Home

95/190/EG: Beschikking van de Commissie van 17 mei 1995 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijprodukten en aquacultuurprodukten van oorsprong uit de Filippijnen

95/190/EG: Beschikking van de Commissie van 17 mei 1995 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijprodukten en aquacultuurprodukten van oorsprong uit de Filippijnen

95/190/EG: Beschikking van de Commissie van 17 mei 1995 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijprodukten en aquacultuurprodukten van oorsprong uit de Filippijnen

Publicatieblad Nr. L 123 van 03/06/1995 blz. 0020 - 0024


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1995 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijprodukten en aquacultuurprodukten van oorsprong uit de Filippijnen (Voor de EER relevante tekst) (95/190/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van visserijprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 11,

Overwegende dat deskundigen van de Commissie zich in de Filippijnen hebben vergewist van de omstandigheden bij produktie, opslag en verzending van voor de Gemeenschap bestemde visserijprodukten;

Overwegende dat de voorschriften van de Filippijnen inzake inspectie en gezondheidscontrole van de visserijprodukten kunnen worden aangemerkt als gelijkwaardig aan die van Richtlijn 91/493/EEG;

Overwegende dat de Directie van het "Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)" de bevoegde instantie in de Filippijnen, de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend kan controleren;

Overwegende dat volgens de in artikel 11, lid 4, onder a), van Richtlijn 91/493/EEG bedoelde voorwaarden voor afgifte van het gezondheidscertificaat een certificaatmodel moet worden vastgesteld en moet worden bepaald in welke taal of talen het certificaat moet worden opgesteld, alsmede welke de hoedanigheid van de ondertekenaar moet zijn;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG op de verpakkingen van visserijprodukten en aquacultuurprodukten een merk moet worden aangebracht waarin de naam van het derde land en het erkenningsnummer van de inrichting van herkomst zijn vermeld;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG een lijst van de erkende inrichtingen moet worden opgesteld; dat deze lijst moet worden opgesteld aan de hand van een mededeling van het BFAR aan de Commissie; dat het BFAR zich er derhalve van moet vergewissen dat de in dit verband bij artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd;

Overwegende dat het BFAR officieel garanties heeft gegeven ten aanzien van de inachtneming van hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG en, wat de erkenning van de inrichtingen betreft, van voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die van genoemde richtlijn;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De instantie die in de Filippijnen bevoegd is om de inachtneming van Richtlijn 91/493/EEG met betrekking tot visserijprodukten en aquacultuurprodukten te controleren en de desbetreffende certificaten af te geven is het "Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)".

Artikel 2

Ten aanzien van visserijprodukten en aquacultuurprodukten van oorsprong uit de Filippijnen gelden de volgende eisen:

1. Iedere zending moet vergezeld gaan van een genummerd, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend origineel van een eenbladig gezondheidscertificaat naar het model in bijlage A.

2. De produkten moeten afkomstig zijn van erkende, op de lijst in bijlage B voorkomende inrichtingen.

3. Tenzij het in bulk ingevroren visserijprodukten voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord "Filippijnen" en het erkenningsnummer van de inrichting van herkomst zijn aangebracht.

Artikel 3

1. Het in artikel 2, punt 1, bedoelde certificaat moet ten minste worden opgesteld in één van de officiële talen van de Lid-Staat waar de controle wordt verricht.

2. Naam, hoedanigheid en handtekening van de vertegenwoordiger van het BFAR, alsmede het officiële stempel van het BFAR moeten in een andere kleur op het certificaat worden aangebracht dan de overige vermeldingen.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 augustus 1995.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 17 mei 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie

BIJLAGE A

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

betreffende visserij- en aquacultuurprodukten van oorsprong uit de Filippijnen en bestemd voor de Europese Gemeenschap, met uitzondering van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken, ongeacht in welke vorm Referentienr.:

Land van verzending: FILIPPIJNEN Bevoegde instantie: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources I. Identificatie van de visserijprodukten Omschrijving van het visserij- of het aquacultuurprodukt (1):

- soort (wetenschappelijke naam):

- staat (2) en aard van de behandeling:

Codenummer (eventueel):

Aard van de verpakking:

Aantal verpakkingen:

Nettogewicht:

Vereiste temperatuur bij opslag en tijdens het vervoer:

II. Oorsprong van de visserijprodukten Naam (namen) en officieel (officiële) erkenningsnummer(s) van de inrichting(en) erkend door het BFAR voor uitvoer naar de Gemeenschap:

III. Bestemming van de visserijprodukten De visserijprodukten of aquacultuurprodukten (1) worden verzonden van: (Plaats van verzending) naar: (Land en plaats van bestemming) per (vervoermiddel):

Naam en adres van de afzender:

Naam van de geadresseerde en leveringsadres:

IV. Gezondheidsverklaring Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de hierboven beschreven visserij- of aquacultuurprodukten:

1. zijn gevangen en aan boord van de vaartuigen zijn behandeld overeenkomstig de bij Richtlijn 92/48/EEG vastgestelde hygiënische voorschriften;

2. zijn gelost, behandeld en, eventueel, op hygiënische wijze zijn verpakt, bewerkt, verwerkt, ingevroren, ontdooid of opgeslagen met inachtneming van de voorschriften van de hoofdstukken II, III en IV van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

3. zijn gecontroleerd overeenkomstig hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

4. zijn verpakt, geïdentificeerd, opgeslagen en verzonden overeenkomstig de hoofdstukken VI, VII en VIII van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

5. niet afkomstig zijn van giftige soorten of van soorten die biotoxines bevatten;

6. voldoen aan de organoleptische, parasitologische, chemische en microbiologische normen die bij Richtlijn 91/493/EEG en de desbetreffende toepassingsbesluiten zijn vastgesteld voor bepaalde categorieën visserijprodukten.

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de bepalingen van Richtlijnen 91/493/EEG en 92/48/EEG.

Gedaan te ,

(Plaats) (Datum) Officiële stempel (1) (Handtekening van de officiële inspecteur) (1) (Naam in hoofdletters, titel en hoedanigheid van de ondertekenaar)

BIJLAGE B

LIJST VAN DE ERKENDE INRICHTINGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>