Home

Verordening (EG) nr. 306/95 van de Commissie van 15 februari 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3515/92 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1055/77 van de Raad betreffende de opslag en het verkeer van door interventiebureaus aangekochte produkten

Verordening (EG) nr. 306/95 van de Commissie van 15 februari 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3515/92 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1055/77 van de Raad betreffende de opslag en het verkeer van door interventiebureaus aangekochte produkten

Verordening (EG) nr. 306/95 van de Commissie van 15 februari 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3515/92 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1055/77 van de Raad betreffende de opslag en het verkeer van door interventiebureaus aangekochte produkten

Publicatieblad Nr. L 036 van 16/02/1995 blz. 0001 - 0001


VERORDENING (EG) Nr. 306/95 VAN DE COMMISSIE van 15 februari 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3515/92 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1055/77 van de Raad betreffende de opslag en het verkeer van door interventiebureaus aangekochte produkten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1055/77 van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de opslag en het verkeer van door interventiebureaus aangekochte produkten (1), en met name op artikel 4,

Overwegende dat in verband met de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie taalkundige aanpassingen moeten worden aangebracht in Verordening (EEG) nr. 3515/92 van de Commissie (2);

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van alle betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3515/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 2, tweede alinea, worden de volgende woorden toegevoegd:

"- Interventionsprodukter som innehas av . . . . . . (interventionsorganets namn och adress) foer lagring i . . . . . . (beroert land och adress till det tilltaenkta lagringsstaellet). Tillaempning av artikel 2 foersta strecksatsen i foerordning (EEG) nr 1055/77

- Interventiotuotteita, jotka ovat . . . . . . (interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida . . . . . . (kyseessae olevan maan ja ehdotetun varastointipaikan osoite). Asetuksen (ETY) N :o 1055/77 2 artiklan ensimmaeisen luetelmakohdan mukainen soveltaminen.".

2. Aan artikel 5, eerste alinea, worden de volgende woorden toegevoegd:

"- Interventionsprodukter - oeverfoeringsfoerfarande,

- Interventiotuotteita - siirtotoimi.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 1995.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 128 van 24. 5. 1977, blz. 1.

(2) PB nr. L 355 van 5. 12. 1992, blz. 15.