Home

95/192/EG: Beschikking van de Commissie van 29 mei 1995 tot wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3206/94 tot vaststelling voor 1995 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen

95/192/EG: Beschikking van de Commissie van 29 mei 1995 tot wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3206/94 tot vaststelling voor 1995 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen

95/192/EG: Beschikking van de Commissie van 29 mei 1995 tot wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3206/94 tot vaststelling voor 1995 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen

Publicatieblad Nr. L 123 van 03/06/1995 blz. 0026 - 0027


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 mei 1995 tot wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3206/94 tot vaststelling voor 1995 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen (95/192/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3094/86 van de Raad van 7 oktober 1986 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3919/92 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3554/90 van de Commissie van 10 december 1990, houdende nadere bepalingen voor de vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3407/93 (4), en met name op artikel 2,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 3206/94 van de Commissie (5) de in artikel 9, lid 3, onder c), van Verordening (EEG) nr. 3094/86 bedoelde lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen, is vastgesteld voor 1995;

Overwegende dat de autoriteiten van de betreffende Lid-Staten hebben verzocht om wijziging van de in voornoemde lijst vermelde gegevens; dat deze verzoeken alle vereiste gegevens ter staving van de verzoeken bevatten die overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3554/90 moeten worden verstrekt; dat uit de beoordeling van deze gegevens blijkt dat ze aan vorengenoemde bepaling voldoen en dat de in voornoemde lijst vermelde gegevens derhalve moeten worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

De gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3206/94 worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 29 mei 1995.

Voor de Commissie Emma BONINO Lid van de Commissie

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

A. Datos que se retiran de la lista - Oplysninger, der skal slettes i listen - Aus der Liste herauszunehmende Angaben - Óôïé÷aassá ðïõ aeéáãñUEoeïíôáé áðue ôïí êáôUEëïãï - Information to be deleted from the list - Renseignements à retirer de la liste - Dati da togliere dall'elenco - Inlichtingen te schrappen uit de lijst - Informações a retirar da lista - Luettelosta poistettavat tiedot - Uppgifter som skall tas bort fraan foerteckningen 1 2 3 4 5 ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ÃAAÑÌÁÍÉÁ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND CUX 15 Paloma DJET Cuxhaven 74 NC 306 Michiel DFOL Cuxhaven 220 ST 17 Tina I DLYX Toenning 165 B. Datos que se añaden a la lista - Oplysninger, der skal anfoeres i listen - In die Liste hinzuzufuegende Angaben - Óôïé÷aassá ðïõ ðñïóôssèaaíôáé óôïí êáôUEëïãï - Information to be added to the list - Renseignements à ajouter à la liste - Dati da aggiungere all'elenco - Inlichtingen toe te voegen aan de lijst - Informações a aditar à lista - Luetteloon lisaettaevaet tiedot - Uppgifter som skall laeggas till i foerteckningen 1 2 3 4 5 ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ÃAAÑÌÁÍÉÁ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND BUES 15 Paloma DJET Buesum 74 SC 37 Michiel DFOL Buesum 220 SH 3 Stella Polaris DMJZ Heiligenhafen 220 SH 9 Glaube DMIY Heiligenhafen 220 PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ÊÁÔÙ ×ÙÑAAÓ / NETHERLANDS / PAYS-BAS / PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS / ALANKOMAAT / NEDERLAENDERNA HA 1 Vera Harlingen 160 >EIND VAN DE GRAFIEK>