Home

95/116/EG: Beschikking van de Commissie van 24 maart 1995 betreffende de geldigheid van bepaalde bindende tariefinlichtingen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

95/116/EG: Beschikking van de Commissie van 24 maart 1995 betreffende de geldigheid van bepaalde bindende tariefinlichtingen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

95/116/EG: Beschikking van de Commissie van 24 maart 1995 betreffende de geldigheid van bepaalde bindende tariefinlichtingen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 080 van 08/04/1995 blz. 0048 - 0049


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 24 maart 1995 betreffende de geldigheid van bepaalde bindende tariefinlichtingen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (95/116/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1), inzonderheid op artikel 12, lid 5, onder c), en op artikel 249, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3524/94 (3), inzonderheid op artikel 9,

Overwegende dat de in de bijlage bij deze beschikking opgenomen bindende tariefinlichtingen in strijd zijn met andere bindende tariefinlichtingen en betrekking hebben op tariefindelingen die niet in overeenstemming zijn met de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur die zijn vastgesteld bij bijlage I, deel I, titel I, onder A, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3115/94 van de Commissie (5);

Overwegende dat bovenbedoelde bindende tariefinlichtingen niet langer dienen te gelden; dat derhalve de douaneadministraties die deze inlichtingen hebben verstrekt, deze zo spoedig mogelijk dienen in te trekken en gelijktijdig de Commissie daarvan in kennis dienen te stellen;

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 14, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 de rechthebbende in voorkomend geval gebruik kan maken van de mogelijkheid om zich gedurende een bepaalde periode te beroepen op een bindende tariefinlichting die haar geldigheid heeft verloren;

Overwegende dat de Afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur van het Comité douanewetboek geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage opgenomen bindende tariefinlichtingen die door de in kolom 2 vermelde douaneautoriteiten zijn afgegeven en waarbij de in kolom 3 vermelde tariefindeling wordt vastgesteld, dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk op de eenentwintigste dag na de bekendmaking van deze beschikking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, te worden ingetrokken.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 24 maart 1995.

Voor de Commissie Mario MONTI Lid van de Commissie

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>