Home

Verordening (EG) nr. 1848/95 van de Commissie van 26 juli 1995 houdende vaststelling van de aankoopprijzen, de steunbedragen en bepaalde andere bedragen die voor het wijnoogstjaar 1995/1996 van toepassing zijn in het kader van de interventiemaatregelen in de wijnsector

Verordening (EG) nr. 1848/95 van de Commissie van 26 juli 1995 houdende vaststelling van de aankoopprijzen, de steunbedragen en bepaalde andere bedragen die voor het wijnoogstjaar 1995/1996 van toepassing zijn in het kader van de interventiemaatregelen in de wijnsector

Verordening (EG) nr. 1848/95 van de Commissie van 26 juli 1995 houdende vaststelling van de aankoopprijzen, de steunbedragen en bepaalde andere bedragen die voor het wijnoogstjaar 1995/1996 van toepassing zijn in het kader van de interventiemaatregelen in de wijnsector

Publicatieblad Nr. L 177 van 28/07/1995 blz. 0035 - 0043


VERORDENING (EG) Nr. 1848/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1995 houdende vaststelling van de aankoopprijzen, de steunbedragen en bepaalde andere bedragen die voor het wijnoogstjaar 1995/1996 van toepassing zijn in het kader van de interventiemaatregelen in de wijnsector

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, met name op artikel 257, lid 1,

Gelet op de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 149, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1544/95 (2), en met name op artikel 35, lid 8, artikel 36, lid 6, artikel 38, lid 5, artikel 41, lid 10, artikel 44, artikel 45, lid 9, en artikel 46, lid 5,

Overwegende dat, op grond van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3299/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de wijnsector in Oostenrijk (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 670/95 (4), titel III van Verordening (EEG) nr. 822/87 in Oostenrijk integraal zal worden toegepast met ingang van het wijnoogstjaar 1995/1996; dat Oostenrijk, ter wille van een duidelijk administratief beheer, moet worden gelijkgesteld met wijnbouwzone B als bedoeld in bijlage IV bij Verordening (EEG) nr. 822/87;

Overwegende dat de oriëntatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1995/1996 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1545/95 van de Raad (5); dat de prijzen, steunbedragen en andere bedragen voor de verschillende voor dat wijnoogstjaar vast te stellen interventiemaatregelen derhalve op die grondslag moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat deze verordening van toepassing is voor Portugal; dat, aangezien in dit land geen wijnbouwzones zijn afgebakend, de oenologische procédés moeten worden bepaald die er zijn toegestaan overeenkomstig de voorschriften van titel II van Verordening (EEG) nr. 822/87;

Overwegende dat het, aangezien verrijking slechts in uitzonderingsgevallen wordt toegepast, dienstig is voor deze wijnen ook de verlaging van de aankoopprijzen toe te passen waarin is voorzien bij artikel 44 van Verordening (EEG) nr. 822/87 en die in bijlage VIII van onderhavige verordening is vastgesteld voor wijnbouwzone C; dat, overeenkomstig artikel 341 van de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, de geldende afwijkingen voor"vinho verde" dienen te worden verlengd;

Overwegende dat bij de vaststelling van het steunbedrag voor geconcentreerde druivemost en gerectificeerde geconcentreerde druivemost die, als bedoeld in artikel 45, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 822/87, worden gebruikt bij de bereiding van wijn, rekening moet worden gehouden met het verschil tussen de kosten van de verrijking met geconcentreerde druivemost, met gerectificeerde geconcentreerde druivemost en met saccharose; dat de gegevens waarover de Commissie beschikt aanleiding zijn om het steunbedrag te differentiëren volgens het bij de verrijking gebruikte produkt;

Overwegende dat de distillateurs overeenkomstig artikel 35, lid 6, en artikel 36, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 822/87 steun kunnen krijgen voor het te distilleren produkt of het bij de distillatie verkregen produkt aan het interventiebureau kunnen leveren; dat het steunbedrag moet worden vastgesteld aan de hand van de criteria bedoeld in artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 2046/89 van de Raad (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1546/95 (7);

Overwegende dat het, gezien de prijs voor de op grond van de artikelen 38 en 41 van Verordening (EEG) nr. 822/87 te distilleren wijn, normaal niet mogelijk is de door distillatie verkregen produkten af te zetten tegen de marktvoorwaarden; dat derhalve steun moet worden verleend waarvan het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de criteria bedoeld in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2046/89, doch waarbij tevens rekening wordt gehouden met de huidige onzekerheid over de prijzen op de markt voor distillatieprodukten;

Overwegende dat bepaalde wijnen die voor de ene of andere soort distillatie worden geleverd, tot distillatiewijn kunnen worden verwerkt; dat de voor de verschillende soorten distillatie geldende bedragen dienovereenkomstig moeten worden aangepast aan de hand van de voorschriften die zijn vastgesteld in artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2046/89;

Overwegende dat de ervaring met de verkoop bij openbare inschrijving van alcohol uit interventievoorraden leert dat de verkoopprijs voor neutrale alcohol niet veel verschilt van die voor ruwe alcohol, zodat de overname van eerstgenoemde alcohol niet verantwoord is; dat de thans beschikbare voorraden neutrale alcohol bovendien toereikend zijn om gedurende ten minste een wijnoogstjaar aan de vraag te voldoen; dat daarom gebruik moet worden gemaakt van de in de artikelen 35, 36 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 geboden mogelijkheid om te bepalen dat alle alcohol kan worden aangekocht tegen de prijs van ruwe alcohol;

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3105/88 van de Commissie (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3186/92 (2), het forfaitaire natuurlijke alcohol-volumegehalte is vastgesteld dat in de verschillende wijnbouwzones in aanmerking moet worden genomen voor de bepaling van de hoeveelheid alcohol die in het kader van de in artikel 35 van Verordening (EEG) nr. 822/87 bedoelde distillatie moet worden geleverd; dat in Portugal geen forfaitair natuurlijk alcoholgehalte kan worden vastgesteld zolang in dat land geen wijnbouwzones zijn afgebakend en dat daarom een voorlopig forfaitair natuurlijk alcoholgehalte moet worden vastgesteld;

Overwegende dat in artikel 46, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 822/87 de criteria zijn omschreven voor de vaststelling van de in dat artikel bedoelde steunbedragen; dat lid 4 van datzelfde artikel ten aanzien van het gebruik van druiven, druivemost en geconcentreerde druivemost voor de vervaardiging van druivesap bepaalt dat een deel van de steun moet worden bestemd voor het voeren van reclamecampagnes ter stimulering van het verbruik van druivesap en dat met het oog daarop een hoger steunbedrag kan worden vastgesteld; dat, op grond van de vastgestelde criteria en de noodzaak om deze campagnes te financieren, de steun op een zodanig bedrag moet worden vastgesteld, dat voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om op doeltreffende wijze reclame te maken voor het produkt;

Overwegende dat de in artikel 44 van Verordening (EEG) nr. 822/87 bedoelde verlaging van de aankoopprijs voor wijn gebeurt op grond van de gemiddelde verhoging van het natuurlijke alcoholgehalte in iedere wijnbouwzone; dat de ervaring leert dat die verhoging gemiddeld overeenkomt met de helft van de toegestane maximumverhoging; dat de verlaging van de aankoopprijs bijgevolg overeen moet komen met het percentage van het toegevoegde alcoholgehalte vergeleken met het alcoholgehalte van de voor distillatie geleverde wijn;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3800/81 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3255/94 (4), de lijst is vastgesteld van de in Portugal aanbevolen en toegestane wijnstokrassen; dat voor de evaluatie van de wijnproduktie in Portugal van deze wijnstokrassen moet worden uitgegaan;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij deze verordening worden de aankoopprijzen, de steunbedragen en bepaalde andere bedragen vastgesteld die voor het wijnoogstjaar 1995/1996 in de Gemeenschap van toepassing zijn in het kader van de interventiemaatregelen in de wijnsector. Voor de in de artikelen 38 en 41 van Verordening (EEG) nr. 822/87 bedoelde maatregelen worden de bedragen vastgesteld onder voorbehoud van een latere beslissing over de toepassing van die maatregelen.

Artikel 2

1. De aankoopprijzen van de produkten en van de in het wijnoogstjaar 1995/1996 voor de in de artikelen 35 en 36 van Verordening (EEG) nr. 822/87 bedoelde verplichte distillatie geleverde wijn, alsmede de voor die produkten geldende - steun voor de distillateurs,

- steun voor de bereiders van distillatiewijn,

- aankoopprijzen van de aan het interventiebureau geleverde verkregen alcohol,

- bijdrage van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw voor de overneming van de alcohol,

zijn vermeld in de bijlagen I en II.

2. Overeenkomstig artikel 35, lid 6, tweede alinea, artikel 36, lid 4, tweede alinea, en artikel 39, lid 7, tweede alinea, betaalt het interventiebureau voor de geleverde alcohol de prijs van ruwe alcohol.

Artikel 3

De aankoopprijzen voor in het wijnoogstjaar 1995/1996 voor vrijwillige distillatie, als bedoeld in de artikelen 38 en 41 van Verordening (EEG) nr. 822/87, geleverde wijn, alsmede de voor die produkten geldende - steun voor de distillateurs,

- steun voor de bereiders van distillatiewijn,

zijn vermeld in de bijlagen III en IV.

Artikel 4

De steunbedragen om in het wijnoogstjaar 1995/1996 geconcentreerde druivemost en gerectificeerde geconcentreerde druivemost te gebruiken als bedoeld in artikel 45, lid 1, en artikel 46, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 822/87, zijn vermeld in de bijlagen V, VI en VII.

Artikel 5

De bedragen van de in artikel 44 van Verordening (EEG) nr. 822/87 bedoelde verlaging, die in het wijnoogstjaar 1995/1996 van toepassing zijn op de aankoopprijzen voor geleverde wijn die bestemd is voor een van de in artikel 36, 38, 39 of 41 van die verordening bedoelde soorten distillatie, alsmede de voor die wijn geldende - steun voor de distillateur,

- aankoopprijs van de aan een interventiebureau geleverde verkregen alcohol,

- bijdrage van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw voor de overneming van de alcohol,

zijn vermeld in bijlage VIII.

Voor de toepassing van dit artikel wordt Portugal gelijkgesteld met wijnbouwzone C en Oostenrijk met wijnbouwzone B.

Artikel 6

1. De in titel II van Verordening (EEG) nr. 822/87 opgenomen voorschriften betreffende oenologische procédés en behandelingen worden in het wijnoogstjaar 1995/1996 toegepast in Portugal onder de volgende voorwaarden:

a) Het alcoholgehalte mag met ten hoogste 2 % vol worden verhoogd. Deze maatregel geldt alleen voor produkten met een natuurlijk alcohol-volumegehalte van ten minste 7,5 % vol vóór verrijking en een totaal alcohol-volumegehalte van ten hoogste 13 % vol na verrijking.

De produkten van het produktiestadium vóór de tafelwijnbereiding, van oorsprong uit het "vinho verde"-gebied, moeten evenwel vóór verrijking een alcoholgehalte van ten minste 7 % vol hebben.

Toevoeging van geconcentreerde druivemost of gerectificeerde geconcentreerde druivemost mag niet leiden tot een toeneming van het oorspronkelijke volume gekneusde verse druiven, druivemost, gedeeltelijk gegiste druiven of jonge nog gistende wijn met meer dan 6,5 %.

b) Verse druiven, druivemost, gedeeltelijk gegiste druivemost, jonge nog gistende wijn en wijn mogen worden aangezuurd of ontzuurd.

2. Voor de produktie van tafelwijn mogen de wijnstokrassen worden gebruikt die zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3800/81.

Onverminderd het bepaalde in artikel 341 van de Toetredingsakte mag "vinho verde":

- in de handel worden gebracht met een totaal alcohol-volumegehalte van ten minste 8,5 % vol, voor zover het gaat om wijn die niet is verrijkt,

- een totaal zwaveldioxydegehalte hebben van niet meer dan 300 mg per liter, voor zover het gaat om witte "vinhos verde" met een gehalte aan restsuikers van ten minste 5 g per liter.

3. Voor de berekening van de hoeveelheid alcohol die de tafelwijnproducenten in Portugal voor de in artikel 35 van Verordening (EEG) nr. 822/87 bedoelde distillatie moeten leveren, wordt uitgegaan van een voor de bepaling van de in de geproduceerde wijn aanwezige hoeveelheid alcohol in aanmerking te nemen forfaitair natuurlijk alcoholgehalte van 9 % vol; voor de wijn die is geproduceerd in het produktiegebied voor "vinho verde" wordt het in aanmerking te nemen alcoholgehalte vastgesteld op 8,5 %.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 juli 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE IV

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE V

STEUN VOOR HET GEBRUIK VAN GECONCENTREERDE DRUIVEMOST EN GERECTIFICEERDE GECONCENTREERDE DRUIVEMOST BIJ DE WIJNBEREIDING (ARTIKEL 45, LID 1, VAN VERORDENING (EEG) Nr. 822/87)

WIJNOOGSTJAAR 1995/1996

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE VI

STEUN VOOR HET GEBRUIK VAN DRUIVEMOST EN GECONCENTREERDE DRUIVEMOST VOOR DE VERVAARDIGING VAN BEPAALDE PRODUKTEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN IERLAND (ARTIKEL 46, LID 1, TWEEDE EN DERDE STREEPJE, VAN VERORDENING (EEG) Nr. 822/87)

WIJNOOGSTJAAR 1995/1996

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE VII

STEUN VOOR HET GEBRUIK VAN DRUIVEN, DRUIVEMOST EN GECONCENTREERDE DRUIVEMOST VOOR DE BEREIDING VAN DRUIVESAP (ARTIKEL 46, LID 1, EERSTE STREEPJE, VAN VERORDENING (EEG) Nr. 822/87)

WIJNOOGSTJAAR 1995/1996

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE VIII

IN ARTIKEL 44 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 822/87 BEDOELDE VERLAGING VAN DE AANKOOPPRIJS VAN WIJN

WIJNOOGSTJAAR 1995/1996

>RUIMTE VOOR DE TABEL>