Home

95/484/EG: Besluit van de Raad van 30 oktober 1995 betreffende de sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta

95/484/EG: Besluit van de Raad van 30 oktober 1995 betreffende de sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta

95/484/EG: Besluit van de Raad van 30 oktober 1995 betreffende de sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta

Publicatieblad Nr. L 278 van 21/11/1995 blz. 0014 - 0014


BESLUIT VAN DE RAAD

van 30 oktober 1995

betreffende de sluiting van het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta

(95/484/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 238, juncto artikel 228, lid 2, tweede zin, en lid 3, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement (1),

Overwegende dat het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

Het Protocol betreffende de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van het Protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht namens de Gemeenschap de kennisgeving bedoeld in artikel 21 van het Protocol (2).

Gedaan te Luxemburg, 30 oktober 1995.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. SOLANA

(1) PB nr. C 287 van 30. 10. 1995.

(2) De datum van inwerkingtreding van het Protocol wordt door het Secretariaat-generaal van de Raad in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.