Home

Verordening (EG) nr. 37/95 van de Commissie van 10 januari 1995 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor conserven van bepaalde soorten tonijn en boniet van oorsprong uit bepaalde derde landen

Verordening (EG) nr. 37/95 van de Commissie van 10 januari 1995 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor conserven van bepaalde soorten tonijn en boniet van oorsprong uit bepaalde derde landen

Verordening (EG) nr. 37/95 van de Commissie van 10 januari 1995 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor conserven van bepaalde soorten tonijn en boniet van oorsprong uit bepaalde derde landen

Publicatieblad Nr. L 008 van 12/01/1995 blz. 0011 - 0011


VERORDENING (EG) Nr. 37/95 VAN DE COMMISSIE van 10 januari 1995 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor conserven van bepaalde soorten tonijn en boniet van oorsprong uit bepaalde derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3318/94 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3900/92 van de Commissie van 23 december 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3759/92 ten aanzien van de communautaire invoerregeling voor conserven van bepaalde soorten tonijn, boniet en sardines, van oorsprong uit bepaalde derde landen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3267/94 (4), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende dat in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3900/92 22 655 ton van de totale hoeveelheid van 151 035 ton aan de nieuwe importeurs is toegewezen; dat in artikel 4, lid 2, van genoemde verordening is bepaald dat, wanneer de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn aangevraagd groter zijn dan de beschikbare hoeveelheden, de Commissie een percentage vaststelt waarmee alle aangevraagde hoeveelheden worden verlaagd;

Overwegende dat de door de nieuwe importeurs op 2 en 3 januari 1995 aangevraagde hoeveelheden groter zijn dan de beschikbare hoeveelheden; dat derhalve moet worden bepaald in hoeverre invoercertificaten kunnen worden afgegeven;

Overwegende dat invoercertificaten zijn afgegeven voor 22 655 ton; dat derhalve de afgifte van deze certificaten aan nieuwe importeurs moet worden geschorst,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De op 4 januari 1995 op grond van artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3900/92 aangevraagde invoercertificaten voor conserven van tonijn van het geslacht thunnus, van boniet (Euthynnus pelamis) en andere soorten van het geslacht Euthynnus van de GN-codes 1604 14 14, 1604 14 18, 1604 19 39 en ex 1604 20 70, van oorsprong uit de derde landen bedoeld in artikel 1, lid 1, van genoemde verordening, van welke aanvragen de Commissie op 2 en 3 januari 1995 in kennis is gesteld, worden afgegeven voor 19,30 % van de gevraagde hoeveelheid.

Voor de in de eerste alinea bedoelde produkten wordt de afgifte van de invoercertificaten geschorst wat betreft de op of na 4 januari 1995 op grond van artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3900/92 ingediende aanvragen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 1995.

Voor de Commissie

Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 388 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 350 van 31. 12. 1994, blz. 15.

(3) PB nr. L 392 van 31. 12. 1992, blz. 26.

(4) PB nr. L 339 van 29. 12. 1994, blz. 41.