Home

Verordening (EG) nr. 2179/95 van de Raad van 8 augustus 1995 houdende, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw, een autonome en tijdelijke aanpassing van bepaalde in de Europa- Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies en wijziging van Verordening (EG) nr. 3379/94 houdende opening en wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten en voor bier in 1995

Verordening (EG) nr. 2179/95 van de Raad van 8 augustus 1995 houdende, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw, een autonome en tijdelijke aanpassing van bepaalde in de Europa- Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies en wijziging van Verordening (EG) nr. 3379/94 houdende opening en wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten en voor bier in 1995

Verordening (EG) nr. 2179/95 van de Raad van 8 augustus 1995 houdende, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw, een autonome en tijdelijke aanpassing van bepaalde in de Europa- Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies en wijziging van Verordening (EG) nr. 3379/94 houdende opening en wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten en voor bier in 1995

Publicatieblad Nr. L 223 van 20/09/1995 blz. 0029 - 0091


VERORDENING (EG) Nr. 2179/95 VAN DE RAAD

van 8 augustus 1995

houdende, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw, een autonome en tijdelijke aanpassing van bepaalde in de Europa-Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies en wijziging van Verordening (EG) nr. 3379/94 houdende opening en wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten en voor bier in 1995

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Europa-Overeenkomsten die zijn gesloten tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en, respectievelijk, de Republiek Hongarije, de Republiek Polen, de Slowaakse Republiek, de Tsjechische Republiek, Roemenië en de Republiek Bulgarije, anderzijds (1), hierna "Europa-Overeenkomsten" te noemen, voorzien in concessies voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit deze landen; dat deze concessies betrekking hebben op verlagingen van de variabele heffingen in het kader van tariefcontingenten en verlagingen van de douanerechten;

Overwegende dat de Protocollen nr. 3 bij de Europa-Overeenkomsten voorzien in concessies voor bepaalde verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit deze laatste landen; dat deze concessies in voorkomend geval betrekking hebben op verlagingen van de variabele elementen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen (2);

Overwegende dat bepaalde landbouwconcessies die zijn toegekend in het kader van de Europa-Overeenkomsten, bij Verordening (EG) nr. 3379/94 (3) autonoom en tijdelijk zijn aangepast in verband met de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, zulks om rekening te houden met het bestaande handelsverkeer tussen deze laatste Staten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, de Republiek Polen, de Slowaakse Republiek, de Tsjechische Republiek, Roemenië en de Republiek Bulgarije, anderzijds;

Overwegende dat de Gemeenschap zich er krachtens de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw (4) toe heeft verbonden om met ingang van 1 juli 1995 alle landbouwheffingen en de overige niet-tarifaire belemmeringen te tariferen en door vaste douanerechten te vervangen;

Overwegende dat de vervanging van de heffingen door douanerechten van invloed kan zijn op de krachtens bijlage I van Verordening (EG) nr. 3379/94 verleende concessies en de mogelijkheden voor preferentiële toegang tot de communautaire markt die aan de geassocieerde landen van Midden-Europa zijn toegekend, dreigt te verkleinen; dat, ter voorkoming van een dergelijk negatief effect, deze concessies voor de tweede helft van 1995 dienen te worden aangepast;

Overwegende dat de vervanging van de variabele heffingen en de overige belemmeringen door douanerechten van invloed kan zijn op de krachtens de Europa-Overeenkomsten verleende concessies en de mogelijkheden voor preferentiële toegang tot de communautaire markt die aan de geassocieerde landen van Midden-Europa zijn toegekend, dreigt te verkleinen; dat het derhalve voor een harmonische overgang naar het vanaf 1 juli geldende stelsel en voor de handhaving van het niveau van de toegekende preferenties noodzakelijk is de bij deze Overeenkomsten vastgestelde concessies aan te passen;

Overwegende dat daartoe overeenkomstig de op 6 maart 1995 door de Raad goedgekeurde richtsnoeren onderhandelingen met de betrokken landen aan de gang zijn met het oog op de sluiting van protocollen tot aanpassing van de Europa-Overeenkomsten; dat zogenoemde "interimprotocollen" zullen worden toegepast die uitsluitend de handelsaspecten van de aanpassingsprotocollen zullen betreffen; dat deze "interimprotocollen" evenwel, doordat er te weinig tijd is, niet op 1 juli 1995 in werking kunnen treden; dat het derhalve wenselijk is de concessies met ingang van deze datum autonoom aan te passen in afwachting dat de interimprotocollen worden gesloten en in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deze verordening voorziet in de door de toepassing van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw noodzakelijk geworden aanpassingen van de concessies betreffende bepaalde landbouwprodukten die zijn vastgesteld in de Europa-Overeenkomsten welke zijn gesloten met de Republiek Hongarije, de Republiek Polen, de Slowaakse Republiek, de Tsjechische Republiek, Roemenië en de Republiek Bulgarije.

Artikel 2

1. Voor de landbouwprodukten van oorsprong uit Polen, waarvan de lijst is opgenomen in de bijlagen VIIIa, VIIIb, Xa, Xb en Xc van de Europa-Overeenkomst met de Republiek Polen, gelden tot en met 31 december 1995 de in bijlage I van deze verordening vastgestelde concessies.

2. Voor de verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Polen, waarvan de lijst is opgenomen in Protocol nr. 3 bij de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst, gelden de in bijlage VIII van deze verordening vastgestelde rechten.

3. Op de datum van inwerkingtreding van het interimprotocol tot aanpassing van de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst komen de in dat protocol vastgestelde concessies in de plaats van de bijlagen I en VIII van deze verordening.

4. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit Polen die niet in bijlage I van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Polen. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden.

5. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit Polen die in bijlage I van deze verordening zijn opgenomen, maar waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentiële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Polen. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden.

6. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Polen die niet in bijlage VIII van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de bedragen die in de loop van het voorgaande jaar werden toegepast. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Polen. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

7. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Polen waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een in bijlage VIII van deze verordening opgenomen tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 buiten contingenten geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de in de loop van het voorgaande jaar buiten contingenten toegepaste bedragen. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentiële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Polen. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

8. Met ingang van 1 juli 1995 worden voor produkten van oorsprong uit Polen de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 3379/94 vastgestelde rechten vervangen door die zoals aangegeven in bijlage VII van deze verordening.

9. Voor produkten van oorsprong uit Polen kan de Commissie het specifieke bedrag dat geldt binnen het in het kader van de GATT geopende contingent van 169 000 stuks levende runderen, verlagen tot 399 ecu/ton.

10. De Commissie zal de uitvoeringsbepalingen van deze verordening voor de toepassing van de in de vorige leden bedoelde concessies pas vaststellen nadat zij zich ervan heeft vergewist dat Polen tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk vergelijkbare maatregelen zal nemen.

Artikel 3

1. Voor de landbouwprodukten van oorsprong uit Hongarije waarvan de lijst is opgenomen in de bijlagen VIIIa, VIIIb, Xa, Xb en Xc van de Europa-Overeenkomst met de Republiek Hongarije gelden tot en met 31 december 1995 de in bijlage II van deze verordening vastgestelde concessies.

2. Voor de verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Hongarije waarvan de lijst is opgenomen in Protocol nr. 3 bij de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst, gelden de in bijlage IX van deze verordening vastgestelde rechten.

3. Op de datum van inwerkingtreding van het interimprotocol tot aanpassing van de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst komen de in dat protocol vastgestelde concessies in de plaats van de bijlagen II en IX van deze verordening.

4. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit Hongarije die niet in bijlage II van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Hongarije. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden.

5. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit Hongarije die in bijlage II van deze verordening zijn opgenomen, maar waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentiële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Hongarije. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden.

6. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Hongarije die niet in bijlage IX van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de bedragen die in de loop van het voorgaande jaar werden toegepast. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Hongarije. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

7. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Hongarije waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een in bijlage IX van deze verordening opgenomen tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 buiten contingenten geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de in de loop van het voorgaande jaar buiten contingenten toegepaste bedragen. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentïële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Hongarije. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

8. Met ingang van 1 juli 1995 worden voor produkten van oorsprong uit Hongarije de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 3379/94 vastgestelde rechten vervangen door die zoals aangegeven in bijlage VII van deze verordening.

9. Voor produkten van oorsprong uit Hongarije kan de Commissie het specifieke bedrag dat geldt binnen het in het kader van de GATT geopende contingent van 169 000 stuks levende runderen, verlagen tot 399 ecu/ton.

10. De Commissie zal de uitvoeringsbepalingen van deze verordening voor de toepassing van de in de vorige leden bedoelde concessies pas vaststellen nadat zij zich ervan heeft vergewist dat Hongarije tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk vergelijkbare maatregelen zal nemen.

Artikel 4

1. Voor de landbouwprodukten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek waarvan de lijst is opgenomen in de bijlagen XIa, XIb, XII en XIII van de Europa-Overeenkomst met de Slowaakse Republiek, gelden tot en met 31 december 1995 de in bijlage III van deze verordening vastgestelde concessies.

2. Voor de verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek waarvan de lijst is opgenomen in Protocol nr. 3 bij de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst, gelden de in bijlage X van deze verordening vastgestelde rechten.

3. Op de datum van inwerkingtreding van het interimprotocol tot aanpassing van de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst komen de in dat protocol vastgestelde concessies in de plaats van de bijlagen III en X van deze verordening.

4. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek die niet in bijlage III van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit de Slowaakse Republiek. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden.

5. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek die in bijlage III van deze verordening zijn opgenomen, maar waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentiële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit de Slowaakse Republiek. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden.

6. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek, die niet in bijlage X van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de bedragen die in de loop van het voorgaande jaar werden toegepast. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit de Slowaakse Republiek. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

7. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek, waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een in bijlage X van deze verordening opgenomen tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 buiten contingenten geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de in de loop van het voorgaande jaar buiten contingenten toegepaste bedragen. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentiële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit de Slowaakse Republiek. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

8. Met ingang van 1 juli 1995 worden voor produkten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 3379/94 vastgestelde rechten vervangen door die zoals aangegeven in bijlage VII van deze verordening.

9. Voor produkten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek kan de Commissie het specifieke bedrag dat geldt binnen het in het kader van de GATT geopende contingent van 169 000 stuks levende runderen, verlagen tot 399 ecu/ton.

10. De Commissie zal de uitvoeringsbepalingen van deze verordening voor de toepassing van de in de vorige leden bedoelde concessies pas vaststellen nadat zij zich ervan heeft vergewist dat de Slowaakse Republiek tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk vergelijkbare maatregelen zal nemen.

Artikel 5

1. Voor de landbouwprodukten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek waarvan de lijst is opgenomen in de bijlagen XIa, XIb, XII en XIII van de Europa-Overeenkomst met de Tsjechische Republiek, gelden tot en met 31 december 1995 de in bijlage IV van deze verordening vastgestelde concessies.

2. Voor de verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek waarvan de lijst is opgenomen in Protocol nr. 3 bij de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst, gelden de in bijlage XI van deze verordening vastgestelde rechten.

3. Op de datum van inwerkingtreding van het interimprotocol tot aanpassing van de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst komen de in dat protocol vastgestelde concessies in de plaats van de bijlagen IV en XI van deze verordening.

4. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek die niet in bijlage IV van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit de Tsjechische Republiek. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden.

5. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek die in bijlage IV van deze verordening zijn opgenomen, maar waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentiële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit de Tsjechische Republiek. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

6. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek die niet in bijlage XI van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de bedragen die in de loop van het voorgaande jaar werden toegepast. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit de Tsjechische Republiek. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

7. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een in bijlage XI van deze verordening opgenomen tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 buiten contingenten geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de in de loop van het voorgaande jaar buiten contingenten toegepaste bedragen. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentiële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit de Tsjechische Republiek. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

8. Met ingang van 1 juli 1995 worden voor produkten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 3379/94 vastgestelde rechten vervangen door die zoals aangegeven in bijlage VII van deze verordening.

9. Voor produkten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek kan de Commissie het specifieke bedrag dat geldt binnen het in het kader van de GATT geopende contingent van 169 000 stuks levende runderen, verlagen tot 399 ecu/ton.

10. De Commissie zal de uitvoeringsbepalingen van deze verordening voor de toepassing van de in de vorige leden bedoelde concessies pas vaststellen nadat zij zich ervan heeft vergewist dat de Tsjechische Republiek tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk vergelijkbare maatregelen zal nemen.

Artikel 6

1. Voor de landbouwprodukten van oorsprong uit Roemenië waarvan de lijst is opgenomen in de bijlagen XIa, XIb, XIIa en XIIb van de Europa-Overeenkomst met Roemenië, gelden tot en met 31 december 1995 de in bijlage V van deze verordening vastgestelde concessies.

2. Voor de verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Roemenië waarvan de lijst is opgenomen in Protocol nr. 3 bij de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst, gelden de in bijlage XII van deze verordening vastgestelde rechten.

3. Op de datum van inwerkingtreding van het interimprotocol tot aanpassing van de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst komen de in dat protocol vastgestelde concessies in de plaats van de bijlagen V en XII van deze verordening.

4. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit Roemenië die niet in bijlage V van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Roemenië. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden.

5. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit Roemenië die in bijlage V van deze verordening zijn opgenomen, maar waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentiële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Roemenië. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

6. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Roemenië die niet in bijlage XII van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de bedragen die in de loop van het voorgaande jaar werden toegepast. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Roemenië. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

7. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Roemenië waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een in bijlage XII van deze verordening opgenomen tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 buiten contingenten geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de in de loop van het voorgaande jaar buiten contingenten toegepaste bedragen. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentiële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Roemenië.

8. Met ingang van 1 juli 1995 worden voor produkten van oorsprong uit Roemenië de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 3379/94 vastgestelde totale rechten vervangen door die zoals aangegeven in bijlage VII van deze verordening.

9. Voor produkten van oorsprong uit Roemenië kan de Commissie het specifieke bedrag dat geldt binnen het in het kader van de GATT geopende contingent van 169 000 stuks levende runderen, verlagen tot 399 ecu/ton.

10. De Commissie zal de uitvoeringsbepalingen van deze verordening voor de toepassing van de in de vorige leden bedoelde concessies pas vaststellen nadat zij zich ervan heeft vergewist dat Roemenië tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk vergelijkbare maatregelen zal nemen.

Artikel 7

1. Voor de landbouwprodukten van oorsprong uit Bulgarije waarvan de lijst is opgenomen in de bijlagen XIa, XIb, XIIIa en XIIIb van de Europa-Overeenkomst met de Republiek Bulgarije, gelden tot en met 31 december 1995 de in bijlage VI van deze verordening vastgestelde concessies.

2. Voor de verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Bulgarije waarvan de lijst is opgenomen in Protocol nr. 3 bij de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst, gelden de in bijlage XIII van deze verordening vastgestelde rechten.

3. Op de datum van inwerkingtreding van het interimprotocol tot aanpassing van de in lid 1 bedoelde Europa-Overeenkomst komen de in dat protocol vastgestelde concessies in de plaats van de bijlagen VI en XIII van deze verordening.

4. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit Bulgarije die niet in bijlage VI van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Bulgarije. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden.

5. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor landbouwprodukten van oorsprong uit Bulgarije die in bijlage VI van deze verordening zijn opgenomen, maar waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentiële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Bulgarije. Het recht dat binnen deze tariefcontingenten wordt toegepast, is gelijk aan de som van het recht en de heffing erga omnes die op 1 juni 1995 golden. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

6. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Bulgarije die niet in bijlage XIII van deze verordening zijn opgenomen en waarvoor het op 1 juli 1995 geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de bedragen die in de loop van het voorgaande jaar werden toegepast. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Bulgarije. Het in het kader van deze tariefcontingenten geldende recht is gelijk aan het gemiddelde bedrag erga omnes dat tijdens het voorafgaande jaar gold.

7. De Commissie kan op de in artikel 8 van deze verordening bepaalde wijze van 1 juli tot en met 31 december 1995 tariefcontingenten openen voor verwerkte landbouwprodukten van oorsprong uit Bulgarije waarvoor de preferentie wordt toegekend in het kader van een in bijlage XIII van deze verordening opgenomen tariefcontingent en waarvoor het op 1 juli 1995 buiten contingenten geldende nieuwe communautaire douanetarief hoger is dan de in de loop van het voorgaande jaar buiten contingenten toegepaste bedragen. Het volume van deze tariefcontingenten is gelijk aan de helft van de traditionele niet-preferentïële jaarlijkse invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit Bulgarije.

8. Met ingang van 1 juli 1995 worden voor produkten van oorsprong uit Bulgarije de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 3379/94 vastgestelde totale rechten vervangen door die zoals aangegeven in bijlage VII van deze verordening.

9. Voor produkten van oorsprong uit Bulgarije kan de Commissie het specifieke bedrag dat geldt binnen het in het kader van de GATT geopende contingent van 169 000 stuks levende runderen, verlagen tot 399 ecu/ton.

10. De Commissie zal de uitvoeringsbepalingen van deze verordening voor de toepassing van de in de vorige leden bedoelde concessies pas vaststellen nadat zij zich ervan heeft vergewist dat Bulgarije tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk verglijkbare maatregelen zal nemen.

Artikel 8

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) Nr: 1766/92 (1), of van de overeenkomstige bepalingen van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der markten en, wat verwerkte landbouwprodukten betreft, van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 3448/93 en wat de overige produkten betreft, volgens de procedure van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1798/94 (1).

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing van 1 juli tot en met 31 december 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 augustus 1995.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. SOLANA

(1) PB nr. L 347 van 31. 12. 1993, blz. 1 (Hongarije).

PB nr. L 348 van 31. 12. 1993, blz. 1 (Polen).

PB nr. L 360 van 31. 12. 1994, blz. 1 (Tsjechische Republiek).

PB nr. L 359 van 31. 12. 1994, blz. 1 (Slowaakse Republiek).

PB nr. L 357 van 31. 12. 1994, blz. 1 (Roemenië).

PB nr. L 358 van 31. 12. 1994, blz. 1 (Bulgarije).

(2) PB nr. L 318 van 20. 12. 1993, blz. 18.

(3) PB nr. L 366 van 31. 12. 1994, blz. 3.

(4) PB nr. L 336 van 31. 12. 1994, blz. 22.

(1) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105).

(1) PB. nr. L 186 van 23. 7. 1994, blz. 1.

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE IV

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE V

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE VI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE VII

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANEXO VIII - BILAG VIII - ANHANG VIII - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ VIII - ANNEX VIII - ANNEXE VIII - ALLEGATO VIII - BIJLAGE VIII - ANEXO VIII - LIITE VIII - BILAGA VIII

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANEXO IX - BILAG IX - ANHANG IX - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IX - ANNEX IX - ANNEXE IX - ALLEGATO IX - BIJLAGE IX - ANEXO IX - LIITE IX - BILAGA IX

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANEXO X - BILAG X - ANHANG X - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ X - ANNEX X - ANNEXE X - ALLEGATO X - BIJLAGE X - ANEXO X - LIITE X - BILAGA X

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANEXO XI - BILAG XI - ANHANG XI - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ XI - ANNEX XI - ANNEXE XI - ALLEGATO XI - BIJLAGE XI - ANEXO XI - LIITE XI - BILAGA XI

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANEXO XII - BILAG XII - ANHANG XII - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ XII - ANNEX XII - ANNEXE XII - ALLEGATO XII - BIJLAGE XII - ANEXO XII - LIITE XII - BILAGA XII

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANEXO XIII - BILAG XIII - ANHANG XIII - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ XIII - ANNEX XIII - ANNEXE XIII - ALLEGATO XIII - BIJLAGE XIII - ANEXO XIII - LIITE XIII - BILAGA XIII

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>