Home

VERORDENING (EG) Nr. 1075/95 VAN DE COMMISSIE van 12 mei 1995 tot vaststelling van de mate waarin aan de aanvragen tot vaststelling vooraf van de restituties in de sectoren eieren en slachtpluimvee kan worden voldaan en tot schorsing van de vaststelling vooraf

VERORDENING (EG) Nr. 1075/95 VAN DE COMMISSIE van 12 mei 1995 tot vaststelling van de mate waarin aan de aanvragen tot vaststelling vooraf van de restituties in de sectoren eieren en slachtpluimvee kan worden voldaan en tot schorsing van de vaststelling vooraf

VERORDENING (EG) Nr. 1075/95 VAN DE COMMISSIE van 12 mei 1995 tot vaststelling van de mate waarin aan de aanvragen tot vaststelling vooraf van de restituties in de sectoren eieren en slachtpluimvee kan worden voldaan en tot schorsing van de vaststelling vooraf

Publicatieblad Nr. L 108 van 13/05/1995 blz. 0056 - 0056


VERORDENING (EG) Nr. 1075/95 VAN DE COMMISSIE van 12 mei 1995 tot vaststelling van de mate waarin aan de aanvragen tot vaststelling vooraf van de restituties in de sectoren eieren en slachtpluimvee kan worden voldaan en tot schorsing van de vaststelling vooraf

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3652/81 van de Commissie van 18 december 1981 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van certificaten met vaststelling vooraf van de restituties in de sector slachtpluimvee en eieren (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1030/95 (2), en met name op artikel 4,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3652/81 maatregelen zijn vastgesteld om de inachtneming te garanderen van de kwantitatieve beperking van de voorfixatiecertificaten die langer geldig zijn dan tot 30 juni 1995 en zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 974/95 van de Commissie van 28 april 1995 houdende enige overgangsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van de landbouwovereenkomst van de Uruguay-Ronde (3);

Overwegende dat de op 8 en 9 mei 1995 ingediende aanvragen tot vaststelling vooraf van de restituties betrekking hebben op hoeveelheden die de normale afzet in zowel de sector eieren als de sector slachtpluimvee overschrijden, en dat bijgevolg een toewijzingspercentage moet worden vastgesteld voor de hoeveelheden waarvoor een aanvraag wordt ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 974/95;

Overwegende dat het derhalve dienstig is van 15 tot en met 31 mei 1995 geen aanvragen tot vaststelling vooraf van de restituties op grond van Verordening (EG) nr. 974/95 meer te aanvaarden en de in behandeling zijnde aanvragen af te wijzen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor aanvragen tot vaststelling vooraf van de restituties die op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 974/95 in de sectoren eieren en slachtpluimvee zijn ingediend, geldt het volgende:

1. de op 8 en 9 mei 1995 ingediende aanvragen worden aanvaard, met toepassing van een coëfficiënt van 66,67 % voor eieren en van 53,45 % voor slachtpluimvee;

2. er wordt geen gevolg gegeven aan de aanvragen die in behandeling zijn en waarvoor de certificaten op of na 17 mei 1995 zouden moeten worden afgegeven;

3. de indiening van aanvragen wordt geschorst van 15 tot en met 17 mei 1995.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 mei 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 mei 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie