Home

95/376/EG, EGKS, Euratom: Besluit van het Europees Parlement van 12 juli 1995 houdende benoeming van de ombudsman van de Europese Unie

95/376/EG, EGKS, Euratom: Besluit van het Europees Parlement van 12 juli 1995 houdende benoeming van de ombudsman van de Europese Unie

95/376/EG, EGKS, Euratom: Besluit van het Europees Parlement van 12 juli 1995 houdende benoeming van de ombudsman van de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 225 van 22/09/1995 blz. 0017 - 0017


BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT van 12 juli 1995 houdende benoeming van de ombudsman van de Europese Unie (95/376/EG, Euratom, EGKS)

HET EUROPEES PARLEMENT,

- gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name de artikelen 8 D, tweede alinea, en 138 E,

- gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en met name artikel 20 D,

- gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 107 D,

- gezien zijn besluit van 9 maart 1994 betreffende het Statuut van de ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (1),

- gezien artikel 159 van zijn Reglement,

- gezien de oproepen tot kandidaatstelling van 30 juli 1994 (2) en van 23 mei 1995 (3),

- gezien de overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Statuut van de ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt, alsmede artikel 159, lid 3, van zijn Reglement ingediende kandidaatstellingen,

- gezien de hoorzittingen waarin de kandidaten door de bevoegde commissie werden gehoord,

- gezien de lijst van ontvankelijke kandidaatstellingen,

- gezien de stemmingen tijdens de vergaderingen van 11 en 12 juli 1995,

benoemt de heer Jacob Magnus Soederman tot ombudsman van de Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, 12 juli 1995.

Voor het Europees Parlement De Voorzitter Klaus HAENSCH