Home

VERORDENING (EG) Nr. 1220/95 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1995 tot vaststelling van bepaalde indicatieve hoeveelheden bananen die in het derde kwartaal van 1995 in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd

VERORDENING (EG) Nr. 1220/95 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1995 tot vaststelling van bepaalde indicatieve hoeveelheden bananen die in het derde kwartaal van 1995 in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd

VERORDENING (EG) Nr. 1220/95 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1995 tot vaststelling van bepaalde indicatieve hoeveelheden bananen die in het derde kwartaal van 1995 in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd

Publicatieblad Nr. L 120 van 31/05/1995 blz. 0022 - 0023


VERORDENING (EG) Nr. 1220/95 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1995 tot vaststelling van bepaalde indicatieve hoeveelheden bananen die in het derde kwartaal van 1995 in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op artikel 20,

Overwegende dat in artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1164/95 (4), is bepaald dat voor de afgifte van certificaten voor elk kwartaal indicatieve hoeveelheden, uitgedrukt in een percentage van de hoeveelheden die zijn toegewezen aan de verschillende in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 478/95 genoemde landen of groepen landen, worden vastgesteld in het licht van gegevens en prognoses betreffende de communautaire markt en op basis van de in artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde geraamde balans van produktie en verbruik in de Gemeenschap en van invoer en uitvoer;

Overwegende dat erop moet worden gewezen dat voor 1995 bij Verordening (EG) nr. 703/95 van de Commissie (5) is bepaald dat de op grond van Verordening (EG) nr. 478/95 aan Nicaragua toegewezen hoeveelheid aan Colombia wordt overgedragen omdat Nicaragua dit jaar geen bananen naar de Gemeenschap kan uitvoeren;

Overwegende dat op basis van de gegevens over enerzijds de hoeveelheden bananen die in 1994 in de Gemeenschap zijn verkocht, en vooral de hoeveelheden die zijn ingevoerd, met name in het derde kwartaal van 1994, en anderzijds het gebruik van de invoercertificaten en de vooruitzichten inzake voorziening van de markt van de Gemeenschap en verbruik in het derde kwartaal van 1995, met het oog op een toereikende voorziening van de Gemeenschap met bananen voor genoemd kwartaal van 1995 voor elke oorsprong een indicatieve hoeveelheid moet worden vastgesteld die overeenkomt met 29 % van de hoeveelheid die in het kader van het tariefcontingent is toegewezen;

Overwegende dat op basis van dezelfde gegevens de in artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 bepaalde hoeveelheid dient te worden vastgesteld die elke in de Gemeenschap, in haar samenstelling op 31 december 1994, gevestigde marktdeelnemer van categorie A of B voor het derde kwartaal van 1995 kan aanvragen; dat in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1219/95 van de Commissie (6) de maximumhoeveelheid is bepaald die elke in Oostenrijk, Finland of Zweden gevestigde marktdeelnemer voor het derde kwartaal van 1995 kan aanvragen;

Overwegende dat de in artikel 14, lid 1, van bovengenoemde verordening bedoelde indicatieve hoeveelheden voor de afgifte van invoercertificaten voor traditionele bananen van oorsprong uit de ACS-Staten eveneens moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat deze verordening onmiddellijk vóór de periode van indiening van de certificaataanvragen voor het derde kwartaal van 1995 in werking moet treden;

Overwegende dat het Comité van beheer voor bananen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 bedoelde indicatieve hoeveelheden die mogen worden ingevoerd in het kader van het in de artikelen 18 en 19 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde tariefcontingent, worden voor de Gemeenschap voor het derde kwartaal van 1995 vastgesteld op 29 % van de hoeveelheden die voor de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 478/95 vermelde landen of groepen van landen zijn vastgesteld.

Voor de invoer van bananen van oorsprong uit Costa Rica en Colombia gelden de indicatieve hoeveelheden voor enerzijds de invoercertificaataanvragen van de categorieën A en C en anderzijds die van categorie B.

Artikel 2

De voor elke marktdeelnemer van categorie A of B voor het derde kwartaal van 1995 toegestane hoeveelheid, als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1442/93, wordt vastgesteld op 25 % van de totale jaarlijkse hoeveelheid die aan die marktdeelnemer is toegewezen krachtens artikel 6, tweede alinea, van die verordening.

De eerste alinea geldt evenwel niet voor in Oostenrijk, Finland of Zweden gevestigde marktdeelnemers.

Artikel 3

De in artikel 14, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 bedoelde indicatieve hoeveelheden voor de invoer van traditionele bananen van oorsprong uit ACS-Staten worden voor het derde kwartaal van 1995 vastgesteld op 30 % van de traditionele hoeveelheden die in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 404/93 voor elke oorsprong zijn vastgesteld.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 mei 1995.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(3) PB nr. L 142 van 12. 6. 1993, blz. 6.

(4) PB nr. L 117 van 24. 5. 1995, blz. 14.

(5) PB nr. L 71 van 31. 3. 1995, blz. 85.

(6) Zie bladzijde 20 van dit Publikatieblad.