Home

Verordening (EG) nr. 1767/95 van de Raad van 29 juni 1995 houdende vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten, inclusief verwerkte produkten, in 1995

Verordening (EG) nr. 1767/95 van de Raad van 29 juni 1995 houdende vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten, inclusief verwerkte produkten, in 1995

Verordening (EG) nr. 1767/95 van de Raad van 29 juni 1995 houdende vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten, inclusief verwerkte produkten, in 1995

Publicatieblad Nr. L 173 van 25/07/1995 blz. 0001 - 0013


VERORDENING (EG) Nr. 1767/95 VAN DE RAAD van 29 juni 1995 houdende vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten, inclusief verwerkte produkten, in 1995

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gelet op de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat op grond van de preferentiële overeenkomsten tussen, enerzijds, de Europese Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Hongarije, Polen en Roemenië (hierna "derde landen" te noemen) aan deze landen concessies voor bepaalde landbouwprodukten, inclusief verwerkte produkten, zijn verleend;

Overwegende dat deze concessies ingevolge de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden aangepast moeten worden met inachtneming van de bestaande handelsregelingen voor landbouwprodukten, inclusief verwerkte produkten, tussen, enerzijds, Oostenrijk, Finland en Zweden en, anderzijds, Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Hongarije, Polen en Roemenië;

Overwegende dat daartoe thans verkennende besprekingen met de derde landen worden gevoerd die moeten uitmonden in de sluiting van aanvullende protocollen bij de bovengenoemde overeenkomsten;

Overwegende echter dat, wegens de te korte termijn, deze aanvullende protocollen niet op 1 januari 1995 in werking zijn kunnen treden;

Overwegende dat de Gemeenschap derhalve overeenkomstig de artikelen 76, 102 en 128 van de Toetredingsakte van 1994 de noodzakelijke maatregelen moet nemen om aan deze situatie het hoofd te bieden; dat deze maatregelen de vorm van autonome communautaire tariefcontingenten moeten aannemen, waarin de door Oostenrijk, Finland en Zweden toegepaste conventionele preferentiële tariefconcessies zijn opgenomen;

Overwegende dat de nieuwe Lid-Staten met ingang van 1 januari 1995 de in de Gemeenschap geldende invoerregeling moeten toepassen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onverminderd de invoerregelingen voor bepaalde landbouwprodukten, inclusief verwerkte produkten, die in de Gemeenschap van toepassing zijn op grond van de overeenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Hongarije, Polen en Roemenië, worden de bestaande communautaire tariefcontingenten verhoogd of worden, in voorkomend geval, nieuwe autonome tariefcontingenten geopend overeenkomstig de bijlagen I en II van deze verordening.

Artikel 2

Voor de in bijlage I bedoelde tariefconcessies zijn de artikelen 2 tot en met 7 van Verordening (EG) nr. 1798/94 (1) van toepassing. Voor de in bijlage II bedoelde produkten is artikel 16 van Verordening (EG) nr. 3448/93 (2) van toepassing.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 29 juni 1995.

Voor de Raad De Voorzitter J. BARROT

BIJLAGE I

VOOR 1995 GEOPENDE PREFERENTIËLE TARIEFCONTINGENTEN

A. HONGARIJE

> RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. POLEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C. BULGARIJE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

D. TSJECHISCHE REPUBLIEK

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

E. SLOWAAKSE REPUBLIEK

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

F. ROEMENIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel van Bijlage I Minimuminvoerprijsregeling voor bepaalde soorten zacht fruit voor verwerking 1. Voor Polen worden voor elk verkoopseizoen minimuminvoerprijzen vastgesteld voor de volgende produkten:

0811 10 90 Aardbeien ex 0811 20 19 Frambozen 0811 20 31 Frambozen 0811 20 39 Zwarte aalbessen 0811 20 51 Rode aalbessen.

2. Bij niet-naleving van deze minimuminvoerprijzen mag de Gemeenschap maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de minimuminvoerprijs in acht wordt genomen voor elke zending van het betrokken produkt uit Polen.

BIJLAGE II

VERWERKTE LANDBOUWPRODUKTEN - TOEGEVOEGDE CONTINGENTEN VOOR 1995

A. HONGARIJE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. TSJECHISCHE REPUBLIEK

>RUIMTE VOOR DE TABEL>