAAD van 30 maart 1995 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland gemachtigd wordt een overeenkomst met de Republiek Polen te sluiten waarin bepalingen voorkomen die afwijken van de artikelen 2 en 3 van Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting (95/115/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (1), inzonderheid op artikel 30,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad op grond van artikel 30 van Richtlijn 77/388/EEG op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen elke Lid-Staat kan machtigen met een derde land of een internationale organisatie een overeenkomst te sluiten waarin bepalingen kunnen voorkomen die van de genoemde richtlijn afwijken;

Overwegende dat de Bondsrepubliek Duitsland, bij brief die op 23 augustus 1994 op het Secretariaat-generaal van de Commissie werd geregistreerd, een verzoek heeft ingediend om gemachtigd te worden met de Republiek Polen een overeenkomst te sluiten inzake het onderhoud van de grensbruggen tussen de Duitse autosnelwegen en het Poolse nationale wegennet, waarin afwijkingen voorkomen van de artikelen 2 en 3 van Richtlijn 77/388/EEG;

Overwegende dat de overige Lid-Staten op 23 september 1994 op de hoogte zijn gesteld van het Duitse verzoek;

Overwegende dat, bij gebrek aan afwijkende bepalingen, enkel de onderhoudswerkzaamheden die op het Duitse grondgebied worden verricht aan de Duitse BTW onderworpen zouden zijn, terwijl die welke worden verricht op het Poolse grondgebied buiten de toepassingssfeer van Richtlijn 77/388/EEG zouden vallen; dat bovendien iedere invoer in Duitsland van goederen afkomstig uit Polen, die worden gebruikt voor het onderhoud van de grensbruggen, onderworpen zou zijn aan de Duitse BTW;

Overwegende dat de afwijkingen voorzien in de overeenkomst tot doel hebben de regels van belastingheffing te vereenvoudigen voor de ondernemers belast met het onderhoud van de grensbruggen;

Overwegende dat deze afwijkingen een te verwaarlozen effect zullen hebben op de eigen middelen van de Gemeenschap afkomstig uit de belasting over de toegevoegde waarde,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd met de Republiek Polen een overeenkomst te sluiten waarin bepalingen voorkomen die afwijken van Richtlijn 77/388/EEG. Deze afwijkingen worden gedefinieerd in de artikelen 2 en 3 hierna.

Artikel 2

Bij wijze van afwijking van artikel 2, lid 2, van Richtlijn 77/388/EEG, is de invoer in Duitsland van goederen afkomstig uit Polen niet onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover die goederen, krachtens de bepalingen van de overeenkomst, bestemd zijn voor het onderhoud van grensbruggen. Deze afwijking is evenwel niet van toepassing op de invoer van goederen verricht door een overheidsadministratie.

Artikel 3

Bij wijze van afwijking van artikel 3 van Richtlijn 77/388/EEG, worden de grensbruggen tussen de overeenkomstsluitende Staten waarvoor, krachtens de bepalingen van de overeenkomst, de Bondsrepubliek Duitsland belast is met het onderhoud, aangemerkt als deel uitmakend van het Duitse grondgebied, voor wat de leveringen van goederen en de dienstverrichtingen die bestaan in het onderhoud van die bruggen betreft.

Bij wijze van afwijking van artikel 3 van Richtlijn 77/388/EEG, worden de grensbruggen tussen de overeenkomstsluitende Staten waarvoor, krachtens de bepalingen van de overeenkomst, de Republiek Polen belast is met het onderhoud, aangemerkt als deel uitmakend van het Poolse grondgebied, voor wat de leveringen van goederen en de dienstverrichtingen die bestaan in het onderhoud van die bruggen betreft.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 30 maart 1995.

Voor de Raad De Voorzitter E. ALPHANDÉRY