Home

95/268/EG: Beschikking van de Commissie van 30 juni 1995 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de opslag in Italië van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccins bestemd antigeen

95/268/EG: Beschikking van de Commissie van 30 juni 1995 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de opslag in Italië van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccins bestemd antigeen

95/268/EG: Beschikking van de Commissie van 30 juni 1995 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de opslag in Italië van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccins bestemd antigeen

Publicatieblad Nr. L 165 van 15/07/1995 blz. 0022 - 0022


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1995 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de opslag in Italië van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccins bestemd antigeen (Voor de EER relevante tekst) (95/268/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG (2), en met name op artikel 14,

Overwegende dat, overeenkomstig Beschikking 91/666/EEG van de Raad van 11 december 1991 betreffende de vorming van communautaire reserves van mond- en klauwzeervaccins (3), de vorming van antigeenbanken deel uitmaakt van de actie van de Gemeenschap voor de vorming van communautaire reserves van mond- en klauwzeervaccins;

Overwegende dat in artikel 3 van Beschikking 91/666/EEG het "Istituto zooprofilatico sperimentale di Brescia" (Italië) is aangewezen als antigeenbank voor de opslag van de communautaire reserves;

Overwegende dat de bevoegdheden en taken van de antigeenbanken zijn vastgesteld in artikel 4 van Beschikking 91/666/EEG; dat de bijstand van de Gemeenschap slechts wordt verleend op voorwaarde dat de antigeenbank de vastgestelde taken ook vervult;

Overwegende dat moet worden voorzien in een financiële bijstand van de Gemeenschap aan de antigeenbanken om hen in staat te stellen de in de beschikking vastgestelde bevoegdheden en taken te vervullen;

Overwegende dat de financiële bijstand van de Gemeenschap om budgettaire redenen wordt verleend voor een periode van één jaar;

Overwegende dat, met name voor controledoeleinden, de artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (5), van toepassing zijn;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Gemeenschap verleent aan Italië financiële bijstand voor de opslag van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccins bestemd antigeen.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde actie wordt ten uitvoer gelegd door het "Istituto zooprofilatico sperimentale di Brescia" (Italië). De actie moet voldoen aan het bepaalde in artikel 4 van Beschikking 91/666/EEG.

Artikel 3

De financiële bijstand van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste 70 000 ecu voor de periode van 1 augustus 1994 tot en met 31 juli 1995.

Artikel 4

De financiële bijstand van de Gemeenschap wordt verleend op de volgende wijze:

- 70 % als voorschot, op verzoek van Italië;

- het saldo na overlegging van de bewijsstukken. De bewijsstukken moeten vóór 1 oktober 1995 worden overgelegd.

Artikel 5

De artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 30 juni 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie