Home

Verordening (EG) nr. 880/95 van de Commissie van 21 april 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 220/91 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1360/78 van de Raad betreffende producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen

Verordening (EG) nr. 880/95 van de Commissie van 21 april 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 220/91 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1360/78 van de Raad betreffende producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen

Verordening (EG) nr. 880/95 van de Commissie van 21 april 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 220/91 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1360/78 van de Raad betreffende producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen

Publicatieblad Nr. L 091 van 22/04/1995 blz. 0005 - 0006


VERORDENING (EG) Nr. 880/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 220/91 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1360/78 van de Raad betreffende producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1360/78 van de Raad van 19 juni 1978 betreffende producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3669/93 (2), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, vanaf het verkoopseizoen 1993/1994 een nieuwe steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen is ingesteld; dat die regeling voorziet in betalingen ter compensatie van het inkomensverlies dat voortvloeit uit de verlaging van de institutionele prijzen; dat bepaalde producenten een vooraf vastgesteld percentage van hun bouwland uit produktie moeten nemen om voor de regeling in aanmerking te komen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 220/91 van de Commissie (4) minima inzake oppervlakte cultuurgrond, omzet of produktie zijn vastgesteld waaraan producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de steun als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1360/78;

Overwegende dat het wenselijk is Verordening (EEG) nr. 220/91 te herzien opdat de producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen in dezelfde mate op de steun aanspraak kunnen blijven maken als vóór de invoering van de nieuwe steunregeling;

Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 1765/92 ingestelde regeling van toepassing is sinds het verkoopseizoen 1993/1994; dat deze verordening bijgevolg op dezelfde datum van toepassing moet worden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 220/91 wordt het volgende lid toegevoegd:

"3. Voor onder Verordening (EEG) nr. 1765/92 vallende produkten hebben de omvang van de produktie of de omzet als bedoeld in lid 1, in afwijking van lid 2 betrekking op de produktie die werkelijk in de handel is gebracht door producenten die lid zijn van producentengroeperingen, vermeerderd met:

a) voor zover de minima in de bijlage betrekking hebben op de jaarlijkse produktie: het aantal hectaren dat is braakgelegd om aan de verplichting inzake roterende braak te voldoen, vermenigvuldigd met de gemiddelde opbrengst van dat produkt in de betrokken regio, als gedefinieerd bij Verordening (EEG) nr. 1765/92, met name in artikel 3, lid 2;

b) voor zover de minima in de bijlage betrekking hebben op de omzet: de compensatiebedragen die op grond van Verordening (EEG) nr. 1765/92 voor het betrokken jaar zijn toegekend;

c) voor zover de minima in de bijlage betrekking hebben op het aantal hectaren: het aantal hectaren dat is braakgelegd om aan de verplichting inzake roterende braak te voldoen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 april 1995.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 166 van 23. 6. 1978, blz. 1.

(2) PB nr. L 338 van 31. 12. 1993, blz. 26.

(3) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 12.

(4) PB nr. L 26 van 31. 1. 1991, blz. 15.