Home

95/137/EG: Besluit van de Raad van 7 april 1995 houdende ondertekening, door de Gemeenschap, zonder voorbehoud van bekrachtiging, van de Overeenkomst inzake de douaneregeling voor containers die in het internationale vervoer in poolverband worden gebruikt (Genève, 21 januari 1994)

95/137/EG: Besluit van de Raad van 7 april 1995 houdende ondertekening, door de Gemeenschap, zonder voorbehoud van bekrachtiging, van de Overeenkomst inzake de douaneregeling voor containers die in het internationale vervoer in poolverband worden gebruikt (Genève, 21 januari 1994)

95/137/EG: Besluit van de Raad van 7 april 1995 houdende ondertekening, door de Gemeenschap, zonder voorbehoud van bekrachtiging, van de Overeenkomst inzake de douaneregeling voor containers die in het internationale vervoer in poolverband worden gebruikt (Genève, 21 januari 1994)

Publicatieblad Nr. L 091 van 22/04/1995 blz. 0045 - 0045


BESLUIT VAN DE RAAD van 7 april 1995 houdende ondertekening, door de Gemeenschap, zonder voorbehoud van bekrachtiging, van de Overeenkomst inzake de douaneregeling voor containers die in het internationale vervoer in poolverband worden gebruikt (Genève, 21 januari 1994) (95/137/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113, in samenhang met artikel 228, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat met de Overeenkomst inzake de douaneregeling voor containers die in het internationale vervoer in poolverband worden gebruikt, hierna "Overeenkomst" te noemen, die in het kader van de Organisatie van de Verenigde Naties op 21 januari 1994 te Genève is ondertekend, wordt gestreefd naar bevordering van efficiënt gebruik van containers in het internationale vervoer, door middel van vereenvoudiging van de administratieve procedures, met name teneinde het vervoer van lege eenheden te bepalen;

Overwegende dat de Overeenkomst krachtens artikel 14, lid 3, openstaat voor ondertekening door organisaties voor regionale economische integratie;

Overwegende dat, gezien het grote praktische nut voor ondernemingen, de Overeenkomst door de Gemeenschap dient te worden goedgekeurd en ondertekend, zonder voorbehoud van bekrachtiging;

Overwegende dat bij deze aanvaarding evenwel een voorbehoud moet worden gemaakt in verband met bepaalde vereisten van de douane-unie en de huidige stand van zaken met betrekking tot de harmonisatie van voorschriften voor in- en uitvoer van onderdelen voor herstelwerkzaamheden en van toebehoren en uitrusting van containers;

Overwegende dat de Gemeenschap derhalve, onder bovengenoemd voorbehoud, partij bij de Overeenkomst dient te worden,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst inzake de douaneregeling voor containers die in het internationale vervoer in poolverband worden gebruikt, wordt namens de Gemeenschap onder voorbehoud goedgekeurd voor wat de aangelegenheden betreft die onder haar exclusieve bevoegdheid vallen.

De tekst van de Overeenkomst en het voorbehoud van de Gemeenschap bij deze Overeenkomst zijn opgenomen in bijlage I respectievelijk bijlage II.

De tekst van de in artikel 14, lid 3, van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving staat in bijlage III.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is

- de Overeenkomst zonder voorbehoud van bekrachtiging te ondertekenen, om de Gemeenschap te binden;

- de in artikel 14, lid 3, van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten.

Gedaan te Luxemburg, 7 april 1995.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. ROSSI