Home

95/531/EG: Beschikking van de Commissie van 29 november 1995 tot wijziging, in verband met de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, van Beschikking 77/144/EEG houdende de standaardcode en de voorschriften voor het omzetten in voor de machine leesbare vorm van de gegevens uit de statistische enquêtes teneinde het produktiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen vast te stellen, en om de grenzen van de produktiegebieden voor deze enquêtes vast te stellen

95/531/EG: Beschikking van de Commissie van 29 november 1995 tot wijziging, in verband met de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, van Beschikking 77/144/EEG houdende de standaardcode en de voorschriften voor het omzetten in voor de machine leesbare vorm van de gegevens uit de statistische enquêtes teneinde het produktiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen vast te stellen, en om de grenzen van de produktiegebieden voor deze enquêtes vast te stellen

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 november 1995 tot wijziging, in verband met de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, van Beschikking 77/144/EEG houdende de standaardcode en de voorschriften voor het omzetten in voor de machine leesbare vorm van de gegevens uit de statistische enquêtes teneinde het produktiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen vast te stellen, en om de grenzen van de produktiegebieden voor deze enquêtes vast te stellen (95/531/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden,

Gelet op Richtlijn 76/625/EEG van de Raad van 20 juli 1976 betreffende de door de Lid-Staten te houden statistische enquêtes teneinde het produktiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen vast te stellen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1057/91 (2) inzonderheid op artikel 4, leden 2 en 4, en artikel 9,

Overwegende dat de Lid-Staten die de enquêteresultaten elektronisch verwerken, deze in een voor de machine leesbare vorm aan de Commissie moeten mededelen, dat deze codering voor de indiening van de enquêteresultaten is vastgesteld volgens de procedure van artikel 9 van Richtlijn 76/625/EEG en is neergelegd in Beschikking 77/144/EEG van de Commissie (3);

Overwegende dat een indeling van de in het kader van deze fruitbomenenquêtes verzamelde informatie naar produktiegebieden is voorgeschreven in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 76/625/EEG; dat de grenzen van de produktiegebieden ook volgens de procedure van artikel 9 van die richtlijn worden vastgesteld, dat wil zeggen bij beschikking van de Commissie nadat het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek advies heeft uitgebracht, en dat de codes voor de Lid-Staten enerzijds en de produktiegebieden en hun codering anderzijds zijn neergelegd in de bijlagen I en III van Beschikking 77/144/EEG;

Overwegende dat in verband met de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden de bijlagen I en III van Beschikking 77/144/EEG moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Wegens de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden worden de bijlagen I (Bijzonderheden) en III van Beschikking 77/144/EEG per 1 januari 1995 aangevuld overeenkomstig de bijlage van deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 29 november 1995.

Voor de Commissie

Yves-Thibault DE SILGUY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 218 van 11. 8. 1976, blz. 10.

(2) PB nr. L 107 van 27. 4. 1991, blz. 11.

(3) PB nr. L 47 van 18. 2. 1977, blz. 52.

BIJLAGE

1. Aan bijlage I (Bijzonderheden) van Beschikking 77/144/EEG wordt toegevoegd:

- in rubriek "1. Land" na Portugal:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- in rubriek "2. Produktiegebied" tussen Denemarken en Griekenland:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Aan het eind van bijlage III van Beschikking 77/144/EEG wordt toegevoegd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

.