Home

95/494/EG: Beschikking van de Commissie van 17 november 1995 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Finland (met uitzondering van de gebieden van doelstelling 6) in het kader van doelstelling 5 a), voor de periode van 1995 tot en met 1999 (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek)

95/494/EG: Beschikking van de Commissie van 17 november 1995 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Finland (met uitzondering van de gebieden van doelstelling 6) in het kader van doelstelling 5 a), voor de periode van 1995 tot en met 1999 (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek)

95/494/EG: Beschikking van de Commissie van 17 november 1995 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Finland (met uitzondering van de gebieden van doelstelling 6) in het kader van doelstelling 5 a), voor de periode van 1995 tot en met 1999 (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 282 van 24/11/1995 blz. 0029 - 0030


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 1995 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Finland (met uitzondering van de gebieden van doelstelling 6) in het kader van doelstelling 5 a), voor de periode van 1995 tot en met 1999 (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek) (95/494/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 866/90 van de Raad van 29 maart 1990 inzake de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 10 bis,

Overwegende dat de Regering van Finland op 3 april 1995 bij de Commissie het in artikel 10 bis van Verordening (EEG) nr. 866/90 voor de gebieden buiten doelstelling 6 bedoelde enig programmeringsdocument (ook "gecombineerd programmeringsdocument" genoemd) heeft ingediend en dat zij op 24 mei, 6, 22, 28 en 29 juni, 9 en 10 augustus, 26 september en 10 oktober 1995 aanvullende inlichtingen heeft verstrekt; dat dit document de in artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 866/90 bedoelde plannen voor de structurele verbetering van de sectoren van de verschillende produkten, ook "sectorplannen" genoemd, bevat en ook de in artikel 10, onder a), van laatstgenoemde verordening bedoelde bijstandsaanvragen;

Overwegende dat het enig programmeringsdocument voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 860/94 van de Commissie van 18 april 1994 inzake de plannen en de aanvragen, in de vorm van operationele programma's, om bijstand van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie, voor investeringen ter verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten (2);

Overwegende dat het enig programmeringsdocument in overleg met de betrokken Lid-Staat is opgesteld in het kader van het partnerschap zoals gedefinieerd in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de cooerdinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3193/94 (4);

Overwegende dat in artikel 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1866/90 van de Commissie van 2 juli 1990 tot regeling van het gebruik van de ecu bij de besteding van de middelen van de Structuurfondsen (5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2745/94 (6), is bepaald dat in de beschikkingen van de Commissie tot goedkeuring van een enig programmeringsdocument de voor de hele periode beschikbare communautaire bijstand en de verdeling daarvan over de betrokken jaren luiden in ecu tegen prijzen van het jaar waarin de beschikking is gegeven, en worden geïndexeerd; dat deze verdeling over de betrokken jaren verenigbaar moet zijn met de stijgende vastleggingskredieten zoals vermeld in bijlage II bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2052/88; dat de indexering plaatsvindt aan de hand van een enkele coëfficiënt per jaar die overeenkomt met die welke in het kader van de technische aanpassing van de financiële vooruitzichten jaarlijks voor de Gemeenschapsbegroting wordt toegepast;

Overwegende dat in artikel 1 van het Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EGKS, EG, Euratom) nr. 2730/94 (8), is bepaald dat juridische verbintenissen die zijn aangegaan voor maatregelen waarvan de tenuitvoerlegging zich over meer dan één begrotingsjaar uitstrekt, een uiterste uitvoeringsdatum dienen te bevatten die bij het toekennen van de steun tegenover de begunstigde in de juiste vorm moet worden aangegeven;

Overwegende dat de Lid-Staat vanaf de inwerkingtreding van het gecombineerde programmeringsdocument erop moet toezien, dat ook de individuele projecten conform zijn aan de geldende selectiecriteria voor investeringen ter verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten, bij toepassing van artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 866/90;

Overwegende dat artikel 9, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3193/94, erin voorziet dat de Lid-Staten de juiste financiële inlichtingen aan de Commissie leveren teneinde het respecteren van het principe van de additionaliteit te toetsen; dat de analyse van de door de Finse autoriteiten geleverde inlichtingen laat zien dat zij rekening gehouden heeft met dit principe; dat bovendien de continue controle van dit principerespect voortgezet dient te worden in het kader van het partnerschap vanaf de inwerkingtreding van het enig programmeringsdocument; dat deze controles onontbeerlijk zijn voor de voortzetting van de steun uit het EOGFL, afdeling Oriëntatie, voor de maatregelen betrekking hebbende op deze beschikking;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het gecombineerde programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Finland (met uitzondering van de gebieden van doelstelling 6) voor de periode van 1 januari 1995 tot en met 31 december 1999 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De voor een gemeenschappelijke actie in aanmerking genomen sectoren zijn:

- vlees,

- zuivelprodukten,

- eieren en pluimvee,

- oliehoudende produkten,

- groenten en fruit,

- aardappelen.

Artikel 3

De bijstand van het EOGFL, afdeling Oriëntatie, in het kader van dit gecombineerde programmeringsdocument bedraagt ten hoogste 43 103 000 ecu.

De modaliteiten tot toekenning van de financiële steun, evenals de financiële deelname van het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de verschillende voor een gemeenschappelijke actie in aanmerking komende sectoren, zijn nader omschreven in de aangewende beschikkingen en in de bij deze beschikking gevoegde financieringsplannen (1).

Artikel 4

Voor indexeringsdoeleinden is de maximale totale toewijzing van bijstand uit het EOGFL, afdeling Oriëntatie, als volgt over de verschillende jaren verdeeld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 5

Het vastleggingskrediet voor de eerste tranche wordt vastgesteld op 6 897 000 ecu.

De vastleggingen voor de volgende tranches zullen worden bepaald aan de hand van het financieringsplan in het gecombineerde programmeringsdocument en de stand van uitvoering van het document.

Artikel 6

De communautaire bijstand geldt uitsluitend voor de uitgaven in verband met de onder dit gecombineerde programmeringsdocument vallende werkzaamheden, waarvoor uiterlijk op 31 december 1999 in de Lid-Staat juridisch verbindende maatregelen zijn genomen en de benodigde financiële middelen specifiek zijn vastgelegd. De uiterste datum waarop de uitgaven voor deze acties moeten zijn gedaan om in aanmerking te kunnen worden genomen, is 31 december 2001.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Finland.

Gedaan te Brussel, 17 november 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie