Home

95/77/EG: Aanbeveling van de Commissie van 11 januari 1995 betreffende een gecoördineerd programma voor 1995 inzake de officiële controle op levensmiddelen

95/77/EG: Aanbeveling van de Commissie van 11 januari 1995 betreffende een gecoördineerd programma voor 1995 inzake de officiële controle op levensmiddelen

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 11 januari 1995 betreffende een gecoördineerd programma voor 1995 inzake de officiële controle op levensmiddelen (95/77/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 155, tweede streepje,

Gelet op Richtlijn 89/397/EEG van de Raad van 14 juni 1989 inzake de officiële controle op levensmiddelen (1), inzonderheid op artikel 14, lid 3,

Na raadpleging van het Permanent Comité voor levensmiddelen,

Overwegende dat het met het oog op de goede werking van de interne markt nodig is om tot gecoördineerde programma's voor de keuring van levensmiddelen op communautair niveau te komen;

Overwegende dat dergelijke programma's niet alleen moeten dienen om te kunnen vaststellen of de communautaire wetgeving wordt nageleefd, maar ook om te controleren of de levensmiddelen voor consumptie geschikt zijn;

Overwegende dat door de gelijktijdige uitvoering van nationale en gecoördineerde programma's ervaring kan worden opgedaan die thans nog op ruime schaal ontbreekt,

BEVEELT AAN DAT DE LID-STATEN IN 1995 VAN DE VOLGENDE PRODUKTEN MONSTERS NEMEN EN DE AANGEGEVEN PARAMETERS ANALYSEREN:

1. vervalsing van oploskoffie met niet van koffiebonen afkomstig materiaal;

2. Listeria monocytogenes, Escherichia coli en Aeromonas in gekoelde salades en toebereide rauwkost;

3. beweringen over de botanische en geografische herkomst van honing die in de Gemeenschap is geproduceerd of is ingevoerd uit derde landen;

4. de temperatuur van in de detailhandel verkochte diepvrieslevensmiddelen.

Voor de derde achtereenvolgende maal wordt aan de Lid-Staten uit hoofde van artikel 14, lid 3, van Richtlijn 89/397/EEG aan aanbeveling gedaan voor een gecoördineerd controleprogramma. Over de onderwerpen van deze programma's is uitgebreid overleg gevoerd met de Lid-Staten; evenals vorig jaar hebben de gekozen onderwerpen betrekking op de bescherming van de volksgezondheid en de belangen van de consument en een eerlijk handelsverkeer.

Voor elk onderwerp wordt zo nodig een analysemethode voorgesteld. Voor het nemen van monsters zijn geen uniforme percentages vastgesteld. Het aantal monsters moet voldoende hoog zijn om voor elke Lid-Staat een overzicht van de markt voor de betrokken levensmiddelen te kunnen geven.

Het aantal monsters en de gebruikte analysemethoden dienen op de in de bijlage opgenomen antwoordformulieren te worden vermeld of daarin beknopt te worden beschreven.

I. Vervalsing van oploskoffie

Oploskoffie wordt somst vervalst met niet van koffiebonen afkomstig materiaal van de koffieplant, zoals schillen, vliezen, stengels en stelen, of met maltodextrinen. Dit is in strijd met Richtlijn 77/436/EEG van de Raad (2).

II. Listeria monocytogenes, Escherichia coli en Aeromonas in gekoelde salades en toebereide rauwkost

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat gevallen van listeriose voorkomen na de consumptie van rauwe groenten; in verschillende wetenschappelijke publikaties wordt gewezen op de mogelijke besmetting van deze produkten met Escherichia coli, Listeria monocytogenes en Aeromonas spp.

III. Beweringen over de botanische en geografische herkomst van honing die in de Gemeenschap is geproduceerd of is ingevoerd uit derde landen

De laatste tijd is er in de Gemeenschap een scherpe concurrentie ontstaan op de markt voor honing; op grond van inspecties wordt vermoed dat er valse beweringen worden gedaan over zowel de botanische herkomst van het produkt als het gebied waaruit het afkomstig is.

IV. De temperatuur van in de detailhandel verkochte diepvrieslevensmiddelen (toepassing van de Richtlijnen 89/108/EEG van de Raad (3) en 92/2/EEG van de Commissie (4))

Gezien het verband tussen de houdbaarheid en de opslagtemperatuur van bederfelijke levensmiddelen, is het wenselijk dat de temperatuur van diepvrieslevensmiddelen wordt bewaakt, vooral bij verrichtingen die de uiterste zorgvuldigheid vereisen.

Gedaan te Brussel, 11 januari 1995.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 186 van 30. 6. 1989, blz. 23.

(2) PB nr. L 172 van 12. 7. 1977, blz. 20.

(3) PB nr. L 40 van 11. 2. 1989, blz. 34.

(4) PB nr. L 34 van 11. 2. 1992, blz. 30.

BIJLAGE

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>