Home

95/487/EG: Besluit van de Raad van 23 oktober 1995 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vaststelling van een samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

95/487/EG: Besluit van de Raad van 23 oktober 1995 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vaststelling van een samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

BESLUIT VAN DE RAAD van 23 oktober 1995 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vaststelling van een samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding (95/487/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 126 en 127 juncto artikel 228, lid 2, eerste zin, en artikel 228, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende dat de Raad de Commissie bij besluit van 21 november 1994 heeft gemachtigd onderhandelingen te voeren over overeenkomsten inzake samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, Canada en de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding;

Overwegende dat de Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika wederzijds voordeel verwachten van een dergelijke samenwerking, die van Gemeenschapszijde een aanvulling moet zijn op de bilaterale programma's tussen de Lid-Staten en de Verenigde Staten van Amerika en een Europese toegevoegde waarde moet verstrekken;

Overwegende dat de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vaststelling van een samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vaststelling van een samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

Het financiële referentiebedrag om te voldoen aan de in artikel 7 van de Overeenkomst genoemde financiële verplichtingen van de Gemeenschap, beloopt 6,5 miljoen ecu voor het in artikel 11, lid 2, bedoelde tijdvak van vijf jaar.

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

De overeenkomstig artikel 4, lid 3, van de Overeenkomst toegekende beurzen staan los van de nationale Fulbright-beurzen die door de bilaterale commissies Verenigde Staten/Lid-Staten worden toegekend.

Artikel 3

De delegatie van de Europese Gemeenschap in het in artikel 5 van de Overeenkomst bedoelde gemengde comité bestaat uit een vertegenwoordiging van de Commissie, bijgestaan door een vertegenwoordiging van elke Lid-Staat.

Artikel 4

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn de Overeenkomst namens de Raad van de Europese Unie te ondertekenen en de in artikel 11 van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen te verrichten.

Gedaan te Luxemburg, 23 oktober 1995.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. SAAVEDRA ACEVEDO

(1) PB nr. C 287 van 30. 10. 1995.