Home

95/152/EG: Beschikking van de Commissie van 28 april 1995 houdende goedkeuring van een wijziging in het door het Koninkrijk Spanje op grond van Verordening (EEG) nr. 2997/87 van de Raad ingediende programma voor de omschakeling op andere hoprassen (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

95/152/EG: Beschikking van de Commissie van 28 april 1995 houdende goedkeuring van een wijziging in het door het Koninkrijk Spanje op grond van Verordening (EEG) nr. 2997/87 van de Raad ingediende programma voor de omschakeling op andere hoprassen (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

95/152/EG: Beschikking van de Commissie van 28 april 1995 houdende goedkeuring van een wijziging in het door het Koninkrijk Spanje op grond van Verordening (EEG) nr. 2997/87 van de Raad ingediende programma voor de omschakeling op andere hoprassen (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 100 van 03/05/1995 blz. 0025 - 0027


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 april 1995 houdende goedkeuring van een wijziging in het door het Koninkrijk Spanje op grond van Verordening (EEG) nr. 2997/87 van de Raad ingediende programma voor de omschakeling op andere hoprassen (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek) (95/152/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2997/87 van de Raad van 22 september 1987 tot vaststelling van het bedrag van de steun aan de telers voor de oogst 1986 en van bijzondere maatregelen voor bepaalde produktiegebieden in de sector hop (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 423/95 (2), inzonderheid op artikel 2, lid 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3889/87 van de Commissie van 22 december 1987 houdende uitvoeringsbepalingen van de bijzondere maatregelen voor bepaalde hopteeltgebieden (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 718/93 (4), en met name op artikel 3,

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje op 9 december 1988 overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2997/87 een programma voor de omschakeling op andere hoprassen bij de Commissie heeft ingediend; dat dit programma, zoals gewijzigd op 3 juli 1989, bij Beschikking 89/479/EEG van de Commissie (5) is goedgekeurd;

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje de Commissie op 18 december 1991 nieuwe wijzigingen in dat programma heeft meegedeeld;

Overwegende dat de omschakeling op specifieke klonen van het ras H 3 gelijkgesteld kan worden met een rassenomschakeling in de zin van Verordening (EEG) nr. 2997/87, op voorwaarde dat de door selectie via klonen verkregen stam leidt tot de produktie van hop van super-alfarassen, zoals omschreven in artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3889/87, die op grond van hun gebleken stabiliteit en homogeniteit voor de bierbrouwerij kunnen worden gebruikt;

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje op 23 februari 1995 nieuwe wijzigingen van dit programma heeft meegedeeld;

Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op de opneming van bijkomende rassen in het spectrum van superalfarassen naar welke wordt omgeschakeld in verband met de nieuwe vraag op de markt;

Overwegende dat dit programma, als gewijzigd, in overeenstemming is met de bij de betrokken verordening nagestreefde doelstellingen en de bij artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3889/87 vereiste gegevens bevat;

Overwegende dat het aandeel in de financiering ten laste van de nationale begroting zoals bepaald in het programma niet meer mag bedragen dan het in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2997/87 aangegeven maximum; dat de in dat zelfde artikel bedoelde werkelijke kosten het geraamde bedrag mogen omvatten van het netto-inkomensverlies als gevolg van de tenuitvoerlegging van het omschakelingsplan; dat echter slechts het netto-inkomensverlies dat geleden is vanaf de datum van goedkeuring van Verordening (EEG) nr. 2997/87 bij de berekening van de werkelijke kosten in aanmerking mag worden genomen; dat de financiële bijdrage van de Lid-Staten in het rassenomschakelingsprogramma dienovereenkomstig moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor hop,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De op 23 februari 1995 door het Koninkrijk Spanje meegedeelde wijziging van het overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2997/87 ingediende programma voor de omschakeling op andere hoprassen wordt goedgekeurd. De hoofdlijnen van het aldus gewijzigde programma zijn in de bijlage opgenomen.

Artikel 2

Het Koninkrijk Spanje stelt de Commissie om de zes maanden in kennis van de stand van uitvoering van het programma.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

Gedaan te Brussel, 28 april 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie

BIJLAGE

1. Producentengroeperingen waarop het programma betrekking heeft - Grupo de Cultivadores de Lupulo de Garrizo de la Ribera, Asociación de Productores Agrarios, APA n° 1;

- Agrupación Comercial de Campesinos Leoneses "ACCAL" de Astorga, Asociación de Productores Agrarios, APA n° 2.

2. Looptijd van het programma Van 1988 tot en met 1996. De laatste aanplantingen moeten vóór 31 december 1996 plaatsvinden.

3. Areaal waarop het programma betrekking heeft 617 ha.

4. Rassen waarop de betrokken arealen omgeschakeld worden Aromatische rassen Spalt Hersbrucker Fino Alsacia Hallertau hoogstens 5 % van het omgeschakelde areaal (d.i. maximaal 30,85 ha) Super-alfarassen (1) Specifieke klonen van het ras H 3 Hallertauer Magnum Galena Nugget minstens 95 % van het omgeschakelde areaal (d.i. minimaal 586,15 ha)